АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Читайте также:
 1. III. Хід роботи
 2. III. Хід роботи
 3. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 4. VI. Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань.
 5. VIІІ. Комплект контрольних завдань / Екзаменаційні білети.
 6. VІ. Виконання практичної роботи. Інструктаж з техніки безпеки.
 7. Аналіз ритмічності роботи підприємства
 8. в практиці роботи сучасного загальноосвітнього навчального закладу
 9. Варіанти детонації
 10. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
 11. Варіанти завдань для домашньої контрольної роботи із дисципліни

Варіант 1

 1. Предмет регулювання господарського права.
 2. Створення перешкод підприємцям у конкуренції.
 3. Правовий статус громадянина-підприємця.

 

Варіант 2

 1. Види та ознаки господарських правовідносин.
 2. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.
 3. Особливості правового статусу кредитних спілок у сфері господарювання.

 

Варіант 3

 1. Методи господарського права.
 2. Санкції за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.
 3. Особливості правового статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання.

 

Варіант 4

 1. Основні напрями економічної політики держави.
 2. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства.
 3. Правовий режим майна суб'єктів господарювання.

 

Варіант 5

 1. Засоби державного регулювання господарської діяльності.
 2. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види.
 3. Види майна суб'єктів господарювання та джерела його формування.

 

Варіант 6

 1. Загальні положення про ліцензування певних видів господарської діяльності.
 2. Система господарського законодавства.
 3. Право власності та похідні права (право господарського відання, право оперативного управління) у сфері господарювання.

 

Варіант 7

 1. Види господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню.
 2. Загальні засади, поняття і види суб'єктів господарювання.
 3. Корпоративні права.

Варіант 8

 1. Порядок, умови та підстави видачі ліцензії.
 2. Утворення суб'єктів господарювання, їх державна реєстрація.
 3. Поняття та види цінних паперів.

 

Варіант 9

 1. Переоформлення ліцензії. Видача дубліката ліцензії.
 2. Припинення суб'єкта господарювання.
 3. Умови і порядок емісії і розміщення цінних паперів.

Варіант 10

 1. Анулювання ліцензії.
 2. Поняття підприємства як організаційної форми господарювання.
 3. Регулювання ринку цінних паперів.

 

Варіант 11

 1. Нагляд, контроль і відповідальність у сфері ліцензування.
 2. Види та організаційно-правові форми підприємств.
 3. Поняття і головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію.

 Варіант 12

 1. Загальні положення про патентування деяких видів господарської діяльності.
 2. Організаційна структура та управління підприємством.
 3. Об'єкти приватизації.

 

Варіант 13

 1. Види господарської діяльності, які підлягають патентуванню.
 2. Правове становище державних підприємств.
 3. Суб'єкти приватизації.

 

Варіант 14

 1. Порядок придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності.
 2. Правове становище комунальних унітарних підприємств.
 3. Приватизаційний процес.

Варіант 15

 1. Порядок придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг.
 2. Поняття, види та правове становище підприємств колективної власності.
 3. Способи приватизації.

 

Варіант 16

 1. Порядок придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями.
 2. Правове становище приватних та інших підприємств.
 3. Договірні відносини приватизації.

 

Варіант 17

 1. Порядок придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу.
 2. Поняття і види господарських товариств.
 3. Виконання господарських зобов'язань, забезпечення виконання господарських зобов'язань.

 

Варіант 18

 1. Особливості управління господарською діяльністю у державному та комунальному секторах економіки.
 2. Майно та майнові права у господарському товаристві.
 3. Поняття, види, та підстави виникнення господарських зобов'язань.

Варіант 19

 1. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію.
 2. Права і обов'язки учасників господарського товариства.
 3. Припинення господарських зобов'язань.

Варіант 20

 1. Антимонопольний комітет та його правове становище.
 2. Управління господарським товариством.
 3. Розірвання господарських зобов'язань. Недійсність господарського зобов'язання.

 

Варіант 21

 1. Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання.
 2. Поняття об'єднання підприємств.
 3. Види господарських договорів.

 

Варіант 22

 1. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
 2. Види та організаційно-правові форми об'єднання підприємств.
 3. Поняття та ознаки господарського договору.

Варіант 23

 1. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
 2. Функції та компетенція об'єднання підприємств. Управління об'єднанням підприємств.
 3. Функції господарського договору.

 

Варіант 24

 1. Поняття та види недобросовісної конкуренції.
 2. Правовий статус промислово-фінансових груп.
 3. Зміст і форма господарського договору.

 

Варіант 25

 1. Неправомірне використання ділової репутації підприємців.
 2. Асоційовані підприємства та холдингові компанії.
 3. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів.

 

Варіант 26

 1. Предмет регулювання господарського права.
 2. Створення перешкод підприємцям у конкуренції.
 3. Правовий статус громадянина-підприємця.

Варіант 27

 1. Види та ознаки господарських правовідносин.
 2. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.
 3. Особливості правового статусу кредитних спілок у сфері господарювання.

Варіант 28

 1. Методи господарського права.
 2. Санкції за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.
 3. Особливості правового статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання.

Варіант 29

 1. Основні напрями економічної політики держави.
 2. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства.
 3. Правовий режим майна суб'єктів господарювання.

Варіант 30

 1. Засоби державного регулювання господарської діяльності.
 2. Нормативні акти господарського законодавства:поняття і види.
 3. Види майна суб'єктів господарювання та джерела його формування.

 

 


1 | 2 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)