АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VI. Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань

Читайте также:
 1. I.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 2. III. Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення
 3. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 4. IV Розділ. Тести на Нью-Йоркську Конвенцію про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
 5. IV. Методичні матеріали до семінарських, лабораторних і практичних занять.
 6. VІ. Виконання практичної роботи. Інструктаж з техніки безпеки.
 7. Автоматизація виконання обчислень
 8. Агентський договір: зміст, виконання та припинення
 9. Варіанти індивідуальних завдань
 10. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
 11. Визначте виконавчий документ, на підставі якого провадиться виконання рішення господарського суду.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання студента (надалі ІНДЗ) є видом позааудиторної самостійної роботи студента навчального чи навчально-дослідницького характеру, яке виконується в процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу і завершується разом із складанням підсумкового іспиту чи заліку із даної навчальної дисципліни.

Мета. Самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи.

Зміст. Завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, одержаних в процесі лекційних та семінарських занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає написання есе чи твору-роздуму на задану тему.

Основні етапи підготовки наукової роботи.

На першому етапі вибираємо тему, відбувається консультація з викладачем щодо змісту роботи, її оформлення, підбору літератури. Другий етап полягає в самостійному вивченні літератури з обраної теми. На основі вивчених джерел відпрацьовується перший варіант плану роботи, за яким пишеться сама робота. Зміст плану, формулювання питань можуть уточнюватись у процесі роботи над текстом. Третій етап — написання тексту і його оформлення.

1. Вибір теми роботи. Тематика індивідуальних завдань визначається змістом курсу «Історія української культури», розробляється і затверджується кафедрою. Тема роботи має викликати інтерес у студента і сприяти максимальному використанню здобутих знань і практичного досвіду. Слід зауважити, що студент має право запропонувати свою тему роботи, але при цьому має обґрунтувати викладачу доцільність такої розробки.

2. Формулювання мети та основних завдань роботи. Залежно від того, наскільки зрозуміло і точно сформульовано мету роботи, настільки вдалими будуть її основні завдання, план, організація виконання, стиль викладу. Правильне визначення мети роботи дасть змогу студенту відокремити в ній суттєве, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу, уникати загальних міркувань; мета має бути відображена певною мірою у назві роботи і у назвах основних розділів.

3. Складання плану роботи на початку виконання індивідуально навчально-дослідного завдання студенту необхідно ознайомитися зі змістом наукових публікацій за темою і скласти розгорнутий план із зазначенням основних розділів і підрозділів роботи, який потрібно узгодити з керівником. План наукової роботи — це відбиття структури, під якою розуміється порядок компонування і взаємозв’язок окремих частин. Написані розділи роботи студент подає на розгляд керівнику, після чого уточнює, доповнює, доопрацьовує.

4. Виклад матеріалу роботи. Роботу студент повинен викладати послідовно, логічно, пов’язуючи окремі його частини, повністю розкриваючи тему роботи. Для цього слід опрацювати сучасні теоретичні та методичні розробки, розглянути і творчо осмислити наукову, культурологічну та українознавчу літературу та періодичні видання, визначити своє ставлення до дискусійних питань теми. На основі аналізу даних, особистих вражень та узагальнень потрібно зробити необхідні висновки.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)