АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Агентський договір: зміст, виконання та припинення

Читайте также:
 1. III. Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення
 2. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 3. IV Розділ. Тести на Нью-Йоркську Конвенцію про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
 4. VI. Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань.
 5. VІ. Виконання практичної роботи. Інструктаж з техніки безпеки.
 6. Автоматизація виконання обчислень
 7. Банкрутство як підстава припинення господарської діяльності.
 8. Вання збитків іноземним інвесторам у разі припинення інвестиційної діяль-
 9. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
 10. Визначте виконавчий документ, на підставі якого провадиться виконання рішення господарського суду.
 11. Виконання господарських договорів

Комерційне посередництво (агентська діяльність) є діяльністю з надання послуг. Отже агентський договір, яким опосередковуються відносини суб'єктів такої діяль­ності, є одним з видів договорів про надання послуг. Тому на нього поширюється дія норм Глави 63 ЦК, якими вста­новлені загальні положення щодо послуг та договору про надання послуг (такий висновок випливає з абз. 2 ч. 1 ст. 175 ГК), а також, як зазначено в ч. 2 ст. 305 ГК, положення ЦК, якими регулюються відносини доручення.

Агентським договором є договір, за яким одна сторона (комерційний агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок (ч. 1 ст. 297 ГК).

Отже, як випливає з легального визначення поняття агентського договору, його застосування обмежено не лише сферою господарювання, але і предметом цього договору, яким є укладення угод або сприяння їх укладенню.

Згідно з ч. 2 ст. 297 ГК в агентському договорі мають визначатися:

- сфера, характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг;

- права та обов'язки сторін;

- умови і розмір винагороди комерційному агентові;

- строк дії договору;

- санкції у разі порушення сторонами умов договору;

- інші необхідні умови, визначені сторонами (зокрема, умова щодо території, в межах якої комерційний агент здійснює діяльність, визначену угодою сторін. У разі якщо територію дії агента в договорі не визначено, вважається, що агент діє в межах території України; форма підтвердження повноважень (представництва) комерційного агента тощо).

Агентський договір укладається в письмовій формі.

Виконуючи умови агентського договору, комерційний агент зобов'язаний повідомляти суб'єкта господарювання, якого він представляє, про кожний випадок його посеред­ництва в укладенні угод та про кожну укладену ним в інте­ресах цього суб'єкта угоду.

Угода, укладена від імені суб'єкта господарювання, яко­го представляє комерційний агент, без повноваження на її укладення або з перевищенням наданого йому повноважен­ня, вважається схваленою цим суб'єктом за умови, якщо він не відхилить перед третьою особою дії комерційного агента. Наступне схвалення угоди суб'єктом, якого представляє агент, робить угоду дійсною з дня її укладення.Оскільки комерційне посередництво є підприємниць­кою діяльністю комерційного агента, було б нелогічно і несправедливо обмежувати її наданням послуг лише одно­му суб'єкту господарювання. З іншого боку, суб'єкт гос­подарювання в умовах конкуренції повинен мати мож­ливість одночасно користуватися послугами не одного, а кількох комерційних агентів.

З урахування цього, ГК встановлює, що суб'єкт господа­рювання, якого представляє комерційний агент, має право довірити комерційне посередництво також іншим суб'єк­там, але з повідомленням про це агента. В свою чергу комер­ційний агент має право здійснювати комерційне посеред­ництво також для інших суб'єктів господарювання, якщо інтереси суб'єктів, яких представляє комерційний агент, не є суперечливими у питаннях, для вирішення яких за­прошений цей агент (відсутність конфлікту інтересів).

Викладене не поширюється на монопольні агентські відносини, за яких комерційний агент, що представляє суб'єкта господарювання, не має права здійснювати комер­ційне посередництво для інших суб'єктів у межах, перед­бачених агентським договором (ч. 2 ст. 299 ГК).

За загальним правилом, встановленим ст. 300 ГК, ко­мерційний агент повинен особисто виконати дії, на які він уповноважений суб'єктом, якого він представляє. Якщо агентським договором не передбачено інше, комерційний агент не може передавати на свій розсуд іншим особам прав, якими він володіє в інтересах того, кого він представляє.

За посередницькі операції, що здійснені комерційним агентом в інтересах суб'єкта, якого він представляє, він одержує агентську винагороду у розмірі, передбаченому договором.

Агентська винагорода виплачується комерційному агенту після оплати третьою особою за угодою, укладеною з його посередництвом, якщо інше не передбачено догово­ром сторін.

Якщо це передбачено договором, комерційному агенту сплачується додаткова винагорода у разі, якщо він бере на себе зобов'язання гарантувати виконання угоди, укладе­ної ним в інтересах суб'єкта, якого він представляє.

Умови виплати винагороди комерційному агенту за уго­ди, укладені після закінчення договірних відносин, а та­кож інші умови, що стосуються розрахунків сторін, виз­начаються договором.

Згідно з ч. 1 ст. 302 ГК комерційний агент не має права передавати конфіденційну інформацію, одержану від суб'єкта, якого він представляє, без згоди цього суб'єкта, використовувати її у власних інтересах чи в інтересах інших осіб всупереч інтересам суб'єкта, якого він пред­ставляє, як при здійсненні комерційним агентом своєї діяльності в інтересах зазначеного суб'єкта, так і після припинення агентських відносин з ним.

Ч. 2 ст. 302 ГК встановлює, що сторони агентського до­говору можуть укласти окрему угоду про захист конфіден­ційної інформації суб'єкта, якого представляє комерцій­ний агент (договір про нерозголошення).

Комерційний агент несе відповідальність за розголошення конфіденційної інформації відповідно до закону та договору.

Відповідальність сторін агентського договору встанов­лена ст. 303 ГК. Так, комерційний агент несе відпові­дальність у повному обсязі за шкоду, заподіяну суб'єкту, якого він представляє, внаслідок невиконання або нена­лежного виконання своїх обов'язків, якщо інше не перед­бачено агентським договором.

У разі порушення агентського договору суб'єктом, яко­го представляє комерційний агент, останній має право на одержання винагороди у розмірах, передбачених агентсь­ким договором, а також на відшкодування збитків, поне­сених ним внаслідок невиконання або неналежного вико­нання договору другою стороною.

Підстави припинення агентського договору встановлені ст. 304 ГК, відповідно до якої агентський договір припи­няється: а) за угодою сторін; б) у разі: відкликання повно­важень комерційного агента суб'єктом, якого він представ­ляє, або відмови комерційного агента від подальшого здійснення комерційного посередництва за договором, укладеним сторонами без визначення строку його дії; в) вибуття однієї із сторін договору внаслідок її припинення або смерті; г) виникнення інших обставин, що припиня­ють повноваження комерційного агента або суб'єкта, яко­го він представляє.

У разі відкликання повноважень комерційного агента суб'єкт, якого представляє комерційний агент, повинен сповіс­тити його про припинення договору не менш як за один місяць, якщо більш тривалий строк не передбачений договором.

У разі усунення (закінчення) обставин, що призвели до припинення повноважень комерційного агента, ці повно­важення за згодою сторін можуть бути поновлені.

 

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Назвіть ознаки комерційного посередництва як виду госпо­дарської діяльності.

2. З яких підстав виникають агентські відносини?

3. Дайте визначення поняття агентського договору.

4. Назвіть основні умови агентського договору.

5. Назвіть підстави припинення агентського договору.

 

ГЛАВА 22


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)