АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV Розділ. Тести на Нью-Йоркську Конвенцію про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень

Читайте также:
 1. III. Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення
 2. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 3. VI. Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань.
 4. VІ. Виконання практичної роботи. Інструктаж з техніки безпеки.
 5. Автоматизація виконання обчислень
 6. Агентський договір: зміст, виконання та припинення
 7. Альфа-тестирование
 8. Аналіз інвестиційних рішень підприємства. Дисконтування. Потомчна (приведена) і чиста дисконтована вартість. Оптимізація інвестиційних рішень. Внутрішня окупність інвестицій.
 9. АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ
 10. Бланк тестируемого______________________
 11. ВАРІАНТИ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО КУПІВЛЮ

Дата підписання даної конвенції.

А) 1960р.

Б) 1957р

В) 1958р.

Хто може виступати сторонами спору згідно з даною конвенцією?

А) фізичні особи;

Б) юридичні особи;

В) фізичні юридичні особи та держави;

33. Термін «арбітражні рішення» включає:

А) арбітражні рішення винесені арбітрами;

Б) арбітражі рішення винесені постійними арбітражними органами;

В) арбітражна практика різних держав;

До яких спорів застосовується дана конвенція?

А) договірних;

Б) цивільних;

В) будь-яких відносин;

Г) торгових відносин, які визнані як такі національним законодавством;

Ким завіряється переклад арбітражного рішення для однієї із сторін?

А) дипломатичною установою;

Б) консульською установою;

В) арбітражним судом;

Г) офіційним перекладачем;

У якому випадку може бути відмовлено у визнанні і введені в дію арбітражного рішення?

А) якщо сторона проти якої було винесене рішення не була належно повідомлена;

Б) рішення винесене по спору не підпадає під умови арбітражної згоди;

В) сторона проти якої було винесено рішення була відсутня під час його оголошення;

Г) склад арбітражного органу або арбітражний процес не відповідав домовленості сторін;

Які держави мають право приєднатись до даної конвенції?

А) будь-які держави;

Б) держави, які є учасником Статуту Міжнародного Суду;

В) держави, які будуть запрошенні Генеральною Асамблеєю ООН;

Через який час вступає в дію дана конвенція після її ратифікації?

А) 70 днів;

Б) 30 днів

В) 10 днів;

Г) 90 днів;

Згідно з даною конвенцією, коли починається її денонсація, з дня повідомлення Генерального Секретаря?

А) через 3 місяці;

Б) через 1 рік;

В) через пів року;

Г) через 2 місяці;

На яких мовах написана дана конвенція?

А) російська;

Б) французька;

В) китайська;

Г) українська;

Д) італійська;

V розділ. Тести на Європейську конвенцію про зовнішньоекономічний арбітраж.

Дата підписання даної конвенції.

А) 1961р.

Б) 1982р.

В) 1960р.

Г) 1974р.

Що означає термін «місце знаходження юридичної особи» в даній конвенції?

А) місце знаходження основного ринку юридичної особи;

Б) місце знаходження центру юридичної особи;

В) юридична адреса юридичної особи;

Ким можуть бути іноземні громадяни в ході арбітражного розгляду?

А) учасниками;

Б) експертами;

В) арбітрами;

44. Сторони арбітражного розгляду мають право на…

А) передачу арбітражних спорів на вирішення постійного арбітражного органу;

Б) встановлювати місце знаходження арбітражного суду;

В) встановлювати правила процедури, яких мають притримуватись арбітри;

Г) відповіді А і Б вірні;

Д) відповіді Б і В вірні;

Коли можна здійснювати відвід арбітра?

А) не пізніше 10 днів з початку вирішення спору;

Б) не пізніше того, як інша сторона представить свій позов до розгляду;

В) в момент представлення сторонам арбітрів спору;

46. Після винесення заяви про відвід арбітра, суд має:

А) негайно провести процедуру відводу арбітра;

Б) має право не здійснювати відвід і сам винести рішення по питанню своєї компетенції;

В) має право відхилити заяву про відвід;

...

1 | 2 | 3 | 4 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)