АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Автоматизація виконання обчислень

Читайте также:
 1. III. Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення
 2. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 3. IV Розділ. Тести на Нью-Йоркську Конвенцію про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
 4. VI. Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань.
 5. VІ. Виконання практичної роботи. Інструктаж з техніки безпеки.
 6. Автоматизація робіт за допомогою Mathcad.
 7. Агентський договір: зміст, виконання та припинення
 8. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
 9. Визначте виконавчий документ, на підставі якого провадиться виконання рішення господарського суду.
 10. Виконання господарських договорів
 11. Виконання господарських зобов’язань

(47) Особливості використання інформаційних технологій на базі табличного процесора MS Excel.

Основа додатка Excel – реляційна модель електронної двовимірної таблиці, яка має 256 стовпчиків і 65536 рядків. Файл, який створюється в середовищі Excel називається книгою обсягом до 255 аркушів (електронних двомірних таблиць). Кожний аркуш містить 16777216 клітинок. Реалі- зація такої моделі дозволяє користувачу переглядати на мо- ніторі ПК будь-які ділянки таблиці, вибирати необхідні йому клітини, вводити, редагувати і форматувати дані. У створеній користувачем таблиці дані можуть бути подані числами, текстом, формулами та функціями. Основними елементами інтерфейсу, який надає користувачу додаток Excel, є: головне меню, стандартна панель інструментів і панель форматування, рядок формул, гори зонтальна і вертикальна лінійки, смуги прокрутки аркушу. Табличний процесор Excel уявляє собою ідеальне середовище для виконання розрахунків різної складності без особливих витрат на програмування.

Головна функція додатка – автоматизація обробки інформації, яка представлена у вигляді таблиць.

(48) Класифікація основних комп’ютерних інформаційних технологій, що використовуються в MS Excel.

1. Побудова та форматування таблиць:- Накреслення таблиці, Об'єднання клітинок, Введення тексту та даних, Розміщення тексту в клітинц, Встановлення шрифтів, Встановлення режиму переносу слів, Перегляд таблиці перед друком.

2. Імпорт в книгу таблиць із додатка Access

3. Сортування даних

4. Створення графічних спец ефектів

5. Вставка в книгу малюнків

6. Використання панелі інструментів „Малювання:- Побудова об'єктів, Заливання кольором об'єктів

7. Вставка об'єктів з екрана ПК:- Створення об'єкта, Обрізання зайвого зображення.

8. Побудова організаційних діаграм (структур).

9. Побудова формул обчислення:- Побудова формули.

10. Побудова діаграм з використанням стандартної програми Graph.

11. Побудова діаграм з використанням майстра

12. Підсумок даних по стовпчику з використанням функції „СУММ()”

13. Формування в документі по- точної дати з використанням функції „СЕ- ГОДНЯ()”

14. Підсумок даних з аркушів книги з використан- ням майстра збору даних „Консолідація”.

15. Використання логічної функ- ції „ЕСЛИ()”

16. Використання логічної функ- ції „И()”

17. Автоматичний перегляд даних з використан- ням функції „ИНДЕКС”

18. Автоматичний перегляд даних з використанням функції „ПРОСМОТР()”

19. Отримання параметрів множинної лінійної регресії з використанням функції „ЛИНЕЙН()”

20. Створення інформаційних і формульних зв'язків між аркушами та книгами

21. Використання елементів управління:- Використання елемента „Рамка”, Використання елемента „Прапорець”, Використання елемента „Поле зі списком”, Використання елемента „Перемикач”, Використання елемента „Лічильник”

(49). Особливості використання комп’ютерних інформаційних технологій на базі СУБД Access.

Система управління базами даних (СУБД) Access – до даток з ідеальним середовищем для створення комп’ютерних інформаційних систем управління туристичним під приємством. За допомогою СУБД Access можна будувати будь якої складності бази даних, вводити, переглядати, редагувати інформацію БД, здійснювати вибірку необхідної інформації, зберігати її, формувати звіти, управляти БД. Створена користувачем інформаційна система в середовищі додатка Access може включати сім видів об’єктів (які зберігаються в одному файлі з розширенням MDB).

СУБД Access дозволяє виконати такі важливі функції, як: 1) імпорт у базу даних реляційних таблиць із додатка Excel; 2) експорт реляційних таблиць в середовище додатків Word та Excel, а також в інші бази даних; 3) створення реляційних таблиць; 4) сортування даних реляційної таблиці; 5) створення запитів на відбір, додавання, вилучення, оновлення необхідної інформації в реляційних таблицях та обчислення додаткових показників; 9) побудова макросів і програмних модулів.

 

(50). Класифікація основних комп’ютерних інформаційних технологій, що використовуються в СУБД Access.

1. Імпорт у базу даних таблиць із додатка Excel 2. Експорт таблиць в середовище додатка Word 3. Експорт таблиць в середовище додатка Excel 4. Створення та форматування реляційних таблиць

5. Сортування даних реляційної таблиці

6. Побудова схеми даних (зв’язків між таблицями)

7. Підстановка даних в таблицю з полів іншої таблиці

8. Підстановка в поле таблиці фіксованих значень

9. Побудова простіших запитів при роботі з таблицями

10. Побудова простіших запитів при роботі із запитами

11. Побудова простіших запитів при роботі з формами

12. Створення запитів на вибір даних з обчисленням показників

13. Створення запитів на додавання записів у таблиці

14. Побудова запитів на створення таблиці

15. Створення запитів на мові SQL. 16. Побудова авто форм

17. Побудова діалогових електронних форм в режимі конструктор

18. Створення кнопок на формах

19. Створення за- питів для від- бору даних на базі форм

20. Побудова кнопкової форми.

21. Створення Web-сторінок динамічного доступу до даних

 

(51) Організація АРМ фахівця з комерційної діяльності.

Автоматизоване робоче місце - це організаційно-технологічний і програмно-технічний комплекс, що забезпечує автоматизацію певного технологічного процесу, має свій набір бібліотек програм та об'єктів бази даних і прав доступу до них.

В основу організації обробки даних в умовах АРМ закладено принципи: автоматизованої обробки даних у режимі реального часу безпосередньо на робочих місцях облікових, фінансових та інших працівників; взаємодії користувача із системою в діалоговому режимі;

Програмне забезпечення АРМ - це інтегрована прикладна система, що покликана забезпечити розв'язування задач, які стоять перед спеціалістом прикладної області.

У програмному забезпеченні можна виділити три основні частини: загальносистемне програмне забезпечення; програмне забезпечення загального призначення і проблемозорієнтоване програмне забезпечення.

Дозагальносистемного програмного забезпечення входять: операційна система ПЕОМ, на базі якої реалізований певний АРМ (DOS, Windows, UNIX тощо); СУБД, що вибрана в процесі проектування банку даних АРМ (FoxPro, Access, Oracle тощо).

(52) Структура АРМ менеджера торгового підприємства.

Основні відмінні риси АРМ конкретного користувача пов'язані з прикладним забезпеченням, до якого відносяться пакети прикладних програм (ППП) виконання типових технологічних процедур опрацювання інформації в процесі особистої роботи, а також професійно і функціонально орієнтованих ППП.

Основою інформаційного забезпечення АРМ є бази даних, що містять нормативно-довідкову й оперативну інформацію, необхідну для виконання роботи на даному робочому місці. У системах АРМ інформаційне забезпечення, як правило, має розподільний характер.

Крім робочих планових та оперативних даних, в інформаційній базі АРМ може міститися інформація у вигляді знань з відповідної передметної області (база знань), яка переводить його на більш високий рівень (використання експертних систем).

Розробка і впровадження автоматизованих робочих місць — це процес, пов’язаний зі значними капітальними вкладеннями, а також поточними витратами при їх експлуатації.

(53) Мережні конструкції АРМ-ів.

Автоматизоване робоче місце - це організаційно-технологічний і програмно-технічний комплекс, що забезпечує автоматизацію певного технологічного процесу, має свій набір бібліотек програм та об'єктів бази даних і прав доступу до них.

В основу організації обробки даних в умовах АРМ закладено принципи: автоматизованої обробки даних у режимі реального часу безпосередньо на робочих місцях облікових, фінансових та інших працівників; взаємодії користувача із системою в діалоговому режимі;

Програмне забезпечення АРМ - це інтегрована прикладна система, що покликана забезпечити розв'язування задач, які стоять перед спеціалістом прикладної області.

У програмному забезпеченні можна виділити три основні частини: загальносистемне програмне забезпечення; програмне забезпечення загального призначення і проблемозорієнтоване програмне забезпечення.

Дозагальносистемного програмного забезпечення входять: операційна система ПЕОМ, на базі якої реалізований певний АРМ (DOS, Windows, UNIX тощо); СУБД, що вибрана в процесі проектування банку даних АРМ (FoxPro, Access, Oracle тощо).

(54) Електронна комерція в інформаційному секторі економіки.

Електронна комерція (Е-комерція) є найважливішою складовою електронного бізнесу, хоча часто ототожнюється з ним. Це різновид бізнес-активності, в якій комерційна взаємодія суб'єктів бізнесу з купівлі-продажу товарів і послуг (як матеріальних, так і інформаційних) здійснюється з допомогою Іnternet або будь-якої іншої інформаційної мережі (мережі стільникового зв'язку, внутрішньої локальної мережі установи тощо).

Існує два типи електронної комерції: торгівля інформацією і торгівля товарами. Товари можуть бути представлені в електронній формі (інформація, програмне забезпечення і т. ін.). їх називають «м'якими». Всі інші – речові товари, товари-предмети – називають «жорсткими».

Нині виділяють5 напрямків Е-комерції: бізнес для бізнесу (В2В). бізнес для споживача (В2С). бізнес для адміністрації (В2А). споживач для адміністрації (С2А). споживач для споживача

(55). Можливості Е-бізнесу та Е-комерції.

Електронний бізнес (Е-бізнес) – ділова активність, що використовує можливості глобальних інформаційних мереж для перетворення внутрішніх і зовнішніх зв'язків компанії з метою створення прибутку.

Електронна комерція (Е-комерція) є найважливішою складовою електронного бізнесу. Це різновид бізнес-активності, в якій комерційна взаємодія суб'єктів бізнесу з купівлі-продажу товарів і послуг (як матеріальних, так і інформаційних) здійснюється з допомогою Іnternet або будь-якої іншої інформаційної мережі (мережі стільникового зв'язку, вн У матеріалах Європейської комісії в ESPRIT наводяться такі моделі електронної комерції: електронна крамниця; електронний довідник-каталог; електронний он-лайновий аукціон; електронний торговельний центр; віртуальне співтовариство; віртуальний центр розробки; інформаційний брокер;

 

(56). Види та архітектура Е-комерції.

Нині виділяють5 видів Е-комерції:

-бізнес для бізнесу (В2В) - це електронна комерція між компаніями.

-бізнес для споживача (В2С) - торгівля між компаніями й споживачами. -бізнес для адміністрації (В2А). -споживач для адміністрації (С2А). -споживач для споживача (С2С)- торгівля між приватними індивідуумами або споживачами. Цей тип електронної комерції характеризований ростом електронних ринків і мережних аукціонів, особливо у вертикальних галузях промисловості

-Мобільна торгівля (m-commerce).

З архітектурної точки зору мережа згідно до концепції складатиметься з наступних компонентів:

• 1) web-сервер публічного доступу, який розміщує реєстр усіх наявних у мережі EC-служб а також web-сервіси для доступу, синхронізації та пошуку мета-даних про EC-служби, які зареєстровані на даному сервері;

• 2) EC-сервери, які розміщують: 1) EC-служби; 2) web-сайт(и) для взаємодії із службою за допомогою Інтернет-браузера; 3) web-сервіси для взаємодії із службою через клієнтське програмне забезпечення; 4) web-сервіси для адміністрування служби за допомогою спеціального програмного забезпечення;

• 3) програмне забезпечення для адміністрування EC-служби (EC-Administrator);

4) програмне забезпечення для взаємодії із EC-службою (EC-Client) користувачами.

(57) Служби забезпечення бізнесу та Е-комерції.

Електронний бізнес (Е-бізнес) —ділова активність, що використовує можливості глобальних інформаційних мереж для перетворення внутрішніх і зовнішніх зв'язків компанії з метою створення прибутку.

Електронна комерція (Е-комерція) —різновид бізнес-актив­ності, в якій взаємодія суб'єктів бізнесу з купівлі продажу товарів і послуг (як матеріальних, так й інформаційних) здійснюється з допомогою глобальної комп'ютерної мережі Інтернет або будь-якої іншої інформаційної мережі.

Виокремлюють такі напрями електронної комерції:

— бізнес — бізнес (Business-To-Business, В2В) — ви­значає взаємодію компаній з компаніями в електронно­му середовищі;

— бізнес — споживач (Business-To-Consumer, В2С) — визначає взаємодію компаній з кінцевими споживача­ми в мережі;

— бізнес — адміністрація (Business-To-Administration, В2А) — визначає взаємодію компаній з адміністративни­ми органами;

— споживач — адміністрація (Consumer-To-Administration, С2А) — визначає взаємодію споживачів з адмі­ністрацією;

— споживач — освіта (Consumer-To-Education, С2E) — визначає взаємодію споживачів з освітніми установами.

(58). Перспективи розвитку технологічних рішень в Е-комерції.

Виникнення і швидке розповсюдження в світі електронного бізнесу обумовлене поряд об'єктивно необхідних для цього умов і передумов. Перш за все, це високий рівень комп'ютеризації суспільства. Персональні комп'ютери, широкі, що отримали, розповсюдження у виробництві і побуті, стали матеріальною основою переходу більшої частини населення промислово розвинених країн до практичного оволодіння знанням і навиками користування сучасними інформаційними технологіями.

Крім того, для швидкого розповсюдження електронного бізнесу необхідно, щоб інформаційний і технологічний потенціал Інтернет перевищив деякий критичний рівень, що відкриває доступ до нього не тільки порівняно обмеженого круга елітарних користувачів, але і широких мас населення. Ще однією передумовою електронізації бізнесу є досягнення певного рівня інтеграції (інформаційною і технологічною) внутрішньо корпоративних інформаційних систем і Інтернет. До середини 90-х років умови, необхідні для широкого розповсюдження найрізноманітніших форм електронного бізнесу, були досягнуті в багатьох країнах.

(59). Візитні картки фірми. Корпоративні сайти і бізнес портали

Електронна візитна картка— це кілька WWW-сторінок, що містять інформацію про компанію та її діяльність, спрямо­вану на ознайомлення потенційних клієнтів з продукцією та по­слугами компанії. Візитна картка може містити різну кількість інформації — від невеликого повідомлення до значної кількості даних про ре­зультати господарської діяльності компанії (обсяги виробницт­ва, товарооборот, організаційна структура тощо).

Корпоративний сайт - це повнофункціональний ефективний веб-сайт, що розміщує всю корисну інформацію про компанію , її послуги та продукції. Ціль створення корпоративного сайту - зацікавити користувача компанією та її продукцією без використання високобюджетних рекламних компаній.
Бізнес-портал - це потужний Web-сайт з функціями комплексної системи, який надає повний спектр послуг для ведення бізнесу в мережі багатьом клієнтам (як корпоративним, так і індивідуальним підприємцям).

(60). Форми Іnternet-торгівлі

Електронна вітрина належить до простих організаційних форм електронної роздрібної торгівлі в системі В2С. Інтернет-вітрина є лише інструментом (засобом) для залучення покупців. Вона не може забезпечити повний цикл купівлі-продажу товару. Це завдання виконує Інтернет-магазин.

Інтернет-магазин — це спеціалізований Web-сайт, який забезпечує повний цикл купівлі-пролажу товарів через Інтернет в інтерактивному режимі з використанням електронного каталогу.

Торговельний майданчик (торговельні ряди) являє частину Інтернет-торгівлі, де здійснюють купівлю-продаж одночасно численні покупці і продавці, використовуючи єдині служби, програми, апарати, каталоги та інші ресурси.

Інтернет-аукціон - порівняно молода, але разом з тим перспективна організаційна форма у сфері електронної роздрібної торгівлі. Суть Інтернет-аукціону полягає в організації процесу роздрібної купівлі-продажу на базі сучасних інформаційних технології у публічній атмосфері з установленням кінцевої ціни на конкурентних засадах.

(61). Internet-аукціони.

Інтернет-аукціон - порівняно молода, але разом з тим перспективна організаційна форма у сфері електронної роздрібної торгівлі. Суть Інтернет-аукціону полягає в організації процесу роздрібної купівлі-продажу на базі сучасних інформаційних технології! у публічній атмосфері з установленням кінцевої ціни на конкурентних засадах. Аукціонні торги проводяться за допомогою спеціального програмного забезпечення, що встановлюється на свиті організатора аукціону, тобто аукціонної фірми.

Як продавці на аукціонних торгах виступають власники, виробники товарів, постачальники або їх представники. Покупцями можуть бути будь-які фізичні чи юридичні особи.

Об'єктами аукціонних торгів уважаються: об'єкти інтелектуальної власності, художнього та декоративного мистецтва, елітні вироби, колекційні речі, селекційні сорти, антикваріат. Останнім часом на аукціонах широко представлені товари широкого вжитку (культтовари, електротовари, електронні товари, транспортні засоби), а також деякі засоби виробництва.

Залежно від технології проведення торгів аукціони можуть бути одночасних пропозицій, закритих пропозицій, очні і заочні, на підвищення стартової ціни (англійський) або на пониження ціни (голландський).

(62). Інтернет-трейдинг. Фондовий ринок в Internet.

Інтерне́т-трейдинг (internet trading) — це спосіб доступу до торгів на валютній, фондовій або товарній біржі з використанням інтернету як засобу зв'язку. Останнім часом такий спосіб торгівлі отримав дуже широке поширення. Це викликано тим, що завдяки повсюдному проникненню інтернету серед приватного сектора населення, доступ до торгів на біржі став цілком реальний навіть найнижчим верствам населення. А з розвитком мобільного зв'язку, з'явилася можливість торгувати не тільки зі стаціонарних точок, а й з переносних пристроїв зв'язку комунікаторів, ноутбуків з модемом тощо. Як правило, доступ до торгів надається брокером. Він надає своїм клієнтам програмне забезпечення для зв'язку з біржею для проведення торгів і здійснює технічну підтримку даної діяльності

Основні системи інтернет-трейдингу: OnlineBroker, QUIK, MetaTrader

Фо́ндовий ри́нок (ри́нок ці́нних папе́рів) — частина ринку капіталів, де здійснюються емісія, купівля і продаж цінних паперів.

Фондовий ринок є абстрактне поняття, що служить для позначення сукупності дій і механізмів, що роблять можливими торгівлю цінними паперами.

 

(63). Інтернет-страхування.

Інтернет-страхування (і-страхування, е-страхування) — цепроцес взаємодії страхової компанії та її клієнтів, який полягає у виборі страхових послуг, оформленні та придбанні страхових полісів і отриманні страхових премій з використанням мережі Інтернет.

Об'єктом купівлі-продажу на ринку Інтернет-страхування є страхові послуги.

Інтернет-представництво страховика, виконуючи функції віртуального офіса страхової компанії, забезпечує клієнту:

— надання детальної інформації про послуги компанії та достовірних даних щодо її фінансового стану;

— розрахунок розміру страхової премії та визначення умов її виплати за кожним видом страхування залежно від конкретних параметрів;

— отримання електронних копій документів і можливостей їх заповнення через Інтернет;

— замовлення і оплату страхового поліса (одноразово або періодично), у тому числі через Інтернет;

— оплату страхової премії клієнту через Інтернет;

(64). Мобільна торгівля. Інші види електронної торгівлі.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)