АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Автоматизація робіт за допомогою Mathcad

Читайте также:
 1. B. Проведення ревізії ротової порожнини за допомогою ручного відсмоктувача
 2. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 3. Автоматизація виконання обчислень
 4. Автоматичні апарати. Будова, монтаж і обслуговування. Управління електроприводом з їх допомогою
 5. Аудит нарахування внесків до фондів на заробітну плату
 6. Безробіття як економічне явище і його наслідки. Закон Оукена.
 7. Безробіття, його причини, види,форми, та соціально-економічні наслідки.
 8. Безробіття, його сутність і види. Закон Оукена.
 9. Безробіття: суть, структура, вимірювання та соціально – економічні наслідки.
 10. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
 11. Варіанти контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

Засоби аналізу даних на комп'ютерах.

Зараз розроблена велика кількість програмного забезпечення, яке у тій чи іншій мірі може бути використано для статистичного аналізу і обробки даних. Таке програмне забезпечення можливо поділити на три категорії за ступенем складності і номенклатурою вирішуваних завдань:

 

 • Універсальні електронні таблиці.

o (Універсальні електронні таблиці, як правило, входять до більшості офісних пакетів різних розробників. Вони є простими в освоєнні і використанні, але мають обмежені можливості як з точки зору масивів інформації, яка обробляється, так й з точки зору номенклатури вбудованих функцій.)

 • Універсальні математичні пакети.

o (Універсальні математичні пакети призначаються для автоматизації математичних розрахунків широкого спектру і можуть включати в себе модулі для статистичної обробки і аналізу даних.)

 • Спеціалізовані програми і пакети для статистичної обробки і аналізу даних.

o (характеризуються певною направленістю, але передбачають максимально широкий спектр відповідних процедур і функцій. В застосовуються вбудовані модулі які значно спрощують введення інформації, її обробку і представлення отриманих результатів.)

 

Система STATISTICA.

STATISTICA–це інтегрована система аналізу і керування даними, інструмент розробки додатків користувача в бізнесі, економіці, промисловості, медицині, страхуванні та інших галузях.

Система STATISTICA має наступні загально визнані переваги:

 

§ містить повний набір класичних методів аналізу даних;

§ є засобом побудови додатків в конкретних галузях;

§ відповідає усім стандартам Windows, що дозволяє зробити аналіз високо інтерактивним;

§ система може бути інтегрована в Інтернет;

§ підтримує web-формати: HTML, JPEG, PNG;

§ легка в освоєнні;

§ дані системи STATISTICA легко конвертувати в різні бази даних та електронні таблиці;

§ підтримує високоякісну графіку, яка дозволяє ефективно візуалі-зувати дані та проводити графічний аналіз;

§ є відкритою системою, яка підтримує мови програмування, що дозволяє розширювати систему, запускати її з інших Windows - додатків.

 

Автоматизація робіт за допомогою Mathcad.

Обчислювальна потужність комп’ютера дозволяє використовувати його як засіб автоматизації обробки даних і науково-дослідної роботи. Для розв’язання складних розрахункових задач використовують спеціально розроблені програми.Mathcad, яка представляє собою автоматизовану систему, яка дозволяє динамічно обробляти дані в чисельному та аналітичному (формульному) вигляді.

До основних функцій Mathcad в галузі статистичного аналізу і обробки даних слід перш за все віднести наступні:

· статистичні вибіркові і контрольні функції;

· функції статистичних розподілів;

· функції щільності ймовірності статистичних розподілів;

· обернені функції статистичних розподілів;

· генератори випадкових чисел;

· оцінка інтервалів розкиду і довірчих інтервалів для дискретних і безперервних розподілів;

· засоби для контролю і управління процесами з точки зору якості;

· статистичні тести.


1 | 2 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)