АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1

Читайте также:
 1. III. Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення
 2. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 3. IV Розділ. Тести на Нью-Йоркську Конвенцію про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
 4. IV. Домашнє завдання
 5. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 6. V. Оголошення домашнього завдання.
 7. V. Оголошення домашнього завдання.
 8. VI. Домашнє завдання
 9. VI. Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань.
 10. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 11. VІ. Виконання практичної роботи. Інструктаж з техніки безпеки.
 12. А.Тестові завдання (зберігаються на кафедрі)

1. Макроекономіка як гілка сучасної економічної науки.

2. Макроекономічні моделі: суть та роль у макроекономічному аналізі й прогнозуванні.

3. Макроекономічні ідеї класичної теорії.

4. Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва.

5. Основні показники макроекономічних вимірювань: номінальні та реальні.

6. Циклічність як форма економічного розвитку.

7. Вимір та форми зайнятості.

8. Інфляція, темп інфляції.

9. Споживання та заощадження як функції доходу.

10. Модель доходів-витрат Дж. Кейнса.

11. Інвестиції та фактори інвестування.

12. Сукупний попит. Цінові фактори сукупного попиту.

13. Сукупна пропозиція. Цінові та нецінові фактори сукупної пропозиції.

14. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції.

15. Модель рівноваги “витрати – випуск”.

16. Модель рівноваги “вилучення – ін’єкції”.

17. Мультиплікатор витрат.

18. Інфляційний та рецесійний розрив.

19. Роль держави у змішаній економіці.

20. Класична теорія макроекономічного регулювання.

21. Кейнсіанська теорія макроекономічного регулювання.

22. Альтернативні макроекономічні теорії.

23. Бюджетно-податкова політика, її види та ефективність.

24. Політика державних видатків.

25. Податкова політика: вплив податків на доходи бюджету.

26. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.

27. Грошовий ринок. Попит на гроші.

28. Банківська система та грошове пропонування.

29. Грошово-кредитне регулювання економіки.

30. Зовнішньоекономічна діяльність та її структура.

31. Теорії порівняльних переваг.

32. Платіжний баланс та його структура.

33. Валютний курс. Котирування валюти.

34. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

35. Економічне зростання і економічний розвиток.

36. Загальна логіка і схема макроекономічної моделі зростання.

37. Теорії та моделі економічного зростання.

38. Сучасна теорія економічного зростання.

39. Державне регулювання зайнятості населення.

40. Крива Філіпса та висновки для політики зайнятості.

41. Проблема нерівності в розподілі доходів.

42. Механізм функціонування ринку праці.

43. Державні інструменти соціального захисту населення.

44. Методи обчислення валового внутрішнього продукту.

45. Монетаристська теорія макроекономічного регулювання.

46. Теорія адаптивних та раціональних очікувань.

47. Автоматична фіскальна політика.

48. Стабілізаційна політика в ході економічного циклу.

49. Протекціонізм та вільна торгівля.

50. Види банків та їх функції.

51. Грошовий ринок: попит на гроші та їх пропозиція.

52. Основні форми міжнародних економічних відносин.

53. Сутність та інфраструктура світового господарства.

54. Державний бюджет та його структура.

55. Вимір та види безробіття.

56. Зовнішня заборгованість та управління зовнішнім боргом.

57. Види і функції грошей. Грошові агрегати.

58. Вигоди від зовнішньої торгівлі.

59. Тарифні методи регулювання зовнішньої торгівля.

60. Нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі.

61. Валютний ринок і фактори обмінного курсу.

62. Структура платіжного балансу.

63. Вплив економічної політики на платіжний баланс.

64. Теорія абсолютної переваги.

65. Ринок праці.

66. Державне регулювання зайнятості населення.

67. Механізм державної підтримки розвитку підприємництва.

68. Державне регулювання розвитку науки і техніки

69. Державне регулювання оплати праці.

70. Цінова політика держави.

71. Механізм соціального захисту населення в умовах переходу до ринку.

72. Інвестиційна політика та державне регулювання інвестиційної діяльності.

73. Механізм управління державним сектором економіки.

 

Додаток 3


1 | 2 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)