АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»

Читайте также:
 1. IV. Домашнє завдання
 2. IV. Методичні матеріали до семінарських, лабораторних і практичних занять.
 3. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 4. V. Оголошення домашнього завдання.
 5. V. Оголошення домашнього завдання.
 6. VI. Домашнє завдання
 7. VIII. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 8. А.Тестові завдання (зберігаються на кафедрі)
 9. Аналіз суті та практичних висновків моделі економічного зростання Р. Солоу.
 10. АНАЛІТИЧНО-СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
 11. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».

1. У господарський суд з позовом до ЗАТ «Етелія» про стягнення суми заборгованості за поставлений товар звернулося ТОВ «Піонер». Рішенням господарського суду від 25 липня стягнуто з ЗАТ «Етелія» на користь ТОВ «Піонер» сума заборгованості. В апеляційну інстанцію поступила заява відповідача з проханням про відміну ухваленого рішення у зв’язку з тим, що він заборгованість позивачу погасив, а доказ погашення заборгованості не був представлений суду у зв’язку з невчасним сповіщенням про дату судового засідання. До апеляційної скарги відповідача була прикладена довідка відділення зв’язку, що судом направлене повідомлення про порушення справи, і копія позовної заяви були вручені відповідачу органами зв’язку 26 липня. Постановою апеляційного господарського суду рішення суду залишене без зміни.

Чи правильно діяв суд?

Дайте поняття принципу процесуальної рівноправності сторін.

 

2. АТ «Товариш» звернулося до господарського суду з позовом до Харківського управління залізниці про стягнення збитків, заподіяних недостачею вантажу при його перевезенні. Суддя, встановивши, що позивачем не був дотриманий досудовий (претензійний) порядок урегулювання спору, оскільки позивач не представив відповідні документи, відмовив у прийнятті заяви.

Чи правильно, вчинив суддя? Які наслідки непредставлення документів, що підтверджуютьнедотримання досудового (претензійного) порядкуврегулювання спору?

 

3. У серпні 2002 р. ВАТ «Ізумруд» звернулося з позовом до господарського суду Черкаської обл. до ТОВ «Черкасиремонтбуд» про спонукання відповідача до виконання договору підряду, укладеного між сторонами у травні 2002 р., за яким відповідач повинен був здійснити ремонтні роботи в адміністративному будинку позивача. У позовній заяві позивач зазначив, що ним здійснено передплату послуг відповідача, але останній до виконання своїх зобов’язань за договором не приступив.

Чи вправі господарські суди розглядати спори про спонукання до виконання умов договору?

 

4. Угосподарський суд м. Києва поступила заява прокурора міста
Києва в захист державного підприємства «Н» до комерційної структури «М»
про стягнення суми основного боргу, штрафних санкцій і суми інфляції без
згоди підприємства «Н».

Яке рішення повинен винести господарський суд?

 

5. В ході розгляду справи по стягненню з фірми «А» на користь фірми
«Б» було встановлено, що фірма «А» реорганізована у фірму «С».

Як в цьому випадку повинен діяти господарський суд?

6. Під час розгляду справи господарський суд встановив, що позов пред’явлений не тією особою, якій належить право вимоги.

Що в цьому випадку повинен робити господарський суд?

 

7. При розгляді справи від третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, що виступало на стороні позивача, поступила заява про зменшення розміру основних позовних вимог.

Що в цьому випадку повинен зробити господарський суд?

 

8. Товариство з обмеженою відповідальністю «Євротех» подало позов до орендного підприємства «Мелітопольський консервний завод» про зобов’язання відповідача повернути 483 т цукру вартістю 4 830 000 грн., отриманого від позивача згідно з умовами договору про спільну діяльність від

20.05.2001 р. № 55. Відповідач, посилаючись на те, що він визнав претензію позивача про відшкодування вартості цукру, просив у позові відмовити. Встановлено, що у виконання умов договору від 20.05.2001 р. № 55 для спільного виробництва плодоовочевої продукції позивач передав до 05.06.2002 р. відповідачеві 483т цукру, що підтверджено товарно-транспортними документами. Проте відповідач не прийняв з мотивів
нереальності заявку позивача від 08.07.2001 р. стосовно асортименту та
кількості продукції, що передбачено п.1.2. договору. Внаслідок цього
зобов’язання за договором відповідачем не виконані.

Які факти має доказувати кожна сторона в цій справі? Що таке пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь у справі?

 

9. Акціонерний банк «Енергобанк» звернувся до господарського суду Чернігівської обл. з позовом до малого виробничо-торговельного підприємства фірми «ВІОН» (далі – фірма) і Київського авторемонтного заводу про стягнення 219000 грн. збитків, заподіяних внаслідок невиконання фірмою кредитних зобов’язань, гарантованих законом. При розгляді справи встановлено, що згідно з договором від 13.04.2001 р. № 53 укладеного між сторонами спору, банк видав фірмі кредит у сумі 100 000 грн. зі строком погашення до 15.03.2002 р. Гарантом виконання фірмою договірних зобов’язань виступив завод. В обумовлений договором строк фірма кредит не повернула, відсотки за користування ним не сплатила. Під час розгляду справи фірма частково погасила плату за кредит на суму 20 000 грн. Господарський суд задовольнив позов.

Хто, в якомурозмірі та на підставі якого закону повинен сплатити державне мито? Як слід розподілити судові витрати між сторонами?

 

10. При розгляді позовної заяви підприємства «А» до підприємства «С» відповідач просив господарський суд зажадати додаткові докази, які знаходяться у підприємства «К». Ухвалою господарського суду на підприємство «К» був покладений обов’язок представити відповідні документи. Підприємство «К» документи не представило й не повідомило господарському суду мотиви невиконання визначення.

Що в даному випадку може зробити господарський суд?

11. Господарський суд розглянув справу за позовом приватного
підприємства «Колор» до заводу «Київпродмаш» про визнання недійсним
договору купівлі-продажу будівлі і позов задовольнив. Рішення в справі було
постановлено 15.04.2002 р. і надіслано сторонам 27.04.2002 р. Відповідач 23.06.2002 р. звернувся до господарського суду Одеської обл. з апеляційною скаргою, в якій просив поновити строк для подання цієїскарги на тій підставі, що рішення суду надіслано йому із запізненням і тому не було достатньо часу для підготовки заяви.

Чи підлягає задоволенню клопотання відповідача? Які строки належить до процесуальних, а які - до службових? Визначитьнаслідки їх пропуску.

12.Господарський суд м. Києва розглянув справу за позовом Київського
виробничого об’єднання «Електронмаш» до акціонерно-комерційного банку
«Аркада» про стягнення 6600 грн. і 23.02.2002 р. постановив рішення про
відмову в позові. Позивач 26.04.2002 р. звернувся з апеляційною скаргою до господарського суду м. Києва, в якій просив скасувати рішення та поновити строк подання скарги, посилаючись на те, що керівник виробничого об’єднання перебував у тривалому службовому відрядженні.

Чи підлягає задоволенню клопотання позивача? Визначить порядок поновлення процесуальних строків.

 

13. Виробниче об’єднання «Київенерго» звернулося до господарського суду з позовом до малого підприємства «Терн» (м. Київ) про стягнення 25 000 грн. заборгованості. Позовні вимоги позивач обґрунтував тим, що між ВО «Київенерго» і МП «Терн» було укладено договір доручення, відповідно до якого МП зобов’язалося укласти з фірмою «Форбс» (Ліхтенштейн) від імені й за рахунок ВО «Київенерго» контракт на реалізацію 100 000 т топкового мазуту. Позивач виконав свої обов’язки з відвантаження мазуту в зазначений в договорі строк та у вказаному об’ємі, але гроші за його реалізацію не отримав.

Розкрийте поняття позову. Визначить предмет, підстави та вид цього позову. Покажіть співвідношення позову й позовної заяви.

 

14. Підприємство «М» при подачі позовної заяви в господарський суд
вказало, що точна адреса відповідача не відома, і тому воно просить господарський суд оголосити його розшук.

Як у цьому випадку повинен діяти господарський суд?

 

15. При розгляді позовної заяви фірми «Н» до фірми «К» господарський
суд за матеріалами, що є в справі, а також наданим додатковим доказам
відмовив у позові фірми «Н». У забезпеченні позову фірма «Н» просила
накласти арешт на розрахунковий рахунок відповідача, який був виконаний
судовим виконавцем. У зв’язку з накладенням арешту фірма «К» зазнала
значних збитків.

Чи може фірма «К» відшкодувати свої збитки, за чий рахунок і яким чином?

 

16. Науково-практична компанія «Укрправо» звернулася до
господарського суду за захистом інтересів товариства з обмеженою відповідальністю «МКС-Сервіс» з позовом до Українського банку «Відродження» про визнання останнього банкрутом. Заява була підписана директором науково-практичної юридичної компанії «Укрправо». Суддя повернув заяву на підставі того, що вона підписана особою, яка не має права її підписувати: відповідно до закону суд порушує справи за позовними заявами підприємств та організацій, які захищають свої права та охоронювані законом інтереси за підписом керівника відповідної юридичної особи. Крім того, перелік документів та інших доказів, що підтверджують позовні вимоги й додаються до заяви, не містить вказівки про наявність аудиторського висновку щодо фінансово-господарської діяльності відповідача, і до заяви цей висновок не додано.

Зазначте умови здійснення права на звернення за судовим захистом. Чи є підстави щодо повернення заяви?

Які документи додаються до заяви? Які правові наслідки передбачено законом у зв’язку з невиконанням вимог щодо додання необхідних документів?

 

17. Під час підготовки справи до судового розгляду відповідачу стало
відомо, що суддя господарського суду є двоюрідним братом представника
позивача. У зв’язку з цим відповідач подав заяву про відведення судді. Суддя
виніс ухвалу про задоволення заявленого відведення.

Чи правильно вчинив суддя, вирішивши питання про відведення на стадії підготовки справи до судового розгляду?

 

18. Підприємство «А» звернулося до господарського суду з позовом про
стягнення з підприємства «Н» суми основного боргу й штрафних санкцій. За
твердженням позивача, відповідач вказану суму не сплатив. Відповідач
заперечував проти даного твердження й пред’явив копію платіжного
документа. Господарський суд за своєю ініціативою виніс ухвалу про
проведення експертизи з питання встановлення достовірності платіжного
документа. Відповідач подав скаргу, в якій заперечував проти проведення
експертизи, вважаючи, що це затягне розгляд справи.

Чи правильно вчинив господарський суд?

19. Прокурор області на користь інтересів держави пред’явив позов до господарського суду до СП «Зоря» про стягнення суми збитку, заподіяного в результаті забруднення нафтопродуктами річки Лопань. В процесі розгляду справи від прокурора поступила заява, в якому він просив провадження по справі припинити у зв’язку з відмовою їм від пред’явленого позову. Господарський суд виніс ухвалу про припинення провадження у справі.

Чи правильно вчинив суд?

 

20. Прокурор області пред’явив позов до господарського суду на
користь сільськогосподарського підприємства «Світанок» до ВАТ «Бронтекс» про стягнення грошових коштів за поставлену
сільськогосподарську продукцію. В ході розгляду справи було встановлено, що позов пред’явлений прокурором без згоди сільськогосподарського підприємства. Прокурор позов підтримав. Господарський суд розглянув справу і виніс постанову про задоволення позову.

Чи правильно вчинив господарський суд?

21. При розгляді справи в суді представник відповідача заявив відведення судді, мотивуючи тим, що у останнього є зацікавленість в результаті справи, оскільки він перебуває в дружніх стосунках з позивачем, оскільки вони спільно навчалися в університеті.

Суддя відмовив в задоволенні заяви про відведення у зв’язку з тим, що факт сумісного навчання не підтверджує наявності зацікавленості з боку судді в результаті справи, і розглянув справу по суті.

Чи відповідають дії судді вимогам процесуальних норм?

 

22. У зв’язку з нез’явленням на судове засідання експерта господарський
суд виніс ухвалу про відкладення розгляду справи, в якій вказав, що час і
місце проведення нового судового засідання будуть повідомлені сторонам
додатково після з’ясування причини нез’явлення експерта на судове засідання.

Чи відповідають дії господарського суду нормам Господарського процесуального кодексу України?

 

23. При розгляді справи на стороні позивача як третя особа без
самостійних вимог був залучений будівельний трест № 112. В процесі судового
розгляду з’ясувалося, що третя особа ліквідована. Ухвалою господарського
суду провадження по справі на цій підставі було припинене. Позивач
оскаржив ухвалу.

Чи відповідає ухвала господарського суду вимогам Господарського процесуального кодексу України? Чи можна оскаржити ухвалу про припинення провадження по справі?

 

24. Приватний підприємець, що виступав при розгляді справи як відповідач, подав апеляційну скаргу на рішення господарського суду про стягнення з нього суми боргу з урахуванням інфляції. Апеляційний господарський суд виніс ухвалу про прийняття апеляційної скарги до провадження, в якій повідомляється час і місце розгляду апеляційної скарги, і направив дану ухвалу особам, які беруть участь у справі. До розгляду справи в апеляційній інстанції від приватного підприємця поступила заява про відмову від апеляційної скарги.

Які дії господарського суду в цьому випадку?

 

25. ТОВ «Квант» звернулося до господарського суду з позовом на ВАТ «Будівельно-монтажний трест» про стягнення заборгованості за поставлену цеглину. Рішенням господарського суду позов був задоволений. У встановлений законом термін відповідач подав апеляційну скаргу. Апеляційна скарга ВАТ «Будівельно-монтажний трест» була призначена до судового розгляду на 11-ту годину 30.06.99 р., про що було вказано в ухвалі про прийняття скарги до провадження в апеляційній інстанції, яка була вручена сторонам. При підготовці справи до розгляду виникла необхідність в перенесенні дати судового засідання апеляційної інстанції, про що по телефону було повідомлено позивачеві і відповідачеві. Судове засідання відбулося 28.06.99 р. за відсутності відповідача.

Чи правильно поступив суд? Який порядок сповіщення осіб, які беруть участь у справі, про день розгляду справи в апеляційному порядку?

 

26. ВАТ «Тулон» (позивачем) подано касаційну скаргу на ухвалу
господарського суду про повернення апеляційної скарги. У відзиві на касаційну скаргу відповідач вказував, що скарга подана стороною без сплати держмита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення й тому підлягає поверненню.

Чи правомірні дії апеляційного суду?

27. За результатами перегляду Вищим господарським судом України
справи за касаційною скаргою ЗАТ «Полімер» було встановлено,
що фактичні обставини, які входять до предмету доказування в цій справі,
з’ясовано судом першої та апеляційної інстанцій з достатньою повнотою,
однак допущено помилки в застосуванні норм матеріального права, у зв’язку
з чим висновки суду першої та апеляційної інстанцій не відповідають цим
обставинам.

Яке з перелічених у ст. 111-9 ГПК України повноважень повинен реалізувати касаційний суд? У чому суть стадії перегляду судових рішень у касаційному порядку?

28. Генеральний прокурор України оскаржив у касаційному порядку до Верховного Суду України постанову Вищого господарського суду України, прийняту за наслідками перегляду постанови апеляційного господарського суду. Відповідач по справі зазначав, що Генеральний прокурор України не має права оскарження цього судового акта, оскільки він не брав участі у справі, і тому в цьому випадку порушено принцип диспозитивності господарського процесу.

Чи обґрунтовані міркування відповідача? Дайте правову характеристику перегляду судових рішень Вищого господарського суду України Верховним Судом України.

 

29. Прокурор області подав подання у встановлений законодавством процесуальний строк про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. У вказаному поданні прокурор як нововиявлені обставини зазначив нові докази, які не були ним надані при розгляді справи по суті. Місцевий господарський суд прийняв подання прокурора області до розгляду й розглянув справу по суті.

Чи правильно діяв суд?

 

30. АТ «Полімер» звернулося до господарського суду Донецької обл. з позовом до НДІ «Азот» про визнання за ним права на виготовлення продукції обсягом 300 одиниць на рік. Господарський суд Донецької обл. постановив рішення, яким визнав за позивачем права на виготовлення продукції в обсязі 200 одиниць на рік. Рішення суду набрало законної сили. Вироком суду, який набрав законної сили, було встановлено, що при розгляді цієї справи господарським судом експерт Петров дав завідомо неправдивий висновок, який потягнув за собою постановлення неправосудного рішення. З урахуванням цього НДІ «Азот» звернувся до Вищого господарського суду України з заявою про перегляд рішення господарського суду у зв’язку з нововиявленими обставинами.

До якого суду має звернутися заявник? Чи може бути визнано нововиявленою обставиною вирок суду, який винесено на підставі завідомо неправдивого висновку експерта й набрав законної сили?

 

31.Донецький місцевий господарський суд розглянув 20.03.2002 р. справу за позовом приватного підприємця Бондаренка до ТОВ «Кобра» про стягнення заборгованості за договором поставки від 11.09.2002 р. і постановив рішення про задоволення позову. До закінчення строку, встановленого для пред’явлення наказу до виконання, позивачем було подано заяву з проханням змінити засіб та порядок виконання рішення й вилучити у відповідач а оргтехніку, вартість якої дорівнює сумі заборгованості за вказаним договором, бо відповідач не має необхідних грошових коштівдля відшкодування заборгованості.

Чи підлягає заява позивача задоволенню? Які існують підстави зміни засобу й порядку виконання рішення господарського суду?

 

32. Харківський місцевий господарський суд видав 30.01.2003 р. наказ про звернення стягнення на майно АТ «Плодоовоч» на користь ПП «Леонід». У наказі зазначалося, що він дійсний для пред’явлення до виконання в кредитні
установи (державному виконавцю) до 30.04.2003 р.

Чи відповідає зміст цього наказу вимогам Господарського процесуального кодексу України? Які вимоги існують щодо змісту наказу господарського суду?

33.СП «Сольц» (Федеральна Республіка Німеччина) звернулося до Вищого Господарського Суду України з позовом до ТОВ «Стан» (Україна) про стягнення 100 тис. доларів США за поставлене обладнання. Суддя порушив провадження за позовом СП «Сольц». У відзиві на позовну заяву ТОВ «Стан» заявило, що між ним і позивачем існує угода про те, що всі спори, пов’язані з поставкою обладнання повинні, вирішуватися в Міжнародному суді м. Парижа.

Що повинен зробити суддя?

 

34. До господарського суду Миколаївської обл. звернулося українське
товариство з обмеженою відповідальністю з позовом, що випливає з договору
купівлі-продажу, до морського торговельного пароплавства іноземної
держави,яке мас представництво на території України. Іноземне торговельне пароплавство подало відзив на позов із запереченням по суті заявлених вимог і з посиланням на ті обставини, що з позивачем немає угоди про розгляд спорів у господарському суді в Україні. Господарський суд відмовив у прийнятті позовної заяви, вказавши, що спір не підлягає розгляду в господарському суді, оскільки сторони не уклали письмової угоди про передачу спору за участю іноземної особи до господарського суду в Україні.

Чи правильні дії господарського суду?

 

35.До господарського суду Львівської обл. звернулося українське
акціонерне товариство з позовом до музею образотворчого мистецтва, який
знаходиться на території іншої держави – учасника Співдружності незалежних держав. Договір про спільну діяльність був укладений на
території України і передбачав, що з матеріалів української сторони буде
виготовлено іноземною особою нове майно для українського підприємства. У той же час у договорі не визначалося матеріальне право, якому підпорядковувалася ця угода, не було вказано, що всі спори будуть вирішуватися в господарському суді за місцем знаходження української сторони. В умовах договору не містилося положень про відповідальність сторін за неналежне виконання зобов’язань. Позивач при заяві позовних вимог наполягав на передачі йому майна й стягненні штрафу за несвоєчасне повернення його майна, посилаючись на норми цивільного законодавства України. Відповідач спростовував вимоги позивача з посиланням на законодавство своєї країни.

Як має бути вирішено питання про застосовне право?

 

 

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)