АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VIII. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»

Читайте также:
 1. VIII. Make up general and disjunctive questions, and answer them according to the models.
 2. VIII. The Gerund - 6 hours
 3. VIII. Translate the following sentences. Pay attention to the infinitive construction
 4. VIII. Translate the sentences from Russian into English using the active vocabulary (p.105).
 5. VIII. Translate the text and make 8 questions of different types.
 6. VIII. Адреса и реквизиты Сторон
 7. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 8. VIII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
 9. VIII. Деякі аспекти діловодства у справах про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 10. VIII. Дзіцячы фальклор
 11. VIII. История и психология
 12. VIII. КАПИТАЛ И ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

1. Поняття та завдання господарського процесу.

2. Стадії господарського процесу.

3. Поняття господарської процесуальної форми (суть, основні форми та
значення).

4. Форми судового процесу.

5. Джерела господарського процесуального права.

6. Завдання господарського суду. Система господарських судів України.

7. Склад i повноваження Вищого господарського суду України.

8. Склад i повноваження апеляційних господарських судів.

9. Склад i повноваження місцевих господарських судів.

10. Статус суддів господарського суду. Відвід судді.

11. Поняття принципів господарського судочинства. Їх система.

12. Принципи диспозитивності та змагальності в господарському процесі.

13. Основні положення досудового врегулювання господарських спорів.

14. Поняття підвідомчості господарських спорів. Справи, підвідомчі

господарським судам.

15. Розмежування компетенції загальних судів i спеціалізованих судів.

16. Поняття та значення підсудності господарських спорів.

17. Види підсудності господарських спорів.

18. Передача справ з одного господарського суду до іншого господарського суду.

19. Сторони в господарському процесі. Права та обов’язки сторін.

20. Співучасть у господарському процесі.

21. Залучення до участі в справі іншого відповідача. Зміна неналежного відповідача.

22. Процесуальне правонаступництво.

23. Поняття та види третіх осіб у господарському процесі.

24. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору.

25. Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору.

26. Представники сторін i третіх осіб у господарському судочинстві.

27. Участь прокурора в господарському процесі.

28. Участь у процесі посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, організацій, державних та інших органів.

29. Участь у судовому процесі судового експерта.

30. Поняття та види доказів у господарському процесі.

31. Засоби доказування в господарському процесі.

32. Належність i допустимість доказів.

33. Обов’язок доказування й подання доказів.

34. Підстави звільнення від доказування.

35. Витребування доказів.

36. Призначення й проведення судової експертизи.

37. Поняття та види запобіжних заходів.

38. Відшкодування шкоди, завданої вжиттям запобіжних заходів.39. Судові витрати. Склад судових витрат.

40. Розподіл судових витрат.

41. Процесуальні строки. Види строків.

42. Встановлення та обчислення процесуальних строків.

43. Закінчення процесуальних строків. Зупинення процесуальних строків.

44. Подання позову. Форма та зміст позовної заяви.

45. Документи, що додаються до позовної заяви.

46. Відзив на позовну заяву.

47. Поняття та порядок подання зустрічного позову.

48. Прийняття позовної заяви. Підстави відмови у прийняті позовної
заяви.

49. Підстави повернення позовної заяви. Правові наслідки.

50. Порушення провадження в справі в господарському суді першої інстанції.

51. Дії судді по підготовці справи до розгляду.

52. Підстави та заходи до забезпечення позову.

53. Порядок вирішення господарських спорів у господарському суді першої інстанції.

54. Відкладення розгляду справи, перерва в засіданні господарського суду.

55. Зупинення провадження в справі та його поновлення.

56. Припинення провадження в справі.

57. Залишення позову без розгляду.

58. Протокол судового засідання. Зауваження на протокол судового засідання.

59. Порядок прийняття рішення. Зміст рішення.

60. Право господарського суду щодо прийняття рішення.

61. Винесення ухвали та її зміст.

62. Окрема ухвала. Повідомлення господарського суду.

63. Додаткове рішення. Роз’яснення й виправлення рішення.

64. Право апеляційного оскарження. Форма та зміст апеляційної скарги
(подання).

65. Порядок i строк розгляду апеляційної скарги (подання).

66.Повноваження апеляційної інстанції. Підстави для скасування або зміни рішення.

67. Постанова апеляційної інстанції.

68. Право касаційного оскарження. Форма та зміст касаційної інстанції.

69. Порядок, строк i межі розгляду касаційної скарги (подання).

70. Повноваження касаційної інстанції.

71. Постанова касаційної інстанції. Обов’язковість вказівок, що містяться в постанові касаційної інстанції.

72. Перегляд судових рішень Вищого господарського суду України
Верховним Судом України.

73. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за
нововиявленими обставинами.

74. Загальні правила виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.

75. Особи, які беруть участь у справі в стадії виконання рішення господарського суду. Їх процесуальні права та обов’язки.

76. Наказ господарського суду й пред’явлення його для виконання.

77. Зміст наказу. Строк для пред’явлення наказу виконання. Видача дубліката наказу.

78. Відстрочка або розстрочка виконання рішення, зміна способу та порядку виконання рішення.

79. Поворот виконання рішення, постанови.

80. Провадження в справах за участю іноземних підприємств й організацій.

81. Судовий імунітет.

82. Особливості провадження в справах про банкрутство.

83. Особливості провадження в справах про визначення актів державних та інших органів недійсними.

84. Міжнародний комерційний арбітраж.

85. Третейський розгляд господарських спорів.

86. Економічний Суд СНД.


Навчальне видання


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)