АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. SWOT-аналіз ВТК «Лукас».
 3. VII. Аналіз галузі
 4. VIII. Make up general and disjunctive questions, and answer them according to the models.
 5. VIII. The Gerund - 6 hours
 6. VIII. Translate the following sentences. Pay attention to the infinitive construction
 7. VIII. Translate the sentences from Russian into English using the active vocabulary (p.105).
 8. VIII. Translate the text and make 8 questions of different types.
 9. VIII. Адреса и реквизиты Сторон
 10. VIII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
 11. VIII. Деякі аспекти діловодства у справах про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

На чолі мережі компанії ТОВ «Кока-Кола» по Україні – генеральний директор, йому підпорядковуються всі підрозділи компанії, зокрема топ-менеджмент, який складається з наступних керівників:

1. фінансовий директор(фінансовий підрозділ);

2. директор з продажу(підрозділ з продажу);

3. директор з виробництва(виробничий підрозділ);

4. директор з логістики(логістичний підрозділ);

5. директора по філіях (11 осіб)

Генеральний директор здійснює загальне керівництво компанією ТОВ «Кока-Кола» (центральний офіс і філії).

Фінансовий директор здійснює керівництво фінансово-економічною діяльністю підприємства ТОВ «Кока-Кола». У його підпорядкуванні знаходяться фінансовий відділ, фінансові аналітики, а також ІТ відділу.

Директор по виробництву керує процесом виробництва готової продукції. У підпорядкуванні директора відділу продажів знаходяться відділ продажів і відділ маркетингу. Директор з логістики керує службами планування, складування, доставки.

Генеральному директору підкоряються, також, директора одинадцяти філій. Директор по філії підпорядковується генеральному директору і здійснює загальне керівництво філією.

Фінансовий менеджер здійснює керівництво фінансово-економічною діяльністю філії. У його підпорядкуванні знаходяться фінансовий відділ і ІТ відділ.

Менеджер з виробництва керує процесом виробництва готової продукції у філії. У підпорядкуванні менеджера відділу продажів знаходяться відділ продажів і відділ маркетингу. Менеджер складу керує процесами складування готової продукції у філії.

Менеджер з доставки здійснює керівництво над процесом доставки готової продукції в торговельну мережу.

У філіях відсутній відділ планування, тому планування здійснюється центральним офісом. Плани складаються для всіх філій на підставі звітів про виконання планів за попередній часовий період.

Почнемо з розгляду товарної політики(підрозділ з продажу). Товарна політика підприємства визначається виходячи з технологічних можливостей виробництва, думки покупців про очікувані вигоди від даного товару, наявності на ринку аналогічних товарів. «Кока-Кола» зареєстрований та найбільш впізнаваний торговий знак. Продукція компанії являє собою безалкогольні напої, як правило у вигляді солодкої фруктової газованої води і негазованих фруктового чаю. Продукція «Кока-кола» випускається в різних видах тари, деяка її частина продається і на розлив в кафе, барах, їдальнях. Основними видами тари використовується компанією є: скляна фірмова пляшка Кока-кола ємністю 0,33 л., Пластикова пляшка ємністю 1,25 л., 1 л., 2л., Причому найбільшою популярністю користується, за даними компанії, продукція, упакована в 2 -х літрові пляшки, а так само жерстяні банки об'ємом 0,33 л. Продукція у скляній тарі доставляється споживачам в ящиках, а в пластиковій та жерстяній тарі - упаковується в поліетиленові блоки по 6 і більше пляшок.

Розглядаючи фінансові показники підприємства(фінансовий підрозділ) можна сказати, що в цілому показники стабільні. За звітний період дохід від реалізації продукції збільшився на 1 480,0 млн. грн. або на 7,6% і на 31.12.2011 р. становив 21 044,0 млн. грн. Динаміка зміни даного показника за останні 3 роки говорить про відсутність стабільного зростання товарообігу компанії, що підтверджується незначному спадом доходу від реалізації в 2010 р., темп зростання у якому склав 56%. Підсумковий фінансовий результат на 31.12.2010 р. істотно перевищує його значення на початок року, чистий прибуток збільшився на 297 млн. грн. або на 42,5% і на кінець 2011 р. склав 347 млн. грн. За 2011 р. чиста рентабельність активів склала 16% і збільшилася в порівнянні з минулим роком на 4%. Коефіцієнт поточної ліквідності компанії в розрахунку за 2011 р. дорівнює 1,06, що говорить про високу ймовірність своєчасного і повного виконання її поточних зобов'язань.

Компанія фінансується в основному за рахунок власного капіталу. Співвідношення власного до позикового капіталу складає 2 до 3.

На основі проведеного аналізу фінансової діяльності підприємства ТОВ «Кока-Кола» були зроблені наступні висновки:

1. Аналіз ліквідності та фінансової стійкості говорить про високу ймовірність своєчасного і повного виконання поточних та довгострокових зобов'язань.

2. Рентабельність активів вище середнього.

3. Рентабельність власного капіталу вище рентабельності інвестицій в активи компанії за рахунок залучених фінансових зобов'язань. Структура фінансування обрана правильно.

4. Компанія фінансується в основному за рахунок власного капіталу.

У цілому фінансово-господарська діяльність підприємства стабільна. При цьому в умовах всезростаючої конкуренції важливе не стільки зростання товарообігу, скільки утримання сьогоднішньої ринкової позиції підприємства, поліпшення якості активів, зростання підприємства (головним чином рентабельності) за рахунок наявних внутрішніх резервів.

Збутова політика (підрозділ з продажу) ТОВ «Кока-Кола». Підприємство обрало стратегію інтенсивного розподілу. Воно прагне до максимального збільшення торгових точок, так як їх продукція є товарами повсякденного попиту і імпульсивної покупки. У підприємства найчастіше однорівневі або дворівневі канали збуту. У каналі розподілу бере участь невелика кількість компаній - торговці, агенти та допоміжні організації. Управління каналами розподілу здійснює директор по продажах.

Система продажів напоїв компанії «Кока-Кола» в Україні побудована на основі роботи регіональних відділень компанії. Регіональне відділення називається ботлер. Ботлери здійснюють розлив, пакування і продаж продукції. Безпосередньо сама компанія має заводи по виробництву концентратів і упаковки, які розкидані по всьому світу. Компанія «Кока-Кола» надає ботлерам маркетингову підтримку рекламними матеріалами і торговим обладнанням. Ботлери самостійно організовують свою збутову систему, мають самостійну збутову і цінову стратегію, але суворо дотримуються загальної маркетингової стратегії компанії. Ключовою ланкою у всій системі збуту компанії, по суті, є торговий представник, саме завдяки йому налагоджується контакт з кінцевим споживачем – магазином або будь-який інший торговою точкою. За рахунок роботи торгового представника система збуту компанії є ефективною та конкурентоспроможною в сучасних умовах.

Комунікаційна політика підприємства ТОВ «Кока-Кола». Завдяки вмілій політики в області стимулювання збуту «Кока-Кола» досягла колосальних успіхів на всіх ринках, які вона охопила своєю діяльністю. На думку багатьох фахівців, вона є безумовним лідером в цій області, заявивши про себе своїм покупцям, перш за все з екранів телевізорів, рекламних щитів.

Логістичний підрозділ. До 2014 року Coca-Cola планує збільшити у порівнянні з 2007-м продуктивність праці на 17%, перевитрату робочого часу знизити на 76%, операційні витрати – на 9%, а складські запаси - на 15%.

Подібні результати повинні бути досягнуті в рамках програми «Якість логістичного ланцюжка» (Supply Chain Excellence), яку Coca-Cola запустила кілька років тому з метою зниження логістичних витрат і оптимізації транспортних потоків між своїми 1 тис. заводами, розташованими в більш ніж 200 країнах. Суть програми полягає у встановленні для всіх підрозділів компанії, незалежно від їх розташування, стандартів для виконання тих чи інших логістичних і транспортних операцій, а також постійному вдосконаленні вже досягнутих результатів. Coca-Cola розглядає логістику не як якусь окрему від інших бізнес-процесів сферу, а як частину виробництва, розвиток якої має бути «вбудовано» в загальну стратегію компанії.

Виробничий підрозділ. «Кока-Кола» здійснює повний цикл виробництва напоїв, починаючи з підготовки води, виробництва сиропу і закінчуючи розливом готових напоїв у пластикові (ПЕТ) пляшки, виготовлені тут же. Продукція підприємства відповідає не лише міжнародним і національним стандартам якості, але й у більшості випадків навіть більш суворим вимогам глобальних стандартів якості компанії Coca-Cola.

Таким чином, компанія «Кока-Кола» завжди буде залишатися лідером на ринку і постійно викликати інтерес у покупців своєї рекламною діяльністю, вмілої ціновою політикою, якістю продукції і відмінною політикою щодо стимулювання збуту.


 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)