АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VII. Аналіз галузі

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. SWOT-аналіз ВТК «Лукас».
 3. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 4. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 5. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 6. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості
 7. Аналіз асортиментної продукції
 8. Аналіз видатків Мостиського району на фінансування соціальних потреб у сучасних умовах
 9. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства
 10. Аналіз виручки від реалізації продукції, оцінка впливу факторів на її зміну
 11. Аналіз витрат підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний та факторний аналіз витрат)

Набір основних економічних показників для ринку CSD:

Назва Значення показника
1. розміри ринку Річний дохід: UAH 1,873,674 тисяч.
2. темпи росту розміру ринку Донедавна український ринок «безалкоголки» в сегменті солодких газованих напоїв демонстрував гарні навіть для європейських країн темпи зростання. Однак останнім часом динаміка суттєво знизилася, експерти пов'язують це із переходом ринку у стадію насичення. Так, на сезон червень-липень 2008 р. ринок CSD у натуральному вираженні збільшився за рік лише на 0,24%, у фінансовому це становило 2,47%.
3. стадія життєвого циклу Насичення
4.число компаній у галузі   Продуктова панель нараховує 2230 торговельних точок.
5. споживачі 33 мільйони жителів України, або 67% усього населення України, i відповідно 80% споживання.
6. Питома вага географічних регіонів країни у структурі продажів CSD у натуральному вираженні схід - 32,9%, південь - 23,5%, центр - 19,8%, захід - 16,6% i північ – 7,2%. Порядок розподілу за частками практично не змінюється в періоди максимального i мінімального попиту: усього на 1% збільшується споживання в літній період у Південному регіоні за рахунок зменшення продажів у Західному, де споживання на рівний відсоток зростає взимку.
7. Класифікація газованих безалкогольних напоїв Безалкогольні напої за зовнішнім виглядом поділяють на види: рідкі напої – прозорі й замутнені; концентрати напоїв у споживчій тарі.Залежно від використовуваної сировини, технології виробництва і призначення напої поділяють на групи: соковмісні; напої на зерновій сировині; напої на пряно-ароматичній рослинній сировині; напої на ароматизаторах (есенціях і ароматних спиртах); напої бродіння; напої спеціального призначення; штучно-мінералізовані води
8. Відсоток споживання безалкогольних газованих напоїв у містах Київ – 38%, Харків – 21%, Одеса – 14,2%, Дніпропетровськ – 9,9%, Донецьк – 9,3%, Львів – 7,6%.
9. Внесок в економічний розвиток ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна» створює приблизно 2600 постійних робочих місць для мешканців України. Компанія активно сприяє підвищенню інвестиційної привабливості держави.

Основні гравці ринку CSD:

1. Coca Cola Beverage Ukraine Ltd, яка на сьогоднішній день позиціонує на ринку більше 10 торгових марок. За даними операторів, у 2012 році компанія продовжує контролювати найбільшу частину українського ринку безалкогольних газованих напоїв – 17,4%.

2. ЗАТ «Оболонь». У 2010 році оболонська вітчизняна команда здійснювала контроль над 15,8% вітчизняного ринку CSD.

3. Українська Pepsi Co за 2010 рік змогла завоювати 9,8% українського ринку БАН.

4. Дніпропетровське ПП Агенція «Малбі» (входить до складу ТГП «Rainford») утримувало протягом 2010 року більше 7% ринку.

5. Дніпропетровське ЗАТ «Ерлан» спільно з київським «Орланом» в 2010 році тримали під контролем 6,6% ринку України.

6. Вінницьке ЧМП ПФ «Панда» утримувало в 2010 році 5,25% ринку.

7. ТМ безалкогольного напряму «Квас Тарас» представила можливість компанії «Славутич» контролювати в 2010 році 4,7% українського ринку безалкогольних напоїв.

8. Завод «Росинка» у 2010 році утримував 2,9% ринку.

9. ПП «Чугуївськийй завод мін вод», що забезпечував наповнення ринку мінеральних вод у 2010 році на рівні 1,42%.

На всьому ринку безалкогольних напоїв сегмент солодкої газованої води є найбільш ємним. За наявними оцінками за 2010 рік, середньодушове споживання газованих ароматизованих напоїв перевищило 35 літрів. І зростання ринку триває – в останні роки приріст продажу становив приблизно 8% на рік. Однак зауважимо, що середнє споживання газованої води в Україні залишається помітно нижчим порівняно з іншими країнами Східної Європи, де середній споживач протягом року випиває 40-45 літрів таких напоїв і більше.

Оскільки газовані безалкогольні напої на українському ринку залишаються товарами імпульсивного попиту, то в сегментації ринку по каналах продажу велика частка належить ринкам, кіоскам i павільйонам. Однак інші дослідження підтверджують зростання продажів продукції даної категорії через торговельні мережі.

На супермаркети i продуктові магазини сумарно припадає 51,3% ycix продаж. Оператори ринку зауважують, що для них пріоритетним залишається реалізація продукції через сегмент OFF-TRADE, а отже, із посиленням конкуренції гостріше постало питання щодо організації логістики, дистрибуції та трейд-маркетингу високого рівня.

Виробництво, імпорт, експорт

У динаміці обсягу виробництва солодкої газованої води з 2005 по 2007 рр. спостерігалася чітко виражена тенденція до зростання. Якщо в 2006 р. по відношенню до 2005 р. темп приросту склав 6%, то в 2007 р. в порівнянні з 2006 р. його значення досягло 11%. У 2008 р. відносно 2007 р. спостерігається незначне скорочення обсягу виробництва солодкої газованої води (на 2%), а в 2009 р. темп скорочення показника досяг 26%. Проте в 2010 р. порівняно з 2009 р. має місце досить значний приріст показника, що вивчається, темп якого досяг 44%. Таким чином, за весь досліджуваний період обсяг виробництва солодкої газованої води на території Україні зріс на 23%.

Імпорт солодкої газованої води на територію України у 2005 р. склав близько 2,5 млн. дал. У 2006 р. цей показник зріс практично в 2 рази (на 90%) по відношенню до попереднього року, склавши максимальне значення протягом усього досліджуваного періоду. Але починаючи з 2007 р. спостерігається практично незмінна тенденція до скорочення досліджуваного показника. Виняток склав 2008 рік, в якому обсяг імпорту продукції по відношенню до 2007 р. продемонстрував незначний приріст (5%). Найбільше скорочення імпорту мало місце в 2009 р. по відношенню до 2008 р. (60%). Темп скорочення показника в 2010 р. відносно 2009 р. склав 39%. Таким чином за досліджуваний період обсяг імпорту солодкої газованої води на територію України скоротився на 59%, склавши в 2010 р. всього 1017 тис. дал.

Основним постачальником солодкої газованої води на територію України є Російська Федерація, частка якої в загальному обсязі імпорту продукції за 2010 рік склала 27%. Трохи поступаються їй за обсягом імпортованого продукту Швейцарія і Австрія, частка яких складає відповідно 21% і 20%. Менш значними країнами-постачальниками є Угорщина і Грузія (8% і 5% відповідно). У складі інших постачальників солодкої газованої води налічується 23 країни, сукупна питома вага яких у загальному обсязі імпорту продукту в 2010 р. склав 19%.


 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)