АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз асортиментної продукції

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. SWOT-аналіз ВТК «Лукас».
 3. VII. Аналіз галузі
 4. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 5. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 6. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 7. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості
 8. Аналіз видатків Мостиського району на фінансування соціальних потреб у сучасних умовах
 9. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства
 10. Аналіз виручки від реалізації продукції, оцінка впливу факторів на її зміну
 11. Аналіз витрат підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний та факторний аналіз витрат)

Одним із важливих напрямів деталізації обсягу випуску продукції є вивчення його асортимент0-структурний розріз, при цьому слід врахувати, що кожне підприємство має чітку предметну, а отже і галузеву спеціалізацію. Її визначають ще за організацією підприємства, але асортимент може змінюватись, одні товари перестають виробляти, інші включають до виробничої програми підприємства. Процес постійного оновлення асортименту є важливою складовою маркетингової політики сучасного підприємства.

Під асортиментом розуміють перелік усіх видів продукції, що виробляється, і зазначенням обсягу випуску.

Номенклатура характеризує тільки кількість і різноманітність продукції. Структура – це співвідношення окремих виробів у загальному обсязі виробництва. Зміна асортименту проти планового веде до асортиментних , а структури випуску до структурних зрушень. Ці явища завжди пов’язані один з одним, а тому ми маємо на увазі асортиментно-структурні зрушення випуску продукції.

Проведемо аналіз виконання плану за асортиментом.

Вид продукції За минулий За звітній період Зараховано у виконання плану
п ф %
а 98,1
Б 102,4
В* -
Г
Д - -
Ж* - 69,8
З
Інші 102,9
усього 101,2  

 

Розрахунок показників виконання плану за асортиментом здійснюють за трьома способами:

1. Спосіб найменшого числа – його суть полягає у виборі меншої із двох сум, інакше кажучи береться фактична сума, за умови якщо вона не перевищує планового завдання.

2. Загальний показник – беруть найменший відсоток виконання плану щодо всіх виробів

3. На співвідношенні – базується на співвідношенні кількості виробів, щодо яких виконано план повністю, іі загальної кількості планової позиції. Цей показник тісно пов’язаний з номенклатурою продукції і називають його коефіцієнт номенклатури. (наприклад планом передбачалось 12 видів продукції, 6 із основної номенклатури і 6 в плані іншої, а фактично виконали лише 9: 9/12=0,75%)Поняття розширення і оновлення асортименту:

Оновлення асортименту – це процес заміни застарілих зразків продукції на сучасніші та технічно досконаліші. ( планово (400+500)*100/8400=10,7%, фактично (400+349)*100/8500=8,8% - план оновлення продукції не виконано.

 

 

Аналіз структури випуску продукції :

- нерівномірність виконання плану призводить до негативних змін у своїй структурі. Дотримання планової структури – це дотримання у фактичному обсязі виконаної продукції запланованих співвідношень між окремими її видами.

Виконання плану виробництва за структурою:

Види товарів Випуск продукції Фактичний обсяг продукції за плановою структурою Залікова структура
п ф
Тис грн.. % Тис грн.. %
А 19,1 18,5
Б 25,3
В* 4,8 4,7
Г 10,7 12,7
Ж 5,9 4,1
З 8,3 8,1
Інші 26,2 26,6
Усього

 

Асортиментно-структурні зрушення різних видів:

1. Середні показники: трудомісткість продукції, фондомісткість продукції, матеріаломісткість продукції, ціна.

2. Обсяг товарної продукції: обсяг реалізації товарної продукції, собівартість товарної продукції, валовий дохід і рентабельність товарної продукції.


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)