АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз витрат підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний та факторний аналіз витрат)

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. II. Витрата бланків
 3. SWOT-аналіз ВТК «Лукас».
 4. VI. Характер діяльності учнів.
 5. VII. Аналіз галузі
 6. VII. Характер діяльності учнів.
 7. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 8. X. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької діяльності
 9. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 10. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 11. Адміністративний захист прав суб’єктів підприємницької діяльності.
 12. Аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини

 

Витрати – це зменшення обсягу матеріальних цінностей та коштів, які відбуваються в процесі свідомої людської діяльності; зменшення певних ресурсів у фізичних процесах; зменшення економічних вигод в результаті вибуття грошових коштів або іншого майна.

Витрати поділяють на такі, що включають до собівартості продукції (тобто пов’язані з виробництвом і реалізацією), та на такі, які не включаються до собівартості (витрати періоду: адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати). Склад витрат, які включаються або не включаються до собівартості продукції, визначається ПСБО 16.

Витрати підприємства виступають у формі собівартості продукції.

Поділ витрат на ті, які включаються в собівартість продукції та ні обумовлений джерелом їх відшкодування. Собівартість відшкодовується за рахунок цін на продукцію, а витрати періоду відшкодовують з прибутку.

При визначенні витрат на виробництво в цілому по підприємству вони групуються за елементами витрат (економічним змістом).

Елемент витрат - сукупність економічно однорідних витрат (наприклад: матеріальні затрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші операційні витрати).

Для визначення собівартості за видами продукції витрати угруповують за статтями (видами витрат). Це дає змогу визначити собівартість одиниці продукції та партії продукції. Отже, групування за статтями збігається зі складом виробничої собівартості.

УВАГА!!! Там де стоїть позначка клікніть двічі спочатку клікаєте двічі рисунок, а потім значок і заходите в прикріплений документ.

Собівартість поділяється на собівартість виробництва та собівартість реалізації продукції.

Прямі витрати - витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом.

 

 

Проводять структурно-динамічний аналіз витрат підприємства

При цьому особливу увагу потрібно звертати на співвідношення темпів зміни відповідних доходів та витрат та зміну питомої ваги окремих складових.

В нашому прикладі і доходи і витрати підприємства зменшуються. При цьому, зменшення доходів відбувається темпами швидшими, ніж зменшення витрат (54,37% проти 44,46%). Також при зменшенні адміністративних витрат в абсолютних величинах зростає їх питома вага у структурі витрат.

Також Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зменшився на 55,68%, а собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) лише на 29,71%.

Проводиться структурно-динамічний аналіз витрат операційної діяльності.

За результатами аналізу структури витрат за елементами аналітикможезробити наступні висновки:

- зміна питомої ваги витрат на заробітну плату характеризує зміни трудомісткості продукції: збільшення питомої ваги таких витрат є наслідком збільшення трудомісткості продукції, і навпаки;

- зміна питомої ваги матеріальних витрат - визначає зміни продуктивності праці: збільшення питомої ваги матеріальних витрат є наслідком зростання продуктивності праці, і навпаки;

- зміна питомої ваги амортизаційних відрахувань - характеризує зміни технічного рівня виробництва, амортизаційної політики підприємства.

Аналіз собівартості продукції за статтями калькуляції є важливою складового оцінки результатів господарювання підприємства.

Його результати дають можливість встановити, за якими статтями є економія, а за якими - перевитрачання, визначаючи напрями оптимізації рівня собівартості продукції, подальшого вивчення можливих резервів її зменшення.

 

Собівартість є основним фактором ціноутворення і формування прибутку. Чим нижчою вона буде, тим більшим буде прибуток і рівень рентабельності продукції. Зі зростанням собівартості прибуток, відповідно зменшується. Аналіз собівартості продукції дозволяє управляти витратами, на основі узагальнюючої оцінки ефективності використання ресурсів, та визначати резерви збільшення прибутку та зниження ціни одиниці продукції.

Мета аналізу витрат на виробництво продукції полягає у виявленні можливості раціонального використання виробничих ресурсів, інформаційному забезпеченні та всебічній оцінці досягнутих результатів щодо оптимізації витрат, обґрунтуванні управлінських рішень.

За ступенем узагальнення даних розрізняють собівартість:

· індивідуальну - характеризує витрати конкретного підприємства по випуску продукції;

· фірмову - включає витрати на виробництво та реалізацію продукцію за групою підприємств, які входять до об'єднання, фірми, тресту;

· середньогалузеву - характеризує середні по галузі витрати на виробництво одиниці продукції (робіт, послуг) і розраховується за формулою середньозваженої на підставі індивідуальних показників собівартостей підприємств галузі

За ознакою часу собівартість поділяють на:

· планову - включаються максимально допустимі витрати підприємства на виготовлення продукції, передбачені планом на наступний період

· фактичну - характеризує розмір фактично витрачених засобів на випущену продукцію

Фактори, що впливають на собівартість:

1) зміни обсягу продукції;

2) зміни структури виробленої продукції;

3) зміни рівня витрат (за рахунок зміни кількості використаних матеріалів, цін на сировину і матеріали)

Факторний аналіз виробничої собівартості продукції в багатопродуктовому виробництві

Факторна модель аналізу виробничої собівартості продукції в багатопродуктовому виробництві:

Свп = Σ(ОВ (і) × ПВ(і) × В(і))

де Свп – виробнича собівартість продукції, тис.грн.;

ОВ(і) – обсяг виробництва і-го виду продукції у натуральному вимірі;

ПВ(і) – питома вага і-го виду продукції у загальному випуску;

В(і) – витрати на 1-цю і-го виду продукції;

 

Якщо помножимо планову собівартість (гр.5) на рівень виконання плану за обсягом то отримаємо собівартість фактично випущеної продукції за плановими нормами і фактичною структурою (гр. 10).

На підприємстві спостерігаємо зростання собівартості виробництва на 175000 грн. Це відбулося за рахунок збільшення обсягу випуску продукції, підвищення питомої ваги у обсязі випуску більш витратних виробів. Позитивно вплинуло на роботу підприємства і призвело до зниження собівартості виробництва продукції на 328363 грн. зниження рівня витрат на одиницю продукції.

Підприємство має прагнути до зниження рівня прямих матеріальних витрат.

Обсяг прямих матеріальні витрат на виробництво продукції обумовлений впливом:

- обсягу виробництва продукції;

- структури виробництва продукції;

- матеріальних витрат на одиницю продукції, в т.ч.:

v норм витрат сировини і матеріалів на одиницю продукції

v вартості заготівлі одиниці сировини і матеріалів (ціна придбання матеріалів у постачальників, транспортні витрати на доставку одиниці матеріалів, витрати на підготовку замовлення та утримання одиниці матеріалу.

 

 
 

Факторний аналіз сукупних прямих матеріальних витрат у виробничій собівартості продукції в багатопродуктовому виробництві

 

ПМВвс = Σ(ОВнат (і) × ПВ(і) × НВ(і) × ЦМ(і))

 

де ПМВвс – прямі матеріальні витрати у виробничій собівартості продукції, тис.грн.

ОВ (і) – обсяг виробництва і-го виду продукції у натуральному вимірі;

ПВ(і) – питома вага і-го виду продукції у загальному випуску;

НВ(і) – норма витрат матеріалів на 1-цю і-го виду продукції;

ЦМ (і) – ціна одиниці матеріалу, витраченого на і-й вид продукції.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)