АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VII. Характер діяльності учнів

Читайте также:
 1. A. Учитывая иммунный характер болезни, лечение надо начинать с кортикостероидов
 2. I. Характер и его развитие
 3. V етап розвитку міграції робочої сили розпочався з 1980 років і триває понині. Збільшення масштабів еміграції з країн з перехідною економікою характерно для такого етапу.
 4. V. Характеристика современного гражданского права
 5. VI. Характер діяльності учнів.
 6. X. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької діяльності
 7. А. Акты общего характера
 8. Автоматизированное рабочее место (АРМ) таможенного инспектора. Назначение, основные характеристики АРМ. Назначение подсистемы «банк - клиент» в АИСТ-РТ-21.
 9. Административные наказания: понятие, цели, система и виды. Основные и дополнительные наказания; наказания морального, имущественного характера; наказания, обращенные на личность. 1 страница
 10. Административные наказания: понятие, цели, система и виды. Основные и дополнительные наказания; наказания морального, имущественного характера; наказания, обращенные на личность. 10 страница
 11. Административные наказания: понятие, цели, система и виды. Основные и дополнительные наказания; наказания морального, имущественного характера; наказания, обращенные на личность. 2 страница

АНАЛІЗ УРОКУ

Школа:ТЗОШ І – ІІІ ступенів № 5

Клас: 6 – В

Вчитель:Поврозник Петро Іванович

Навчальний предмет: Історія Стародавнього світу.

Тема уроку:Виникнення християнства.

І. Тип і структура уроку.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навиків.

Мета уроку:

- навчальна: з’ясувати причини та передумови зародження християнства у світі. Взнати які соціаьні групи були опорою «молодого» християнства. Проаналізувати чому християнство виникло саме в цей час, що було рушійною силою. Розлянути постать Ісуса Христа, як історичної особи.

- розвивальна: розвивати в учнів уміння працювати за текстом підручника та історичними документами, вміщеними у ньому. Навчити учнів порівнювати різноманітні джерела та тексти, критично ставитись до інформації. сприяти тому, щоб учні висловлювали власну думку, розвивати комунікативний аспект.

- виховна: виховувати в учнів повагу до християнства та толерантне ставлення до представників інших релігій та конфесій.

Структура уроку:

· Організаційний момент – 6–7 хв.;

· Постановка домашнього завдання 1 хв.;

· Опитування домашнього завдання – 13 хв.;

· Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності – 5 хв.;

· Засвоєння нових знань і способів навчальної діяльності – 12 хв.

ІІ. Завдання додому.

Домашнє завдання було оголошене вчителем на початку уроку, передбачало лише прочитання одного параграфу.

 

III. Опитування домашнього завдання

Опитування відбувалось за бажанням учнів, було опитано близько 50% учнів класу, оцінки обґрунтовані та озвучувались вчителем на загал. Оцінювання відбувалось одразу ж після відповіді.

IV. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності

Актуалізація опорного матеріалу проведено у формі евристичної бесіди по питаннях. Під час цієї бесіди – були опитані лише декілька учнів, найстаранніші в даному класі. Інші ж, лише слухали своїх однокласників. Ті учні, що відповідали, отримали позитивне схвалення і заохочення.

Виклад навчального матеріалу відповідав вимогам програми, викладений матеріал ґрунтувався на принципі доступності та послідовності. Під час вивчення учнями нового матеріалу вчитель вдало змінював види начальної діяльності (розповідь, бесіда).V. Засвоєння нового матеріалу.

Педагог в формі бесіди подав інформацію про зародження християнства та хритиянської церкви. Вчитель задава запитання по основних термінах і відштовхуючись від відповіді учнів давав вірне визначення. Педагог розповів про структуру церкви ( як організації) і провів аналогію із сучасністю.

VI. Характер діяльності вчителя.

Під час уроку вчитель вдало поєднував різні види навчальної діяльності:

· Розповідь;

· Бесіда;

Педагог враховував психологічні особливості учнів, мав індивідуальний підхід до кожної дитини.

VII. Характер діяльності учнів.

На уроці панувала позитивна атмосфера навчання, всі учні були активно задіяні у навчальному процесі, брали активну участь у бесіді. Основні дати, терміни, абревіатуру, ключові моменти уроку учні записували в зошит.

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)