АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VI. Характер діяльності учнів

Читайте также:
 1. A. Учитывая иммунный характер болезни, лечение надо начинать с кортикостероидов
 2. I. Характер и его развитие
 3. V етап розвитку міграції робочої сили розпочався з 1980 років і триває понині. Збільшення масштабів еміграції з країн з перехідною економікою характерно для такого етапу.
 4. V. Характеристика современного гражданского права
 5. VII. Характер діяльності учнів.
 6. X. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької діяльності
 7. А. Акты общего характера
 8. Автоматизированное рабочее место (АРМ) таможенного инспектора. Назначение, основные характеристики АРМ. Назначение подсистемы «банк - клиент» в АИСТ-РТ-21.
 9. Административные наказания: понятие, цели, система и виды. Основные и дополнительные наказания; наказания морального, имущественного характера; наказания, обращенные на личность. 1 страница
 10. Административные наказания: понятие, цели, система и виды. Основные и дополнительные наказания; наказания морального, имущественного характера; наказания, обращенные на личность. 10 страница
 11. Административные наказания: понятие, цели, система и виды. Основные и дополнительные наказания; наказания морального, имущественного характера; наказания, обращенные на личность. 2 страница

АНАЛІЗ УРОКУ

Школа:ТЗОШ І – ІІІ ступенів № 5

Клас: 7 – А

Вчитель: Коваль Сергій Васильович

Навчальний предмет: Всесвітня історія

Тема уроку:Утворення та зміцнення Московської держави.

І. Тип і структура уроку.

Тип уроку: урок засвоєння знань умінь та навичок.

Мета уроку:

- навчальна: розкрити передмови та причини утворення Московської держави. Дослідити причини зміцнення Московської держави, та позначити територію яку вона охоплювала. Проаналізувати зовнішню політику московської держави із литовцями та Золотою Ордою. Дати оцінку битві на Куликовому полі 8 вересня 1380р.

- розвивальна: Навчити дітей використовувати карту, позначати кордони князівств, показувати збільшення московської держави. Навчити дітей використовувати причинно наслідкові зв'язки. Розвинути вміння користуватись історичною картою, показувати кордони князівств, місця визначних битв. Розвивати в учнів уміння аналізувати та узагальнювати навчальний матеріал, робити висновки. Навчити учнів давати оцінку історичним подіям та персонажам.

- виховна: формування свідомої дисципліни та соціальної активності учнів як складової моральної вихованості..Виховання в учнів дисциплінованості, поваги до думки колег. Формування в учнів уміння активно сприймати світ, керуватись у практичній діяльності власними переконаннями. Критично ставитись до інформації, перевіряти факти із декількох джерел.

Структура уроку:

· Організаційний момент - 5 хв
Актуалізація - 5 хв
Засвоєння нових знань – 26 хв
Проведення підсумків – 6 хв
Постановка Д/з – 2 хв

 

ІІ. Осмислення, узагальнення, систематизація навчального матеріалу.

Вчитель розповів учням про передумови винекнення Московської держави. Розказав учням які території відійшли до неї. За допомогою причинно наслідкових зв'язків пояснив класу чому Московське князівство починає домінувати над Новгородським і чому саме навколо Москви формується держава.

IІІ. Засвоєння нового матеріалу.

При засвоєнні нового матеріалу вчитель доступно і логічно пояснює нову тему. При необхідності використовує бесіду. Для підкріплення знань звертається до підручника. Задає учням запитання проблемного характеру, вислуховує різноманітні думки. Спонукає учнів робити аналіз інформації та висновки.ІV. Завдання додому.

Домашнє завдання було задано в кінці уроку. Задане домашнє задання закріплює та продовжує роботу в класі, абсолютно відповідає віковим особливостям учнів п’ятого класу.

V. Характер діяльності вчителя.

Під час уроку вчитель вдало поєднував різні види навчальної діяльності:

· Розповідь;

· Бесіду;

· Роботу з підручником.

VI. Характер діяльності учнів.

На уроці була комфортна атмосфера для навчання. Було проведено фронтальне опитування. Учні також працювали із підручником. Клас старався аналізувати інформацію та робити висновки. Активно використовувався метод причинно наслідкових зв'язків. до мінусів можна віднести відсутність роботи із картою.
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.017 сек.)