АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II. Витрата бланків

Читайте также:
  1. Витрата енергії при різних видах роботи
  2. Методи, принципи, предмет управління витратами.
  3. Методика обчислення ВВП за виробничим методом, витратами та за доходами
  4. Методика обчислення ВВП за виробничим методом, витратами та за доходами
  5. Облік покриття постійних витрат / та з відносним ипрямимивитратами
  6. Облік, використання і зберігання печаток, штампів і бланків суду
  7. Страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням
  8. Теоретична частина: «Управління витратами як елемент операційного менеджменту».
  9. Управління витратами.
№ з/п Дата видачі Найменування бланків Кількість Серія ____ від №________ до №________ Бланки отримав (посада, прізвище та підпис) Відмітка про прийняття пошкоджених бланків (найменування, серія, №), дата, посада, прізвище, підпис особи, яка прийняла пошкоджені бланки
             
  Додаток 13 до Інструкції з оформлення працівниками патрульної служби МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (пункт 1 розділу VIII)
               

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка тимчасового дозволу на право керування транспортними засобами

1. Бланк тимчасового дозволу на право керування транспортними засобами друкується з двох сторін (5 + 4 фарби).

2. На бланку тимчасового дозволу на право керування транспортними засобами нанесена лінія перфорації на відстані 30 мм від верхнього краю.

3. Формат бланка - 135 х 75 мм.

4. Папір масою 200 г/м-2 без оптичного відбілювача із захисними волокнами не менш як двох видів.

5. Нумерація єдина наскрізна, що складається з двох літер та шести цифр і є однаковою на талоні та корінці.

6. Друковані елементи захисту:

мікрошрифт;

нерегулярна фонова комп'ютерна сітка.

7. Бланки комплектуються по 25 примірників і скріплюються скобою.

  Додаток 14 до Інструкції з оформлення працівниками патрульної служби МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (пункт 1 розділу VIII)

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка постанови у справі про адміністративне правопорушення

1. Бланк постанови у справі про адміністративне правопорушення являє собою комплект із двох аркушів паперу розміром 210 х 297 мм (±0,5 мм), масою 80 г/м-2 і складається з постанови та копії.

2. На бланку постанови у справі про адміністративне правопорушення нанесено лінію перфорації на відстані 20 мм від верхнього краю.

3. Серія постанов складається із літеросполук і цифри. Серія і номер є однаковими для постанови та корінця.

4. Для захисту бланка використані такі елементи захисту:

мікрошрифт у позитивному зображенні на протоколі і копії бланка;

невидиме в денному світлі зображення;

нерегулярна комп'ютерна фонова сітка для постанови виконана рожевим кольором, для копії - жовтим кольором.

5. Найменування виробника, номер, рік та квартал виконання замовлення надруковано з лицьового боку протоколу та копії.

6. Кількість комплектів у блоці - 20.

7. Після останнього комплекту блок комплектувати чистою картонною сторінкою.

8. Бланки скріплено над лінією перфорації (по ширині 210 мм) двома скобами.

  Додаток 15 до Інструкції з оформлення працівниками патрульної служби МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (пункт 1 розділу VIII)

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка протоколу про адміністративне правопорушення

1. Бланк протоколу про адміністративне правопорушення являє собою комплект із двох аркушів паперу розміром 297 х 210 мм (±0,5 мм), масою 80 г/м-2 і складається з протоколу та копії.

2. На бланку протоколу про адміністративне правопорушення нанесена лінія перфорації на відстані 20 мм від лівого краю.

3. Серія протоколів складається із літеросполук і цифри. Серія і номер є однаковими для протоколу та корінця.

4. Текстова частина надрукована фарбою синього кольору.

5. Для захисту бланка використані такі елементи захисту:

мікрошрифт у позитивному зображенні на протоколі і копії бланка.

невидиме в денному світлі зображення.

нерегулярна комп'ютерна фонова сітка для постанови виконана рожевим кольором, для копії - жовтим кольором..

6. Найменування виробника, номер, рік та квартал виконання замовлення надруковано з лицьового боку протоколу та копії.

7. Кількість комплектів у блоці - 20.

8. Після останнього комплекту блок комплектувати чистою картонною сторінкою.

9. Бланки скріплено перед лінією перфорації (по ширині 210 мм) двома скобами.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)