АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Оформлення матеріалів про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

Читайте также:
 1. C. Забезпечення прохідності дихальних шляхів при підозрі на травну голови і хребта
 2. II. Розгляд справ про адміністративні правопорушення
 3. III. Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення
 4. IХ. Особливості провадження у справах про порушення правил дорожнього руху іноземцями та особами без громадянства
 5. VI. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 124 КУпАП
 6. VIII. Деякі аспекти діловодства у справах про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 7. VІ. Виконання практичної роботи. Інструктаж з техніки безпеки.
 8. X. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької діяльності
 9. А.3.3.5. Анестезіологічне забезпечення кесарева розтину.
 10. Актуальні проблеми економічної безпеки України
 11. Аналіз запасу фінансової стійкості (зони безпеки) підприємства

1. У разі виявлення правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху працівник патрульної служби МВС відповідно до статті 255 КУпАП складає протокол про адміністративне правопорушення (додаток 5), копія якого під підпис вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснює порушникові його права і обов’язки відповідно до статті 63 Конституції України та статті 268 КУпАП.

У разі складення протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80, 81, 124-1, частинами другою та третьою статті 126, частиною третьою статті 127, статтями 128, 129, 132-1, частиною шостою статті 133-1, частинами першою - третьою статті 140 КУпАП, начальник або заступник начальника Управління патрульної служби МВС, командир окремого підрозділу патрульної служби МВС чи його заступник виносить постанову у справі про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 283 КУпАП.

За адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, п’ятою та шостою статті 121, статтями 121-1, 121-2, частинами першою, другою і третьоюстатті 122, частиною першою статті 123, статтями 125, 126, частинами першою, другою і третьою статті 127 та частинами третьою, шостою, восьмою, дев’ятою, десятою і одинадцятоюстатті 133-1 КУпАП, працівники патрульної служби МВС, які мають спеціальні звання, відповідно до своїх функціональних обов’язків самостійно виносять постанови у справах про адміністративні правопорушення.

2. До протоколу про адміністративне правопорушення долучаються:

письмові пояснення свідків правопорушення у разі їх наявності. У разі оформлення протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене частиною четвертою статті 122, частиною третьою статті 123, частинами першою - четвертою статті 130 КУпАП, наявність свідків є обов’язковою;

акт перевірки технічного стану транспортного засобу;

акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу.

У разі тимчасового вилучення посвідчення водія (стаття 265-1 КУпАП) робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка вчинила адміністративне правопорушення; за наявності свідків і потерпілих протокол про адміністративне правопорушення може бути підписаний також цими особами. У разі відмови порушника від підписання протоколу про адміністративне правопорушення в протоколі робиться запис про це, який засвідчується підписом свідків. Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання, які долучаються до протоколу.

3. При вчиненні особою будь-якого з порушень, передбачених частинами першою - сьомою статті 121, частинами першою, другою статті 128 та частинами першою - третьою статті 130 КУпАП, за кожне порушення складається окремий протокол про адміністративне правопорушення.

4. Військовослужбовці і призвані на збори військовозобов’язані, а також особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ несуть відповідальність відповідно достатті 15 КУпАП.

При порушенні правил дорожнього руху водіями транспортних засобів Збройних Сил України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань - військовослужбовцями строкової служби штраф як адміністративне стягнення до них не застосовується. У випадках, зазначених у статті 15 КУпАП, органи (посадові особи), яким надано право накладати адміністративні стягнення, передають матеріали про правопорушення відповідним органам для вирішення питання про притягнення винних до дисциплінарної відповідальності (частина третя статті 15 КУпАП).

Під час документування таких порушень особа, на яку покладено обов'язки інспектора з адміністративної практики підрозділу патрульної служби МВС, в обов’язковому порядку повідомляє військову комендатуру гарнізону за місцем учинення порушення.

5. При складанні протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 139, 140 КУпАП, до нього необхідно долучати акт обстеження ділянки вулично-шляхової мережі (додаток 6) з відповідними замірами та схемою про:

пошкодження шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд, трамвайних колій чи технічних засобів регулювання дорожнього руху;

самовільне знімання, закриття чи встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху;

перешкоду для дорожнього руху, у тому числі забруднення шляхового покриття;

пошкодження асфальтобетонного покриття доріг унаслідок руху машин на гусеничному ходу;

умови та стан шляху, які загрожують безпеці дорожнього руху;

порушення нормативів щодо обладнання на дорогах місць проведення ремонтних робіт, залишення дорожніх машин, будівельних матеріалів, конструкцій тощо;

порушення або невиконання правил на підприємствах, в установах та організаціях під час розроблення та виготовлення транспортних засобів і деталей до них або інших предметів їх додаткового обладнання, під час проектування, реконструкції та ремонту шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд.

Під час складання протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 188-28 КУпАП, щодо невиконання законних вимог посадових осіб патрульної служби МВС щодо усунення порушень правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, додаються акт обстеження ділянки вулично-шляхової мережі та копія раніше надісланого (врученого) листа.

6. У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, четвертою, шостою і сьомою статті 121, статтями 121-1, 122-5,126, частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130, статтями 132-1, 206-1 КУпАП, працівник патрульної служби МВС тимчасово затримує транспортний засіб шляхом блокування або доставляє його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку (якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху), в тому числі за допомогою спеціального автомобіля-евакуатора. Про тимчасове затримання робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення.

У разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного в розшук відповідно до статті 40 Закону України «Про виконавче провадження», у присутності двох свідків і представника підприємства, установи або організації, який доставляє транспортний засіб на спеціальний майданчик чи стоянку, складається акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу (додаток 7).

При застосуванні блокування транспортного засобу уповноваженою особою патрульної служби МВС, яка прийняла таке рішення, на лобовому склі автомобіля на видному місці залишається повідомлення про тимчасове затримання транспортного засобу (додаток 8).

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)