АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VII. Порядок здійснення тимчасового вилучення посвідчення водія

Читайте также:
 1. I. Порядок наследования восходящих
 2. I. Призвание к наследованию (основания и порядок)
 3. II. Порядок наследования нисходящих, в частности
 4. II. Порядок подачи и рассмотрения заявлений на оказание материальной помощи
 5. II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
 6. II. Порядок проведения конкурса
 7. III. Наследование казны. Особый порядок наследования
 8. III. Порядок наследования в боковых линиях в частности
 9. III. Порядок формирования информационной базы «Золотой фонд студентов».
 10. IV. Организация и порядок проведения фестиваля
 11. А) традиційний порядок укладання господарських договорів.

1. У разі вчинення водієм порушення, за яке відповідно до статті 265-1 КУпАП може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами, працівник патрульної служби МВС тимчасово вилучає посвідчення водія до набрання законної сили постанови у справі про адміністративне правопорушення і видає тимчасовий дозвіл (додаток 11) строком дії три місяці. Про тимчасове вилучення посвідчення водія робиться запис у протоколі про адміністративне правопорушення.

2. У тимчасовому дозволі на право керування транспортним засобом з лицьового боку гасяться (перекреслюються) категорії транспортних засобів, права на керування якими водій не має, проставляються дата тимчасового вилучення посвідчення водія, посада, прізвище працівника патрульної служби МВС, а також робляться такі записи:

1) у графі «Дата складання» вказується дата (день, місяць, рік) вчинення правопорушення (наприклад, 06.05.2009);

2) у графі «Стаття КУпАП» вказуються стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення та частина цієї статті, якою передбачена відповідальність за порушення (наприклад, частина перша статті 130 КУпАП);

3) у графі «Серія, номер нагрудного знака» вказуються серія та номер нагрудного знака працівника патрульної служби МВС, який склав протокол про адміністративне правопорушення;

4) у графі «Серія, номер протоколу про адміністративне правопорушення» вказуються серія та номер протоколу про адміністративне правопорушення, складеного працівником патрульної служби МВС.

3. У разі скоєння адміністративного правопорушення, за яке може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами, особою, у якої посвідчення водія тимчасово вилучено за попереднє (попередні) адміністративне(і) правопорушення, тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, виданий у першому випадку, не поновлюється. У відповідних графах тимчасового дозволу на право керування транспортним засобом працівником патрульної служби МВС робляться відмітки за фактом виявленого правопорушення.

4. Втрачений тимчасовий дозвіл поновлюється в підрозділі патрульної служби МВС, Державтоінспекції МВС з обслуговування адміністративної території міста або району за місцем проживання власника дозволу після документального підтвердження інформації про його попередню видачу.

5. У разі вчинення особою, якій уже видано тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, повторного адміністративного правопорушення, за яке передбачено позбавлення такого права, цій особі новий дозвіл видається лише після закінчення строку дії попереднього дозволу, але на термін не більше трьох місяців з моменту скоєння такого правопорушення.

6. Повторні тимчасові дозволи на право керування транспортним засобом видаються інспектором з адміністративної практики підрозділу патрульної служби МВС, Державтоінспекції МВС з обслуговування адміністративної території міста або району за місцем проживання правопорушника або особою, яка виконує його обов'язки.

7. Облік видачі та використання тимчасових дозволів на право керування транспортним засобом ведеться в журналі обліку надходжень та витрат бланків суворого обліку (додаток 12). Зіпсовані, повернуті або такі, що мають друкарський брак, бланки дозволів знищуються та списуються з обліку відповідно до чинного законодавства.

8. Після закінчення тримісячного строку тимчасового вилучення посвідчення водія у випадках, якщо судом не прийнято рішення щодо позбавлення водія права керування транспортним засобом або якщо справа про адміністративне правопорушення не розглянута у встановлений законом строк, особа має право звернутися за отриманням вилученого документа. Таке звернення особи є обов'язковим для його виконання незалежно від стадії вирішення справи про адміністративне правопорушення.

За подання такого звернення та повернення особі тимчасово вилученого посвідчення водія не може стягуватися плата.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)