АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IХ. Особливості провадження у справах про порушення правил дорожнього руху іноземцями та особами без громадянства

Читайте также:
 1. A З порушенням синтезу пре-бета-ліпопротеїнів
 2. E. Жодної правильної відповіді.
 3. I. Залишок незакінчених проваджень на початок місяця (номер провадження, прізвище підозрюваного, ст. КК)
 4. I. Правила оформления отчета по практике
 5. II. Общие требования и правила оформления текстов исследовательских работ.
 6. II. Основные принципы и правила служебного поведения государственных (муниципальных) служащих
 7. II. Розгляд справ про адміністративні правопорушення
 8. III. Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення
 9. IV. Оформлення матеріалів про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 10. IV. Правила внешнего оформления курсовых и ВКР
 11. VI. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 124 КУпАП

1. Іноземці і особи без громадянства, які перебувають на території України, підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах з громадянами України. Питання про відповідальність за адміністративні правопорушення, вчинені на території України іноземцями, які згідно з чинними законами та міжнародними договорами України користуються імунітетом від адміністративної юрисдикції України, вирішуються дипломатичним шляхом (стаття 16 КУпАП).

2. Відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року члени дипломатичного корпусу, адміністративно-технічні працівники та обслуговуючий персонал посольств мають дипломатичний імунітет.

Члени дипломатичного корпусу мають дипломатичний імунітет постійно, а адміністративно-технічний та допоміжний персонал тільки під час виконання своїх службових обов'язків.

3. Транспортні засоби дипломатичного та консульського корпусу також мають імунітет від обшуку, арешту.

4. При порушенні правил дорожнього руху особою, яка має імунітет, після перевірки документів, що посвідчують її особу і підтверджують статус (дипломатичний паспорт, дипломатична картка, консульська картка), уповноваженою особою патрульної служби МВС складається рапорт, а документи повертаються власнику. Забороняється здійснювати стосовно зазначеної особи будь-які заходи затримання або інші примусові дії, за винятком випадків, коли надання свободи сприятиме продовженню правопорушення.

5. Якщо особа, яка має дипломатичний імунітет, керує транспортним засобом у стані сп’яніння, їй пропонується припинити керування. Огляд на стан сп'яніння в медичних закладах проводиться у разі її згоди. У цьому випадку посадова особа патрульної служби МВС повідомляє чергового підрозділу патрульної служби МВС. У таких випадках рекомендується запрошувати на місце виявлення правопорушення представника дипломатичного представництва, при якому вказана особа акредитована.

При відмові від проходження медичного огляду і спробах продовжити керування транспортним засобом особою, яка має дипломатичний імунітет, подальший рух цього автомобіля не допускається, у зв’язку з чим у присутності двох свідків складається рапорт із зазначенням вичерпних відомостей про особу правопорушника. У рапорті обов'язково вказується, що зазначена особа керувала транспортним засобом у стані сп’яніння (указуються ознаки сп'яніння), відмовилася на прохання працівників патрульної служби МВС вийти з автомобіля, пояснити свою поведінку і пройти медичний огляд. Після складення рапорту забороняється вживати будь-яких заходів щодо затримання цієї особи або інші примусові дії. Цій особі пропонується скористатися послугами таксі або попутного транспорту, надається можливість викликати по телефону інший автомобіль або водія. Про факт затримання автомобіля під керуванням особи, яка має дипломатичний імунітет, негайно інформуються чергова частина підрозділу патрульної служби МВС і Департамент патрульної служби МВС. До рапорту додаються пояснення свідків.

6. Рапорт та інші матеріали щодо порушення правил дорожнього руху особами, які мають дипломатичний імунітет, у п’ятиденний строк надсилаються до Департаменту патрульної служби МВС з подальшою передачею їх до Міністерства закордонних справ України, про що особа, яка має дипломатичний імунітет, попереджається на місці вчинення адміністративного правопорушення.

7. Оформлення матеріалів про порушення правил дорожнього руху іноземцями та особами без громадянства, які не мають дипломатичного імунітету, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Під час оформлення матеріалів про вчинене іноземцем або особою без громадянства правопорушення йому рекомендується вирішити всі питання щодо провадження в адміністративній справі за місцем учинення цього порушення. Працівники патрульної служби МВС повинні використати всі передбачені законодавством можливості щодо розгляду та виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення в найкоротші строки.

8. Справи про порушення правил дорожнього руху іноземцями та особами без громадянства, які не мають дипломатичного імунітету, розглядаються за місцем скоєння адміністративного правопорушення.

9. Під час оформлення матеріалів дорожньо-транспортної пригоди за участю транспортних засобів під керуванням іноземців або осіб без громадянства у протоколі про адміністративне правопорушення в рядку «Номерний знак» зазначаються національні реєстраційні номери транспортного засобу іноземця або особи без громадянства (літерні і цифрові символи).

10. Після закінчення тримісячного строку незатребувані посвідчення водія іноземців з копією постанови (рішення) суду надсилаються до Департаменту патрульної служби МВС для подальшого направлення до Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України і повернення власникам.

Начальник Департаменту патрульної служби МВС майор міліції О.Б. Савчин
  Додаток 1 до Інструкції з оформлення працівниками патрульної служби МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (пункт 8 розділу II)
     

ПОВІДОМЛЕННЯ
про запрошення до підрозділу патрульної служби МВС

  Додаток 2 до Інструкції з оформлення працівниками патрульної служби МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (пункт 16 розділу II)

ПОСТАНОВА
у справі про адміністративне правопорушення

  Додаток 3 до Інструкції з оформлення працівниками патрульної служби МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (пункт 21 розділу II)

АЛФАВІТНА КНИГА
___________________________________________________
(найменування підрозділу патрульної служби МВС)
Розпочато: ___ ____________ 20__ року
Закінчено: ___ ____________ 20__ року

Розділ літери "____"

№ з/п П. І. Б. особи, яка вчинила правопорушення Дата вчинення адміністративного правопорушення Суть адміністративного правопорушення Стаття КУпАП та її частина, якою передбачена відповідальність Номер і дата надходження протоколу, ким його складено Дата і суть прийнятого у справі рішення
             
  Додаток 4 до Інструкції з оформлення працівниками патрульної служби МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (пункт 6 розділу III)

{Додаток 4}

  Додаток 5 до Інструкції з оформлення працівниками патрульної служби МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (пункт 1 розділу IV)

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення серії АА № 000000

  Додаток 6 до Інструкції з оформлення працівниками патрульної служби МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (пункт 5 розділу IV)

АКТ
обстеження ділянки вулично-шляхової мережі

  Додаток 7 до Інструкції з оформлення працівниками патрульної служби МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (пункт 6 розділу IV)

АКТ
огляду та тимчасового затримання транспортного засобу

  Додаток 8 до Інструкції з оформлення працівниками патрульної служби МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (пункт 6 розділу IV)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про тимчасове затримання транспортного засобу

  Додаток 9 до Інструкції з оформлення працівниками патрульної служби МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (пункт 1 розділу VI)

СХЕМА
місця ДТП

  Додаток 10 до Інструкції з оформлення працівниками патрульної служби МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (пункт 1 розділу VI)

ДОВІДКА
про пошкодження транспортних засобів

  Додаток 11 до Інструкції з оформлення працівниками патрульної служби МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (пункт 1 розділу VII)

ТИМЧАСОВИЙ ДОЗВІЛ

  Додаток 12 до Інструкції з оформлення працівниками патрульної служби МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (пункт 7 розділу VII)

ЖУРНАЛ
обліку надходження та витрат бланків
_________________________________________________________
(найменування підрозділу патрульної служби МВС)
Розпочато: ___ ____________ 20__ року
Закінчено: ___ ____________ 20__ року


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)