АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VI. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 124 КУпАП

Читайте также:
 1. IV. Відповідальність
 2. IV. Оформлення матеріалів про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 3. IХ. Особливості провадження у справах про порушення правил дорожнього руху іноземцями та особами без громадянства
 4. Аграрні відносини, їх зміст та особливості.
 5. Адміністративна відповідальність юридичних осіб.
 6. Адміністративна відповідальність: поняття, мета, функції, принципи та ознаки.
 7. Адміністративне 11 тема
 8. Адміністративне затримання
 9. Адміністративне право
 10. Адміністративно-правові норми: поняття, ознаки, види та особливості структури.
 11. Анатомо-фізіологічні особливості опорно-рухового апарату

1. У разі порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, на місці ДТП складається протокол про адміністративне правопорушення стосовно цих осіб, до якого додаються:

схема місця ДТП (додаток 9), що підписується особами, які брали участь в огляді, та працівником патрульної служби МВС;

пояснення учасників пригоди та свідків (у разі їх наявності);

показання технічних приладів та засобів фото- і відеоспостереження;

інші матеріали, які необхідні для прийняття рішення в справі.

У випадках, коли учасникам ДТП заподіяно тілесних ушкоджень, викликається слідчий для проведення огляду місця події відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Одночасно на місці оформлення відповідних документів про адміністративні правопорушення водіям видаються довідки про пошкодження транспортних засобів (додаток 10). Копія схеми або фотографії з місця ДТП надаються учасникам пригоди за їх письмовою заявою в підрозділі патрульної служби МВС, працівники якого оформили зазначене ДТП.

На схемі місця ДТП повинні бути графічно зображені та зафіксовані такі об'єкти:

ділянка дороги, де сталася дорожньо-транспортна пригода;

сталі орієнтири, до яких на схемі здійснена прив’язка об’єктів та слідів;

транспортні засоби, причетні до ДТП, координати їх розміщення відносно елементів проїзної частини та сталих орієнтирів;

сліди гальмового шляху коліс транспортних засобів: їх розміщення відносно елементів проїзної частини; довжина від їх початку до кожного колеса транспортного засобу із зображенням місць розривів; довжина слідів на ділянках з різним покриттям;

інші сліди та предмети, що стосуються пригоди: розміщення частин та об'єктів (уламки кузова, частинки фарби, уламки скла, осипання ґрунту, сліди рідини та ін.), що відокремилися від транспортного засобу, відносно елементів проїзної частини, транспортних засобів; площа розсіювання уламків скла, осипання ґрунту тощо;

координати місця зіткнення, наїзду тощо відносно сталих орієнтирів;

ширина проїзної частини разом з роздільними смугами;

ширина тротуарів, узбіччя;розміри ділянок з різним станом дорожнього покриття;

розміри та розміщення дефектів дорожнього покриття;

розташування дорожньої розмітки;

розташування світлофорів, дорожніх знаків та інших засобів технічного регулювання дорожнього руху;

розташування шлагбаума, засобів сигналізації, дорожніх знаків на підході до залізничного переїзду.

В обов’язковому порядку на схемі місця ДТП заповнюється таблиця дорожніх умов та зазначаються назви об’єктів, зображених на схемі.

На зворотному боці схеми місця ДТП зазначаються:

марка (модель) пошкодженого транспортного засобу;

номерний знак транспортного засобу;

власник транспортного засобу;

перелік видимих (зовнішніх) пошкоджень транспортного засобу, які сталися внаслідок ДТП.

Зазначена інформація підтверджується підписами водіїв транспортних засобів.

2. Складена на місці пригоди схема місця ДТП долучається до матеріалів справи. Зазначена схема підписується особами - учасниками ДТП, а також працівником патрульної служби МВС, який її склав.

3. Якщо на місці ДТП працівник патрульної служби МВС не може об'єктивно визначити особу, яка скоїла адміністративне правопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП, або відсутні прямі докази її вини, оформлені матеріли ДТП протягом доби передаються для подальшого розгляду інспектору з адміністративної практики підрозділу патрульної служби МВС, на території обслуговування якого сталася пригода, або особі, яка виконує його обов'язки.

4. Інспектор з адміністративної практики підрозділу патрульної служби МВС або особа, яка виконує його обов'язки, під час розгляду матеріалів ДТП повинен(нна) в найкоротший, але не більше одного місяця з моменту скоєння ДТП, термін, установити всі обставини її скоєння, ужити інших заходів щодо об'єктивного визначення особи (осіб), яка (які) скоїла(и) адміністративне правопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП, скласти відносно такої(их) особи (осіб) протокол(и) про адміністративне правопорушення та в п'ятиденний строк надіслати його до відповідного суду.

5. Якщо для об’єктивного розгляду матеріалів ДТП необхідно залучити експерта, інспектором з адміністративної практики підрозділу патрульної служби МВС або особою, яка виконує його обов’язки, у триденний строк з моменту скоєння ДТП готується відповідний лист до регіонального підрозділу Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС з переліком питань, які треба з'ясувати для прийняття об'єктивного рішення у справі.

6. Якщо внаслідок ДТП немає потерпілих та не завдано матеріальної шкоди третім особам, а транспортні засоби можуть безпечно рухатися, водії (за наявності взаємної згоди в оцінці обставин скоєного) можуть прибути до найближчого підрозділу патрульної служби МВС або в орган чи підрозділ міліції, на території обслуговування якого сталася пригода, для оформлення відповідних матеріалів, попередньо склавши самостійно схему місця ДТП та підписавши її особисто.

Працівник патрульної служби МВС здійснює огляд транспортних засобів та діє відповідно до вимог цієї Інструкції. Схема місця ДТП, складена водіями транспортних засобів, долучається до матеріалів справи.

7. При складанні схеми місця ДТП рекомендується:

застосовувати спеціальні креслярські приладдя (лінійки, лекала тощо);

користуватися загальноприйнятими графічними зображеннями об'єктів та умовними позначками;

не порушувати масштабу зображення;

деталізувати ту чи іншу ділянку схеми пригоди;

використовувати винесення фрагментів за схему.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.017 сек.)