АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Відповідальність

Читайте также:
 1. VI. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 124 КУпАП
 2. Адміністративна відповідальність юридичних осіб.
 3. Адміністративна відповідальність: поняття, мета, функції, принципи та ознаки.
 4. Відповідальність за невиконання зобов'язань
 5. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства та її види.
 6. Відповідальність за порушення господарських зобов'язань
 7. Відповідальність за порушення законодавства про будівельну діяльність
 8. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції
 9. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції
 10. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
 11. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів

Завідувач виробництва несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

V. Завідувач виробництва повинен знати:

1. Чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність.

2. Нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування.

3. Нормативні методичні матеріали з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя споживачів.

4. Технологію приготування їжі.

5. Асортимент та вимоги до якості страв та кулінарних виробів.

6. Технологію приготування дієтичних страв.

7. Правила користування збірниками рецептур, технологічними картами.

8. Порядок складання меню, обліку та видавання споживачам продуктів, страв та кулінарних виробів.

9. Норми витрат сировини на виготовлення продукції та порядок їх розрахунку.

10. Порядок розрахунку відпускних цін на продукцію та товари.

11. Категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації продовольчої сировини, напівфабрикатів та готової продукції.

12. Принципи роботи технологічного устаткування, вимоги до інвентарю та посуду.

13. Менеджмент персоналу.

14. Форми та методи організації праці.

15. Системи нормування та оплати праці.

16. Вимоги до організації робочих місць, критерії оцінки ефективності трудової діяльності.

17. Основи економічної інформації та комп'ютерні технології.

18. Психологію та етику відносин в колективі.

19. Діловодство.

20. Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

VI. Кваліфікаційні вимоги

Повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за напрямом підготовки "Харчова технологія та інженерія" (спеціальність "Технологія харчування"). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в закладах харчування: для магістра - не менше 1 року, для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра та молодшого спеціаліста - не менше 3 років.Керівник структурного підрозділу: ______ (підпис) Каплун О. В. (прізвище, ініціали) "12" грудня 2014 р.
УЗГОДЖЕНО: Начальник юридичного відділу ______ (підпис) Пронько К. В. (прізвище, ініціали) "12" грудня 2014 р.
З інструкцією ознайомлений:   ______ (підпис) Каплун О. В. (прізвище, ініціали)   "12" грудня 2014 р.

 

25.12.2014. Складання виробничої програми гарячого цеху на підставі плану-меню на розрахунковий день.

 

Вивчення організації постачання закладу сировиною та предметами матеріально-технічного оснащення. Ознайомлення з оформленням договорів на поставку продукції харчування. Прийняти участь в прийманні сировини по кількості та якості.

Нормальна робота підприємств харчування в значній мірі залежить від своєчасної, правильно розрахованої й визначеної потреби в продуктах і засобах оснащення. Кількість необхідних продовольчих товарів визначається на основі звітних даних про їхню фактичну витрату за попередній період з урахуванням змін, передбачених виробничою програмою в планованому році. При визначенні асортименту враховуються сезонність, особливості попиту і контингенту.

Забезпечення сировиною здійснюється наступним чином: овочі, фрукти, зелень закуповується на правобережному центральному ринку, оптовому овочевому ринку м. Дніпропетровськ, бакалійні товари надходять з оптових баз, м'ясо-рибні продукти від оптових постачальників.

Завідуючий виробництвом подає заявки на закупівлю необхідної сировини та матеріально-технічного оснащення, контролює якість та кількість продукції, що поступила та заключає договори на поставку продукції харчування.


 


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)