АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства та її види

Читайте также:
 1. A З порушенням синтезу пре-бета-ліпопротеїнів
 2. II. Розгляд справ про адміністративні правопорушення
 3. III. Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення
 4. IV. Відповідальність
 5. IV. Оформлення матеріалів про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 6. IХ. Особливості провадження у справах про порушення правил дорожнього руху іноземцями та особами без громадянства
 7. VI. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 124 КУпАП
 8. VIII. Деякі аспекти діловодства у справах про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 9. X. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької діяльності
 10. а) З основ законодавства України про культуру.
 11. Адміністративна відповідальність юридичних осіб.
 12. Адміністративна відповідальність: поняття, мета, функції, принципи та ознаки.

Одними з основних функцій антимонопольних органів є 1)контрольна 2)розслідувально-юрисдикційна, які полягають у здійсненні контролю за станом товарних ринків, виявленням монополістів, а також порушень антимонопольно-конкурентного законодавства з метою відновлення стану ринків, майнового становища потерпілих від цього осіб та застосування господарських санкцій до правопорушників.Залежно від характеру порушень антимонопольно-конкурентного з-ства розрізняють такі їх види: 1)недобросовісну конкуренцію; 2)антиконкурентні дії (монополістичні зловживання); 3)порушення щодо антимонопольних органів.

Недобросовісною конкуренцією визнаються будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.Розрізняють три великі групи правопорушень, що належать до недобросовісної конкуренції, а саме:
1)неправомірне використання ділової репутації; 2) створення перешкод господарюючим суб'єктам (підприємцям) у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції; 3) неправомірні дії щодо комерційної таємниці конкурента/іншого суб'єкта господарювання.

Антиконкурентні дії чи монополістичні зловживання поділяються на такі основні групи:

1)антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання; 2)зловживання монопольним становищем на ринку;

3)антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю;
4) обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб'єктів господарювання, об'єднань концентрація без отримання відповідного дозволу Антимонопольного комітету у разі обов'язковості такої згоди.

Проявами антиконкурентних узгоджених дій може бути:

1) встановлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів;

2)спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів;

3)усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб'єктів господарювання, покупців, продавців;

4)укладення угод за умови прийняття іншими суб'єктами господарювання додаткових зобов'язань, які за своїм змістом або згідно з торговими та іншими чесними звичаями в підприємницькій діяльності не стосуються предмета цих угод;

Правопорушенням щодо антимонопольних органів є дії (бездіяльність) суб'єктів господарювання, що створюють перешкоди для здійснення антимонопольними органами своїх функцій і повноважень. Проявами таких порушень є:1)неподанняу встановлені строки інформації, подання неповної чи недостовірної інформації антимонопольним органам;

2) створення перешкод працівникам антимонопольних органів щодо виконання ними своїх повноважень;

3)невиконання суб'єктами господарювання погоджених з антимонопольними органами установчих документів або вимог та зобов'язань, якими було обумовлено рішення про надання дозволу на узгоджені дії чи концентрацію.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)