АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VIII. Деякі аспекти діловодства у справах про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

Читайте также:
 1. A З порушенням синтезу пре-бета-ліпопротеїнів
 2. C. Забезпечення прохідності дихальних шляхів при підозрі на травну голови і хребта
 3. II. Розгляд справ про адміністративні правопорушення
 4. III. Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення
 5. IV. Оформлення матеріалів про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 6. IХ. Особливості провадження у справах про порушення правил дорожнього руху іноземцями та особами без громадянства
 7. VI. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 124 КУпАП
 8. VIII. Make up general and disjunctive questions, and answer them according to the models.
 9. VIII. The Gerund - 6 hours
 10. VIII. Translate the following sentences. Pay attention to the infinitive construction
 11. VIII. Translate the sentences from Russian into English using the active vocabulary (p.105).
 12. VIII. Translate the text and make 8 questions of different types.

1. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення, постанов у справах про адміністративне правопорушення, тимчасових дозволів на право керування транспортними засобами виготовляються відповідно до технічного опису бланка тимчасового дозволу на право керування транспортними засобами (додаток 13), технічного опису бланка постанови у справі про адміністративне правопорушення (додаток 14), технічного опису бланка протоколу про адміністративне правопорушення (додаток 15).

Кількісний облік надходження, видачі та використання бланків ведеться особою, на яку покладено обов’язки інспектора з адміністративної практики підрозділу патрульної служби МВС, у журналі обліку надходження та витрат бланків.

2. Особа, яка здійснює контроль за використанням бланків про адміністративне правопорушення та постанов про адміністративне правопорушення в підрозділах патрульної служби МВС, одночасно здійснює перевірку правомірності оформлення адміністративних матеріалів.

3. Корінець до тимчасового дозволу на право керування транспортним засобом заповнюється працівником патрульної служби МВС, який його видав, та надалі зберігається у відповідному підрозділі патрульної служби МВС для здійснення належного контролю за правомірністю його видачі учасникам дорожнього руху та списання під час проведення щомісячних ревізій.

4. Облік використання бланків здійснюється відповідно до журналу обліку надходження та витрат бланків протоколів.

5. Про виявлення зіпсованих бланків (механічні пошкодження, друкарський брак) доповідається керівнику підрозділу патрульної служби МВС.

6. За наявності підстав для повернення тимчасово вилучених документів (постанова суду, довідка посадової особи органу кримінально-виконавчої інспекції, відповідний акт із відміткою посадової особи про усунення виявлених порушень та наявність документів, які підтверджують сплату штрафу) тимчасово вилучені документи повертаються власникові.

Документи, які є підставою для повернення тимчасово вилучених посвідчень водія або ліцензійних карток на транспортний засіб, а також тимчасові дозволи на право керування транспортними засобами долучаються до картки обліку адміністративного правопорушення.

7. Справи про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху підлягають зберіганню протягом трьох років. Матеріали про порушення правил дорожнього руху, зафіксовані за допомогою фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, зберігаються в підрозділі в електронному вигляді протягом трьох місяців з моменту фіксації порушення.8. Посвідчення водія особи, позбавленої права керування транспортними засобами, з копією постанови суду у триденний строк від дня надходження постанови суду надсилаються до центру надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів. Якщо посвідчення водія не було вилучене під час оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, до зазначеного підрозділу реєстраційно-екзаменаційної роботи також у триденний строк надсилається копія постанови суду.

9. Облік видачі та списання бланків, облік виявлених порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та ведення відповідних журналів додатково здійснюється з використанням автоматизованих інформаційно-пошукових систем.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)