АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теоретична частина: «Управління витратами як елемент операційного менеджменту»

Читайте также:
 1. Адміністративно-правовий статус громадян: поняття, ознаки, елементи та види.
 2. Б. процентне співвідношення формених елементів крові
 3. Банківська система та грошовий мультиплікатор: елементи розподілу депозитних грошей, сутність та кільк-на визначеність грош. мульт-ра.
 4. Банківська система; депозитний та грошовий мультипликатори: елементи розподілу депозитних грошей, сутність та кількісна визначеність депозитного та грошового мультиплікатора.
 5. Банківська система; депозитний та грошовий мультипликатори: елементи розподілу депозитних грошей, сутність та кількісна визначеність депозитного та грошового мультиплікатора.
 6. Валовий внутрішній продукт: сутність, зміст його елементів за виробничим методом.
 7. Визначення та приклади основних та елементарних типів шифрів.
 8. Вчинок як першоелемент моральної діяльності
 9. Г) спрямованість операційного менеджменту.
 10. Гіпопластична анемія – зумовлена гіпоплазією кісткового мозку, що веде до зменшеного утворення всіх форменних елементів крові. Успадковується генетично (сімейний характер)
 11. Головні елементи моральної свідомості
 12. Господарські відносини, їх основні елементи та особливості.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

УКРАЇНИ

Сумський державний університет

 

Обов’язкове домашнє

Завдання

З дисципліни «Операційний менеджмент»

Варіант № 57

 

Студент групи МЗТ – 82с

Швидкий Є.О.

 

Викладач

Алібекова Ю.А.

 

 

СУМИ 2012

Зміст.

Вступ.

Теоретична частина:

Системи управління витратами.

Методи, принципи, предмет управління витратами.

Висновок.

Практична частина:

Завдання 1:Розрахунок на I півріччя щомісячний обсяг випуску продукції

Завдання 2:Розроблення агрегатного плану.

Завдання 3:Розрахунок виробничої потужності

Список використаної літератури.

Вступ

Здійснення витрат є початком та основою діяльності будь-якого підприємства. Витрати первинні відносно виробництва, тобто для того, щоб запустити виробничий цикл, необхідно здійснити витрати. Ефективне управління витратами забезпечує досягнення стратегічних цілей суб’єкта господарювання, оскільки саме від величини витрат залежить рівень прибутковості, обсяг діяльності та ринкова вартість підприємства.

У процесі управління витратами слід керуватися принципом мінімізації їх загальної величини у поєднанні з раціональним розміщенням виробничих ресурсів. Зменшення розміру витрат може бути здійснено за рахунок зниження якості продукції або відмови від випуску окремих її видів, що може призвести до зниження конкурентоспроможності. В умовах ринкової економіки втрата конкурентних переваг означає, щонайменше, зниження прибутковості. Практика свідчить, що не завжди припинення виробництва навіть збиткових видів виробів є вірним рішенням. Йдеться про ситуації, коли дохід від реалізації таких видів продукції забезпечує покриття постійних витрат. В таких випадках припинення їх випуску та продажу може зумовити збитковість діяльності підприємства в цілому.

Мета даного ОДЗ навчитися систематизувати знання про управління витратами підприємства та на їх основі придбати навики на практиці ефективно управляти виробництвом.

Основні задачі ОДЗ вивчити загальні положення принципів та методів управління витратами, ознайомитися з засадами наукової організації управління витратами, оволодіти методами управління витратами, сформувати практичні навички з питань раціональної організації та розвитку виробництва та сфери послуг.Предмет та об’єкт аналізу ОДЗ виконати цілі та завдання, що вирішуються в процесі управління витратами; адаптувати всі види менеджменту – стратегічного, оперативного, постачальницького і збутового, операційної інфраструктури, управління персоналу; виконати необхідні розрахунки за допомогою основних показників виробничого процесу, використовувати набуті знання у практичній, економічній та управлінській діяльності.

Характеристика розділів ОДЗ. У першому розділі ми висвітлюємо теоретичну частину роботи за темою «Управління витратами як елемент операційного менеджменту». У другому розділі виконуємо розрахункову частину роботи згідно варіанту, який містить три завдання де треба визначити інтегральний показник, розробити агрегатний план, визначити пропускну спроможність робочих місць.

Теоретична частина: «Управління витратами як елемент операційного менеджменту».


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)