АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Г) спрямованість операційного менеджменту

Читайте также:
 1. Визначення основних функцій менеджменту та їх взаємозв’язку в межах циклу менеджменту.
 2. Гісторыя развіцця і законы бібліятэчнага менеджменту.
 3. Гуманiстична спрямованість етики спiлкування та її значення
 4. Гуманістична спрямованість етики спілкування та її значення
 5. Етапи розвитку менеджменту.
 6. Засоби і методи обробк операційного поля. Підготовка рук до операції
 7. І завдання операційного менеджменту
 8. Комунікативна спрямованість навчання дітей рідної мови
 9. Концепції операційного менеджменту
 10. Корекційна спрямованість як основний принцип організації навчання дітей з вадами психофізичного розвитку
 11. Мета і завдання та Функції фінансового менеджменту.

ТЕСТИ

З навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «бакалавр»

Напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

У вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації

Міністерства агарної політики та продовольства України


ЗМІСТ

Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту……………………………………………………………………...3

Тема 2. Операційна стратегія як основа проектування операційної системи……………………………………………………………………………6

Тема 3. Операційна система організації: поняття, склад та види……….9

Тема 4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати………..12

Тема 5. Управління процесом проектування операційної системи…….14

Тема 6. Управління поточним функціонуванням операційної системи..19

Тема 7. Основи управління проектами……………………………………….25

Тема 8. Основи менеджменту якості ……………………………………...….27

Тема 9. Управління результативністю операційної діяльності…………36

Список літератури………………………………………………………………39

 


Тема 1. Операційний менеджмент як різновид
функціонального менеджменту

1. «Операційний менеджмент» – це:

а) усі види діяльності, пов'язані з навмисним перетворенням (трансформацією) матеріалів, інформації або покупців;

б) організаційне формування, що функціонує на ринку в системі продуктивних сил та виробничих відносин, в якому відбувається безпосереднє об'єднання робочої сили із засобами виробництва;

в) всі види діяльності, пов'язані з цілеспрямованим впливом на об'єкти, системи з метою збереження їхньої сталості або переведення з одного стану в інший з метою досягнення певних цілей;

г) планування, організація, контроль усіх видів діяльності, щодо переміщення, складування, які забезпечують проходження матеріальних потоків.

 

2. Формування ефективної системи управління операціями у виробництві, сервісі є:

а) метою операційного менеджменту;

б) предметом операційного менеджменту;

в) основним завданням операційного менеджменту;

г) об’єктом операційного менеджменту.

 

3. Операції у різних сферах людської діяльності – це:

а) мета операційного менеджменту;

б) предмет операційного менеджменту;

в) основне завдання операційного менеджменту;Г) об’єкт операційного менеджменту.

 

4. Побудова управлінських систем, що забезпечують виконання необхідних дій і процедур для одержання ринкового результату від функціонування будь-якої операційної
системи – це:

а) предмет операційного менеджменту;

б) об’єкт операційного менеджменту;

в) основне завдання операційного менеджменту;

г) спрямованість операційного менеджменту.

 

5. Ефективність і раціональність в управлінні будь-якими операціями – це:

а) предмет операційного менеджменту;

б) об’єкт операційного менеджменту;

в) основне завдання операційного менеджменту;

г) спрямованість операційного менеджменту.

 

6. Закономірності планування, створення і ефективного використання операційної системи організації – це:

а) предмет операційного менеджменту;

б) об’єкт операційного менеджменту;

в) основне завдання операційного менеджменту;

г) спрямованість операційного менеджменту.

 

7. Яке з нижченаведених визначень не відображає сутності «операційного менеджменту»?

а) це діяльність, пов’язана з управлінням процесом перетворення вхідних величин у вихідні результати;

б) це управління всіма видами діяльності, що пов’язані з навмисним перетворенням (трансформацією) матеріалів, інформації або покупців;

в) це діяльність пов’язана з безперервним плануванням і контролем ходу операційного процесу, результатом якого є вироблена продукція компанії (фірми, організації, установи, підприємства тощо);

г) це діяльність, пов’язана з розробкою, використанням і удосконаленням виробничих систем, на основі яких виробляється основна продукція чи послуга компанії (фірми, організації, установи, підприємства тощо).

 

8. Яке з понять, в контексті операційного менеджменту, ширше – «виробництво» чи «операції» і чому?

а) термін «операції» є складовою частиною виробничого менеджменту і тому він вужчий за термін «виробництво»;

б) термін «операції» набагато ширший за термін «виробництво» тому, що термін «операції» включає не тільки виробництво товарів, але й надання послуг;

в) термін «операції» застосовується тільки в сфері послуг і тому є вужчим поняттям;

г) термін «виробництво» ширший за термін «операції» тому, що застосовується тоді, коли йдеться про виробничі процеси.

 

9. В операційному менеджменті виділяють наступні операції як види діяльності:

а) виробництво, забезпечення, постачання, сервіс;

б) сервіс, виробництво, збут, товаропросування;

в) виробництво, постачання, транспортування, сервіс;

г) виробництво, товаропросування, транспортування, сервіс.

 

10. Сукупність дій (правил) для вирішення поставленого завдання – це:

а) методи операційного менеджменту;

б) сутність поняття «алгоритм»;

в) спрямованість операційного менеджменту;

г) процес управління операціями.

 

11. Якому з видів алгоритмів управління операціями належить наступна характеристика: «якщо отриманий проміжний результат від проведення дій (дії) буде незадовільним, є необхідність повернутись до однієї з попередніх дій з метою поліпшення отриманого раніше результату»?

а) лінійному;

б) циклічному;

в) розгалуженому;

г) адаптивному.

 

12. Сутність якого з наведених алгоритмів управління операціями полягає в наступному: «від самого початку визначається лише перший крок, перша дія (акт), а в подальшому вибір кожної наступної дії залежить від результатів попередньої дії алгоритму»?

а) лінійного;

б) циклічного;

в) розгалуженого;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)