АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Г) витрати виробництва, якість і надійність продукції, термін виконання замовлення тощо

Читайте также:
 1. E. Загасити палаючий одяг будь-яким способом, терміново евакуювати в лікувальну установу
 2. III. Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення
 3. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 4. IV Розділ. Тести на Нью-Йоркську Конвенцію про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
 5. VI. Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань.
 6. VІ. Виконання практичної роботи. Інструктаж з техніки безпеки.
 7. Автоматизація виконання обчислень
 8. Агентський договір: зміст, виконання та припинення
 9. Аналіз виручки від реалізації продукції, оцінка впливу факторів на її зміну
 10. б) Визначте обсяг продукції, при якому граничні витрати будуть мінімальними.
 11. Біологічні, соціальні та психологічні детермінанти відхилень у поведінці
 12. В) зберегти відрізаний кінчик носа, терміново провести первинну хірургічну обробку рани, ввести протиправцеву сироватку

 

33. «Переможці замовлення» – це:

а) критерій, що виділяє продукцію чи послуги однієї фірми серед продукції і послуг інших компаній;

б) критерій, за допомогою якого визначається значимість кожного виду продукції фірми як можливого кандидата для продажу;

в) засоби та предмети праці, що має підприємство та використовує у виробничому процесі;

г) предмети та засоби праці, котрі беруть участь тільки в одному виробничому циклі.

 

34. «Кваліфікатори замовлення» – це:

а) предмети праці, що беруть участь у виробничому процесі та переносять свою вартість на вартість виробленої продукції;

б) критерій, що виділяє продукцію чи послуги однієї фірми серед продукції і послуг інших компаній;

в) критерій, за допомогою якого визначається значимість кожного виду продукції фірми як можливого кандидата для продажу;

г) засоби та предмети праці, що має підприємство.

 

35. Сервісна стратегія починається з:

а) аналізу фактично досягнутих результатів роботи;

б) визначення пріоритетів, що досягаються та на основі яких фірма буде конкурувати на ринку;

в) аналізу поточних результатів роботи;

г) порівняння виконання запланованих робіт з фактичними результатами.

 

36. Стратегія конкуренції організації, що передбачає зниження повних витрат виробництва товару або послуги з метою створення стійкої переваги за витратами над конкурентами, які пропонують низькі ціни, а потім використання її як основи для боротьби з конкурентами називається:

а) стратегія широкої диференціації;

б) стратегія лідерства за витратами;

в) стратегія оптимальних витрат;

г) сфокусовані стратегії низьких витрат і диференціації.

 

37. Яка стратегія конкуренції організації передбачає забезпечення оптимальних витрат і ціни відносно виробників продукції із аналогічними рисами і якістю?

а) стратегія широкої диференціації;

б) стратегія лідерства за витратами;

в) стратегія оптимальних витрат;

г) сфокусовані стратегії низьких витрат і диференціації.

 

38. Стратегія конкуренції організації, що спрямована на надання товарам компанії специфічних рис, які відрізняють їх від товарів фірм-конкурентів, що сприяє залученню більшої кількості покупців отримала назву:а) стратегія широкої диференціації;

б) стратегія лідерства за витратами;

в) стратегія оптимальних витрат;

г) сфокусовані стратегії низьких витрат і диференціації.

 

39. На якому етапі життєвого циклу операційна система сформована як цілісність?

а) зародження та формування операційної системи;

б) зростання ефективності;

в) стабільності;

г) спадаючої ефективності.

 

40. З якою основною метою проводиться аналіз конкурентів підприємства?

а) визначення їх сильних та слабких сторін;

б) визначення їхніх цілей та задач;

в) визначення їхніх цілей, стратегій, сильних і слабких сторін;

г) визначення їх операційної стратегії.

 

41. У стратегії організації найчастіше розглядають такі основні елементи:

а) споживачі продукції;

б) виробники і споживачі продукції;

в) виробники та конкуренти;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)