АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Б. процентне співвідношення формених елементів крові

Читайте также:
 1. Біохімічні показники крові собак
 2. В чому полягає проблема етичного співвідношення ідеального і реального(крізь призму поділу на належне і суще)?Чому небезпечний абсолютизований ідеалізм і які його наслідки?
 3. Валовий внутрішній продукт: сутність, зміст його елементів за виробничим методом.
 4. Взяття крові з вени для бактеріологічного дослідження
 5. Взяття крові з вени для біохімічного дослідження
 6. Виявлення і оцінка слідів крові
 7. Вміст цукру в крові людини і деяких тварин
 8. Гіпопластична анемія – зумовлена гіпоплазією кісткового мозку, що веде до зменшеного утворення всіх форменних елементів крові. Успадковується генетично (сімейний характер)
 9. Гіпотеза залежності типу темпераменту від групи крові
 10. Групи крові людини
 11. ДЕЯКІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО І ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Тесты по клинике

Гемопоез-це?

А. Зупинка кровотечі

Б. Процес утворення і розвитку клітин крові

В. Склеювання еритроцитів

Г. Гемоліз еритроцитів.

Гемостаз-це?

А. Зупинка кровотечі

Б. Процес утворення і розвитку клітин крові

В. Склеювання еритроцитів

Г. Гемоліз еритроцитів

Аглютинація-це?

А. Зупинка кровотечі

Б. Ущільнення кров’яного згустку

В. Процес утворення і розвитку клітин крові.

Г. Гемоліз еритроцитів

Д. склеювання еритроцитів.

Перший клас кровотворних клітин,називається?

А. Клас поліпопептидних клітин-попередників.

Б. Клас частково детермінованих поліпотентних клітин-попередників

В. Клас уніпотентних клітин-попередників.

Г. Клас морфологічно розрізними проліферуючих клітин.

Д. Клас дозріваючих клітин.

5. До гранулоцитів можна віднести:

А. НЕйтрофіл

Б. Моноцит

В. Еритроцит

Г. Тромбоцити

6. До агранулоцитів можна віднести:

А. Нейтрофіл

Б. Моноцит

В. Еритроцит

Г Тромбоцит

Д Мегалоцит.

Назвіть клітину-родоначальника гранульованого ряду схеми кровотворення.

А Лімфобласт

Б Монобласт

В Міелобласт

Г Еритробласт

Д Мегакаріобласт.

Назвіть клітину-родоначальника тромбоцитного ряду схеми кровотворення.

А Лімфобласт

Б монобласт

В Міелобласт

Г Еритробласт

Д Мегакариобласт.

Яка клітина в цитоплазмі містить специфічну зернистість

А Моноцит

Б Еритроцит

В Еозинофіл

Г Тромбоцит

Д Ретикулоцит

10. Яка клітина в цитоплазмі може міститися в специфічному (азурофільну) зернистість:

А. Моноцит

Б.Еритроцит

В. Еозинофіл

Г. тромбоцит

Д. Ретикулоцит.

11. Для виявлення яких клітин крові необхідне суправітальне фарбування:А. Моноцит

Б.Еритроцит

В.Еозинофіл

Г.Тромбоцит

Д. Ретикулоцит

12. Через що збільщуеться кількість лейкоцитів у крові:

А. При запальних процесах

Б. При вірусних інфекціях

В. В наслідок вживання ліків

Г.При апластичній анемії

Д. При гранулоцитозі

При якому захворюванні виявляють відносний лейкоцитоз (реактивний)?

А.Лейкоз

Б. Апластична анемія

В.Грип

Г. Сепсис

Д .Гранулоцитоз.

14. При якому захворюванні виявляють відносну лейкопенію:

А. лейкоз

Б. Апластична анемія

В. Грип

Г. Сепсис

Д.Агруно

Лейкоцитоз?

А. Збільшення кількості лейкоцитів в одиниці обему крові.

Б.Збільшення кіл-ті лейкоцитів в одиниці оберу крові.

В. Відсутність лейкоцитів у крові

Г.Поява у крові лейкозних клітин.

Д. збільшення кіл-ті гранулоцитів в одиниці оберу крові?

Лейкопенія?

А. Збільшення кількості лейкоцитів в одиниці обему крові.

Б.Збільшення кіл-ті лейкоцитів в одиниці оберу крові.

В. Відсутність лейкоцитів у крові

Г.Поява у крові лейкозних клітин.

Д. збільшення кіл-ті гранулоцитів в одиниці оберу крові?

Лейкоцитарна формула?

А. Вміст лейкоцитів в 1л крові

Б. процентне співвідношення формених елементів крові

В. процентне співвідношення різних видів лейкоцитів в крові.

Г. Співвідношення кіл-ті сегментованих нейтрофілів до сегментованих.

18. індекс зрушення лейкоцитної формули:

А. Вміст лейкоцитів в 1л крові

Б. процентне співвідношення формених елементів крові
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)