АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Гіпотеза залежності типу темпераменту від групи крові

Читайте также:
 1. E. Кваліфікована хірургічна допомога третьої групи
 2. Антибактеріальні препарати вибору в залежності від виду бактеріального збудника.
 3. Ацілгліцеріни однієї групи розрізняються між собою складом жирнокислотного залишків - ацил, що входять в їх структуру.
 4. Б. процентне співвідношення формених елементів крові
 5. Біохімічні показники крові собак
 6. Взяття крові з вени для бактеріологічного дослідження
 7. Взяття крові з вени для біохімічного дослідження
 8. ВИВЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ.
 9. Висновки по заданним гіпотезам
 10. Виявлення і оцінка слідів крові
 11. Вміст цукру в крові людини і деяких тварин
 12. Вуглеводи поділяються на три великі групи: моносахариди та їх похідні, олігосахариди і полісахариди.

Зв’язок між групами крові та темпераментом став пердметом наукових дослідів в 20-х роках ХХ століття, коли професор психології Такедзі Фурукава вирішив перевірити, чи не може група крові впливати на темперамент. На початку 30-х років Фурукава опублікував результати своїх дослідів, сприяючи цим самим вивченню груп крові з темпераментом багатьма європейськими вченими.

Хвиля інтересу до взаємозвязку групи крові з характером буквально захлиснула Японію на початку 30-х років. За деякими даними, під час Другої світової війни деякі важливі підрозділи формувалися з урахуванням групи крові. І до цих пір тренери професійних японських бейсбольних команд враховують це при підборі складу.

У 1971 році доктор Масахіко Номі опублікував книгу «Група крові відкриває таємницю сумісності», яка, за твердженням автора, написана на основі 25-річного особистого досвіду, спостережень і аналізу рис характеру та групи крові. Книга розійшлася кількістю більш, ніж 1,2 мільйонів примірників.

Більшість характеристик Номі основані на звичайному спостереженні за тисячами людей.

Американський лікар Джеймс Д’Адамо сформулював власні висновки стосовно груп крові опираючись на спостереження і подальші класифікації інформації про тисячі пацієнтів, зібраної протягом багатьох років лікарської практики. Лише пізніше більшість його висновків були підтверджені лабораторними дослідженнями в області фізіології і генетики.

В 1997 році вийшла книга Пітера Константіна «Яка ваша група крові», присвячена зв’язку групи крові з особистістю людини. Більшість ідей він почерпнув у доктора Номі. Від групи крові, як стверджує Номі, залежить не тільки поведінка людини, але й почуття, характер, манери.

І група крові - (І00) Мисливець-носії цієї групи крові люди надзвичайно цілеспрямовані, самостійні і впевнені в собі. Їм властиві якості лідера, оптимізм і націленість на успіх. Такі люди володіють стійкістю до неврозу і швидко відновлюють сили. Їм властива деяка самозакоханість, зарозумілість, що нерідко заважає у відносинах з іншими людьми. Вони дуже амбітні, люблять похвалу і не переносять критики в свою адресу. Найчастіше такі люди багато чого домагаються у своєму житті.

ІІ група крові - (ІА) Хлібороб - люди більш пристосовані до життя в суспільстві, володіють гарним розумом і кмітливістю, що допомагає їм бути гарними друзями і товаришами. Вкрай посидючі, працьовиті, сумлінні, вони звикли все доводити до кінця. Зазвичай вони швидко просуваються службовими сходами, а решту вважають другорядним. Якщо вони беруться за будь-яку справу, то обов’язково виконують її добре. Нерідко власники такої групи крові приховують свої емоції, тримають переживання в собі, рідко відкривають кому-небудь свою душу або діляться таємницями.ІІІ група крові - (ІВ) Кочівник - люди більш терпимі, контактні у відносинах з будь-якими іншими індивідуальностями, ніж володарі першої та другої груп крові. За своєю генетичною природі вони врівноважені, тактовні, розумні, менш схильні до конфліктів, здатні зрозуміти точку зору, яка відрізняється від їхньої, уміють співчувати, співпереживати. Вважається, що носії третьої групи крові більше всіх пристосовані до сучасних умов життя.

ІV група крові - (ІAB) Загадка - четверта група крові з’явилася при злитті другої і третьої, тому носіям цієї групи властиві риси як «кочівників», так і «хліборобів». Це особистості одухотворені, багатогранні. Їх нерідко кидає з крайнощів в крайнощі - одночасно тактовні і справедливі вони бувають різкі або занадто нерішучі, тому будь-яке рішення дається їм важко.

Профілі особистості, які склав Константін, в основному не суперечать профілям Номі, але є і суттєві відмінності. Номі описує ІІІ групу крові як «нестереотипне мислення, не занадто амбіційні», а Константін – як «раціональні, прагматично тверезомислячі, з добрими організаторськими здібностями», хоча Номі і Константін характеризують ІІІ групу як «індивідуалісти». Щодо І групи крові, то дослідники зійшлися в думці «невимушено висказує свою думку», також вони однозначні з приводу ІІ групи – схильні до підвищеної чутливості до думки оточуючих. На думку Константіна власники ІV групи демонструють «плідну рівновагу між інтраверсією та екстраверсією», тоді, коли Номі вважає, що характер даних людей настільки збалансований, що вони добре адаптуються в відносинах з іншими людьми та відчувають певну відірваність від суспільства.

Початок серйозним науковим дослідам в даній сфері поклали Раймонд Кеттел та Ганс Айзенк, одні з ведучих психологів ХХ століття.

Кеттел вивчав індивідуальні відмінності та здібності до пізнання.

В 1964-1980 роках Кеттел досліджував людей з різними групами крові, на його тести дали відповідь 323 австралійця європейського походження. Власники ІV групи проявляли вищу самостійність та незалежність від групової думки. ІІ група проявила більшу схильність до тривожності.

Німецький психолог Ганс Айзенк висунув теорію про суттєву роль генетичних факторів в визначенні психологічної різниці між людьми. Він висунув теорію особистості, згідно якої враховуються три переміни по трьох шкалах: психотизм (протилежність-сила суперего), екстраверсія (протилежність-інтроверсія), невротизм (протилежність-стабільність). Величини цих перемінних мають нейрофізіологічну основу. У інтровертів підвищена активність ретикулярної формації мозку та високий рівень збудження кори головного мозку, тому зовнішні перешкоди складають для них сенсорне перенавантаження. Порівнюючи особистісні характеристики з національними відмінностями, Айзенк отримав можливість зробити висновки про групи крові в різних популяціях. Він дійшов висновку, що емоціональність в значно більшій мірі характерна для людей з ІІІ, а інтроверсія зустрічається у людей з ІV групою набагато частіше ніж у інших.

Порвнюючи дві групи людей британців та японців, попередні досліди показали, що в других проявляється більш високиї рівень інтроверсії та невротизма ніж для перших. Айзенк припустив, що серед японців більш високий процент людей з ІV групою і менше ІІ і ІІІ груп кпрові ніж у британців. Це припущення було підтверджене статистичними даними про поширення різних груп крові в цих країнах.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)