АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Постійна чисельність робітників; використання субпідряду

Читайте также:
 1. Алгоритм використання ІКТ в роботі з дошкільниками
 2. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства
 3. Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів
 4. Аналіз ефективності використання викор с/г угідь
 5. Аналіз ефективності використання оборотних коштів на підприємстві
 6. Аналіз ефективності використання основних фондів
 7. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємстві
 8. Аналіз ефективності використання підприємством трудових ресурсів
 9. Аналіз забезпеченості й використання матеріальних ресурсів на п-ві
 10. Аналіз забезпеченості, інтенсивності і ефективності використання основних засобів підприємства
 11. Аналіз стану та ефективності використання основних засобів ставить на
 12. Валовий національний дохід і валовий внутрішній дохід до використання. Особистий дохід домашніх господарств.

Виробнича програма дорівнює виробничій потребі за винятком січня, де вона дорівнює 511 – 100 = 411 од.

Загальний фонд робочого часу і фактичний обсяг випуску дорівнюють даним розрахованим у попередній стратегії.

Кількість виробів, виготовлених субпідрядом, дорівнює різниці між виробничою потребою та фактичним обсягом випуску.

Вартість субпідряду дорівнює кількості виробів, виготовлених субпідрядом, помноженій на граничну вартість субпідряду (650 грн.).

Загальні витрати за даною стратегією становлять 2928676 грн.

Таблиця 9.13 - Загальні витрати за третьою стратегією

Показники Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Сума
Виробнича потреба
Число робочих днів
Загальний фонд робочого часу
Фактичний обсяг виробництва
Кількість виробів виготовлених субпідрядом -
Вартість субпідряду -
Фонд оплати праці
Витрати на матеріали
 

Таким чином, найменші витрати спостерігаються при використанні першої стратегії, коли виробництво точно співпадає з попитом та можливе варіювання чисельності працівників, і становлять 2592386 грн., а найбільші при використанні другої стратегії (при постійній чисельності робітників; варіюванні матеріального запасу, допускається дефіцит) – відповідно 3547676 грн.

Завдання 3

 

Розрахунок виробничої потужності для виробництва партії насосів використовують взаємозамінне обладнання. Кількість обладнання наведена в таблиці 3.1

Таблиця 3.1 - Кількість обладнання, шт.

Найменування обладнання Кількість обладнання, шт.
Верстат 1
Верстат 2
Верстат 3
Верстат 4

 

Трудомісткість обробки деталей насоса на обладнанні розраховується у відсотках від трудомісткості випуску одного виробу , а саме:

· верстат 1 – 20%; ● верстат 3 – 35%;

· верстат 2 – 25%; ● верстат 4 – 20%.

Коефіцієнт використання обладнання:· верстат 1 – 1,1; ● верстат 3 – 1,25;

· верстат 2 – 1,15; ● верстат 4 – 1,05.

Розв’язання

Визначимо трудомісткість обробки деталей насоса на обладнанні та занесемо дані до таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 - Трудомісткість обробки групами верстатів

Найменування обладнання Кількість обладнання, шт. Трудомісткість обробки, хв. Коеф. використання обладнання
Верстат 1 1,1
Верстат 2 1,15
Верстат 3 1,25
Верстат 4 1,05

насос – 9

1) 60 * 9 * 0,2 = 108; 3) 60 * 9 * 0,35 = 189;

2) 60 * 9 * 0,25 = 135; 4) 60 * 9 * 0,20 = 108.

Виробничу потужність кожного верстата розраховуємо за формулою:

Мj = ,

де Fд – дійсний фонд часу роботи одиниці обладнання, год. (4015 год.);

Сj – кількість одиниць обладнання в групі j, шт.;

tпр – прогресивна трудомісткість обробки одного комплекту деталей на обладнанні j, хв.

М1 = (4015 * 6 * 60 * 1,1) / 108 = 14721,67;

М2 = (4015 * 8 * 60 * 1,15) / 135 = 16416,87;

М3 = (4015 * 5 * 60 * 1,25) / 189 = 7966,27;

М4 = (4015 * 8 * 60 * 1,05) / 108 = 18736,67.

Далі необхідно визначити виробничу потужність ділянки і розробити заходи з ліквідації вузьких місць. Виробнича потужність ділянки встановлюється за величиною потужності ведучої групи обладнання з врахуванням можливості ліквідації вузьких місць. Як ведучу групу обладнання візьмемо верстати 1 з потужністю Муч = 14721,67.

Малюнок 3.1.

Діаграма виробничої потужності обладнання ділянки наведена на рис. 3.1.

Верстат 3, виробнича потужність якого не відповідає потужності ділянки, є вузьким місцем. Розрахунок виробничої потужності не може бути завершеним, поки не розроблені заходи з ліквідації вузьких місць.

При Муч = 12618,57 на верстатах 3 можна обробити деталі верстатів 4 з сумарною трудомісткістю одного комплекту tплВ2.

tплВ3 = = = 102 хв.

Таким чином, деталі комплекту, які підлягають обробці, з сумарною трудомісткістю tпер повинні бути передані на верстати 3:

tпер = tпл - tплВ3 = 189 – 102 = 87 хв.

Відповідно беремо tплВ4 = 108 + 87 = 195 хв.

Визначаємо завантаження обладнання при випуску 14721,67 комплектів деталей.

Коефіцієнт завантаження обладнання Кзj визначається шляхом співставлення трудомісткості програми з наявним фондом часу за формулою:

Кзj = ,

де Муч – виробнича потужність даної ділянки.

Результати розрахунків занесемо до таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 – Розрахунок завантаження обладнання

Найменування обладнання Кількість обладнання, шт. Скоригована норма часу на комплект, хв. Fд * Сj Коефіцієнт завантаження обладнання
Верстат 1 1,0
Верстат 2 0,9
Верстат 3 1,0
Верстат 4 1,42
Всього 1,08

Таким чином, як видно з таблиці коефіцієнт завантаження обладнання Кз≤1 (1,08 ≤ 1), що показує відсутність на виробництві вузьких місць, а отже і більш ефективне використання обладнання на підприємстві.

 


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)