АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз ефективності використання підприємством трудових ресурсів

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. SWOT-аналіз ВТК «Лукас».
 3. VII. Аналіз галузі
 4. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 5. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 6. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 7. Алгоритм використання ІКТ в роботі з дошкільниками
 8. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості
 9. Аналіз асортиментної продукції
 10. Аналіз видатків Мостиського району на фінансування соціальних потреб у сучасних умовах
 11. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства
 12. Аналіз виручки від реалізації продукції, оцінка впливу факторів на її зміну

Дослідження забезпеченості підприємства трудовими ресурсамипроводиться на основі структурно-динамічного аналізу персоналу підприємства.

Структурно-динамічний аналіз персоналу підприємства у 2009-2011 роках

Назва показника Відхилення
абс. % абс. % абс. % від б.р. від м.р.
абс. за пит. ваг. абс. за пит. ваг.
Середньоспискова чисельність, осіб, всього -114      
з них: - робітники 49,246 35,294 -68 -13,952 -2 -4,706
- фахівці 22,613 29,412 -20 6,799 4,412
- спеціалісти 26,131 30,588 -26 4,458 0,588
- керівники 2,010 4,706 2,696 -0,294

 

Аналіз руху і плинності кадрів

Аналіз руху кадрів виконується шляхом розрахунку таких показників:

– коефіцієнт обороту по прийому Кпр – розраховується як відношення чисельності прийнятих на роботу до середньоспискової чисельності за звітний період :

(1)

– коефіцієнт обороту по звільненню Кзв– розраховується як відношення чисельності звільнених працівників до середньоспискової чисельності персоналу :

(2)

– коефіцієнт плинності кадрів Кпл– це відношення звільнених за власним бажанням, за прогули, порушення трудової дисципліни та з інших суб’єктивних причин до середньоспискової чисельності персоналу за звітний період :

(4)

Вихідні дані та результати розрахунків зводяться у таблицю.

Таблиця 2.4 Показники руху кадрів

Назва показника Відхилення
від б.р. від м.р.
Середньоспискова чисельність працюючих, осіб -114
Чисельність прийнятих, осіб -31 -11
Чисельність звільнених, осіб, всього: -10
з них: - за власним бажанням -1 -5
- за порушення трудової дисципліни -1 -8
- за скороченням
Коефіцієнт обороту по прийому, % 0,241 0,35 0,2 -0,041 -0,15
Коефіцієнт обороту по звільненню, % 0,121 0,438 0,294 0,174 -0,143
Коефіцієнт плинності, % 6,065 10,250 5,141 -0,924 -5,109

 Рис Динаміка коефіцієнтів руху та плинності кадрів

Здійснивши аналіз руху і плинності кадрів за допомогою коефіцієнтів можемо побачити, що на підприємстві досить висока плинність кадрів, це може бути викликано низьким рівнем задоволеності умовами праці чи її оплати . Коефіцієнти обороту по звільненню є досить високими протягом 3 років, але не набагато відрізняється і коефіцієнт по прийому – це свідчить про постійне оновлення персоналу. Наявність такого руху на підприємстві не завжди позитивно впливає на рівень розвитку, але з іншого боку постійна зміна працівників дає більші можливості для працевлаштування безробітних молодшого віку з потенційно вищими показниками продуктивності праці.

Аналіз використання робочого часу

Аналіз використання робочого часу здійснюється на основі складання балансу робочого часу (таблиця 2.5).

Показники використання робочого часу

    Роки (квартали) Відхилення
№ п/п Показники       3 від 1 року 3 від 2 року
    абс. від. абс. відн.
Календарний фонд робочого часу, днів 0,000 0,000
Вихідні і святкові дні 0,000 0,000
Номінальний фонд робочого часу, днів -1 -0,004 0,000
Неявки на роботу (з зазначенням причин), днів 0,250 -7 -0,292
Корисний фонд робочого часу, днів -11 -0,050 0,005
Середньоспискова чисельність працівників, чол. 0,075 0,045
Загальна кількість відпрацьованих людино-днів 0,029 0,049
Середня тривалість робочого дня, год. 0,000 0,000
Коефіцієнт використання номінального фонду робочого часу 0,9283 0,877 0,8845 -0,0438 -0,050 0,0075 0,008

 

Відповідно до даних балансу робочого часу можна зробити висновок про те,що найменш раціонально використовувався робочий час у 2009 році. Протягом цього року спостерігався найнижчий за досліджуваний період корисний фонд робочого часу–221 день,що у 2009 складав 233 дні, найбільше неявок –31 день, найменша загальна кількість відпрацьованих людино-днів -14144–це в порівняні з 2010 роком на 730 людино-днів менше. Коефіцієнт використання номінального фонду робочого часу протягом трьох років наближений до 1–це свідчить про те, що використовується номінальний фонд максимально раціонально.

Аналіз показників використання робочого часу

Назва показника Відхилення
абс. відн.,%
Календарний фонд часу
Максимально можливий фонд часу
Табельний фонд часу
Корисний фонд часу 0,017
Коефіцієнт використання корисного фонду часу 0,957 0,475 -0,482 -1,016
Коефіцієнт використання календарного фонду часу 0,614 0,611 -0,003 -0,004
Коефіцієнт використання максимально можливого фонду часу 0,911 0,907 -0,004 -0,004
Коефіцієнт використання табельного фонду часу 0,892 0,888 -0,004 -0,004
Тривалість робочого дня, годин
Коефіцієнт використання внутрішньозмінного робочого часу  

 

Рис.6. Динаміка коефіцієнтів використання робочого часу

Висновок: Проаналізувавши динаміку коефіцієнтів використання робочого часу , використання максимально можливого фонду часу та використання табельного фонду часу можна сказати, що простежується чітка тенденція до зменшення всіх коефіцієнтів.

Аналіз продуктивності праці

Аналіз продуктивності праці здійснюється на основі розрахунку таких основних її показників

Назва показника Відхилення від
б. р. м. р.
абс. % абс. %
Обсяг виробленої продук­ції, тис. грн. 842,7 1251,7 1781,9 939,2 52,708 530,2 29,755
Середньоспискова чисельність персоналу, осіб -114 -134,118 5,882
Середньорічна продуктив­ність праці працівника, грн. 4,235 15,646 20,964 16,728856 79,800 5,317 25,364
Чисельність робітників, осіб -68 -226,667 -2,000 -6,667
Середньорічна продуктив­ність праці робітника, грн. 8,599 39,116 59,397 50,798 85,523 20,281 34,145
Число явок, днів -10 -4,484 -1,000 -0,448
Продуктивність праці середньоденна, грн. 36,905 174,623 266,353 229,447 86,144 91,729 34,439
Середня тривалість робочого дня, год.        
Середньогодинна продуктивність праці робітника, грн. 4,613 21,828 33,294 28,681 86,144 11,466 34,439

 

Показники середньорічної продуктивності праці робітника та працівника за період аналізу збільшився, що викликало аналогічне збільшення обсягу виробництва.

Головною причиною збільшення продуктивності праці працюючого є значне збільшення продуктивності праці робітника, зумовлене зміною наступних факторів:

· збільшення числа явок, що призвело до значного збільшення продуктивності праці;

· збільшення середньогодинної продуктивності праці прискорило збільшення показника середньорічної продуктивності праці.

Рис.7. Порівняння продуктивності праці працівників і робітників

Аналіз оплати праці

Аналіз оплати праціздійснюється у такій послідовності:

1) аналіз динаміки та структури (табл) фонду оплати праці;

2) факторний аналіз фонду оплати праці;

3) аналіз співвідношень фонду оплати праці та продуктивності праці на основі графічного представлення їх динаміки та розрахунку коефіцієнта випередження;

4) аналіз ефективності оплати праці.

Для аналізу динаміки та структури фонду оплати праці працівників підприємства користуються традиційними статистичними способами розрахунку, результати яких зручніше відображати в табличній формі (таблиці 2.7 і 2.8)

Таблиця Структурно-динамічний аналіз фонду оплати праці

 

Назва показника Відхилення
Тис.грн. % Тис.грн. % Тис.грн. % від б .р. від .м.р.
абс. за пит. вагою абс. за пит. вагою
Фонд основної заробітної плати 492,4 455,3 425,8 -66,6 -29,5
Фонд додаткової заробітної плати 98,2 90,801 85,500 18,779 73,300 17,215 -24,900 -73,586 -12,200 -1,564
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати 45,2 9,180 39,200 8,610 42,200 9,911 -3,000 0,731 3,000 1,301

 

Висновок: Проаналізувавши структурно-динамічний аналіз фонду оплати праці можна сказати, що простежується чітка тенденція до зменшення всіх фондів оплати праці (тобто фонд додатково оплати праці та інші компенсаційні витрати.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)