АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Алгоритм використання ІКТ в роботі з дошкільниками

Читайте также:
 1. Cпособи опису алгоритмів
 2. Автором опыта выделен алгоритм формирования умения работать с моделями.
 3. Алгоритм sum-product
 4. Алгоритм активного слушания
 5. Алгоритм Беллмана
 6. Алгоритм ва хосиятёои он
 7. Алгоритм Витерби
 8. Алгоритм выбора антибиотиков при остром бронхите
 9. Алгоритм выбора направления предпринимательской деятельности
 10. АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ
 11. Алгоритм выполнения манипуляции

Отже, мною була розроблена програма дій по збагаченню екологічних знань дошкільників та формування у них екологічно правильного ставлення до природних явищ і об'єктів із застосуванням мультимедійних засобів. Туди увійшли цикл занять, відеотека мультимедійних засобів CD-, DVD-дисків, серія презентацій. Для більшої ефективності презентація побудована з урахуванням вікових особливостей дошкільників, в неї включені цікаві питання, картинки, ігри, звук. Основа будь-якої сучасної презентації - полегшення процесу зорового сприйняття і запам'ятовування інформації за допомогою яскравих образів. Форма і місце використання презентації залежить від змісту та мети, яку ставить педагог.

Слайди можна застосовувати:

- Як спосіб створення проблемної ситуації;

- При складанні творчих описових розповідей по слайду;

- При постановці запитань розвиваючого характеру;

- При організації нестандартної освітньої діяльності: гри-вікторини, інтелектуальні ігри.

У порівнянні з традиційними формами навчання дошкільнят комп'ютер володіє певними перевагами:

- Спонукає дітей до діалогу;

-Представлена на екрані комп'ютера в ігровій формі інформація викликає у дітей величезний інтерес;

- Руху, звук, мультиплікація надовго привертає увагу дитини;

-Дозволяє побачити життєві ситуації, які не можна побачити в повсякденному житті (політ ракет, повінь, несподівані і незвичайні ефекти);

Грамотно підібраний матеріал допомагає відстежити рівень знань дітей та спланувати подальшу роботу. Опановуючи навички створення презентацій, педагог поступово входить у світ сучасних технологій. Так само надається можливість повністю вибудувати хід освітньої діяльності на слайді, що дозволяє заощадити час, полегшує використання матеріалу для розвитку словесно-логічного мислення, як кросворди або ребуси. При підготовці до освітньої діяльності важливо пам'ятати, що всі види мислення тісно пов'язані між собою. Тому, особливу увагу приділяю розвитку таких розумових операцій, як порівняння, узагальнення, класифікація, розвитку у дітей здатності міркувати. Саме з урахуванням цього добираю слайди, які сприяють розвитку розуміння головної ідеї (об'єднувати предмети на основі загальної ознаки або розподіляти їх на основі відмінностей).Робота з дітьми по використанню ІКТ в пізнавальному розвитку дітей дошкільного віку через формування уявлень про навколишній світ базується на наступних принципах:

- Принцип наочності

З представленими в комп'ютерній формі об'єктами можна здійснити різні дії, вичленувати головні закономірності досліджуваного предмета, явища або розглянути їх у деталях. Процеси, змодельовані комп'ютером, можуть бути різноманітними за формою і змістом, демонструвати екологічні та інші явища дійсності.

- Принцип фасціації (принцип привабливості)

Завдяки презентаціям діти, які зазвичай не відрізнялися високою активністю в безпосередньо освітньої та спільної діяльності, стали активно висловлювати свою думку, міркувати.

- Принцип систематичності і послідовності

Сприйняття з екрану, роз'яснення вихователя, самостійною роботою. Як наслідок – систематичність знань, умінь і навичок.

- Принцип психологічної комфортності

Передбачає зняття всіх факторів, які викликають стрес під час виховно-освітнього процесу, створення в групі атмосфери, орієнтованої на реалізацію ідей педагогіки співробітництва, розвиток діалогових форм спілкування.

- Принцип цілісності

Передбачає формування у дітей узагальненого системного уявлення про світ (природу, гру, самого себе).

При організації та проведенні безпосередньо освітньої та спільної діяльності з використанням ІКТ в пізнавальному розвитку дітей дошкільного віку через формування уявлень про навколишній світ, існують кілька методичних і технологічних особливостей, що вимагають, по - мою думку, свого дозволу.

1етап - занурення дитини в сюжет освітньої діяльності шляхом створення ігрової мотивації, період підготовки - через розвиваючі бесіди, які допоможуть справитися з поставленим завданням.

2етап – основний - психічні процеси дитини включаються в діяльність (сприйняття, пам'ять, увага, мислення, мова, уява).

3 етап - заключний: необхідний для зняття зорового напруження. Гімнастика для очей, вправи для зняття м'язовї та нервової напруг (фізкультурні хвилинки, точковий масаж, комплекс фізичних вправ, розслаблення під музику).

Крім того, помітно змінилося ставлення дітей до природних об'єктів. У процесі безпосередніх спостережень за природою в свідомість дітей залягало: ясне і точне уявлення про предмети і явища природи, що в живій природі все пов'язано між собою. Діти стали більш уважними. Вони з інтересом слухають розповіді про тварин і рослини, задають багато додаткових питань, які їх цікавлять.

У своїй роботі я використовую такі елементи ІКТ, як електронні посібники, демонстровані за допомогою комп'ютера і мультимедійного проектора, електронні енциклопедії та довідники, освітні ресурси Інтернету, DVD і CD диски з картинами та ілюстраціями, відео та аудіотехніку.

Для реалізації поставленої мети - виявлення ефективності застосування комплексу заходів з використанням мультимедійних засобів для підвищення рівня екологічного виховання дошкільників - у своїй групі мною облаштовано розвивально-ігрове середовище (екологічна зона) з виготовленими мною макетами «Тварини», «Сільське подвір’я», дидактичними іграми, і т.д., а також Куточок книги з різними енциклопедіями та дитячими журналами, в яких містяться статті про різноманітність флори і фауни нашої планети.

Так само я створювала емоційно-психологічні умови, коли у дитини формується почуття свободи і розкутості за рахунок моєї підтримки його самостійної діяльності.

Намагаючись навчити кожну дитину любити і берегти оточуючий світ я вважаю, що досягнення цієї мети неможливе без допомоги та підтримки сім'ї. Я не залишила без уваги і роботу з батьками. На початку роботи провела анкетування батьків із теми "Екологічне виховання дітей", яке дало мені додаткову інформацію, використану згодом у роботі з дошкільнятами. Також я змогла позначить проблеми, які потребують педагогічної допомоги.

Виходячи з отриманих даних, я підготувала консультації для батьків «Комп'ютер у житті дитини-дошкільника», «Використання ІКТ екологічної спрямованості в сім'ї» тощо.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)