АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Використання на заняттях розвиваючих завдань і дидактичних ігор з використанням комп’ютерних технологій в умовах відсутності індивідуальних комп’ютерів для кожної дитини

Читайте также:
 1. A. Стан постраждалої дитини.
 2. B. Наявність кровотечі у дитини.
 3. I. Запроваджується в умовах воєнного стану.
 4. VI. Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань.
 5. VI. Чи проявляється у дитини критичність по відношенню до інших людей?
 6. VIІІ. Комплект контрольних завдань / Екзаменаційні білети.
 7. Алгоритм використання ІКТ в роботі з дошкільниками
 8. Аналіз видатків Мостиського району на фінансування соціальних потреб у сучасних умовах
 9. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства
 10. Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів
 11. Аналіз ефективності використання викор с/г угідь
 12. Аналіз ефективності використання оборотних коштів на підприємстві

Мною була поставлена задача:

Зробити освітньо-виховну діяльність дошкільників цікавою, насиченою, ввести елементи незвичайного, дивного, несподіваного, що викликає інтерес у дошкільнят до навчального процесу та сприяють створенню позитивної емоційної обстановки для навчання, а також розвитку розумових здібностей. Адже саме прийом подиву веде за собою процес розуміння.

Освітньо-виховний процес в ДНЗ може бути більш успішним і ефективним, якщо буде використаний комп'ютер як дидактичний засіб по формуванню уявлень про навколишній світ у дошкільників.

Діти в 3-4 роки проявляють активний інтерес до предметів і явищ, які їх оточують, починають проявляти інтерес до явищ природи: уміння дивуватися, милуватися навколишніми рослинами, живими мешканцями; проявляти спостережливість і дбайливе ставлення до навколишнього світу природи. Пізнання природи допомагає дітям молодшого дошкільного віку адаптуватися в навколишньому світі, підтримувати цікавість і допитливість, активність і самостійність. Дитина в цьому віці не здатна тривалий час утримувати свою увагу на якомусь одному предметі, вона швидко переключається з однієї діяльності на іншу. Дитяча пам'ять мимовільна, діти запам'ятовують лише яскраві, емоційні для них випадки або деталі, і тут знову незамінним помічником є комп'ютер, так як він робить значимим і яскравим вміст засвоюваного матеріалу, що не лише прискорює його запам'ятовування, але і робить йогозасвоєння більш осмисленим і довготривалим.

Діти на 5-му році життя активно прагнуть до пізнавального, інтелектуального спілкування з дорослими. Це проявляється в численних питаннях дітей до вихователя: «Чому?», «Навіщо?». Розвивальне мислення дитини, здатність встановлювати найпростіші зв'язки і відносини між об'єктами пробуджують інтерес до навколишнього світу. Необхідно навчити дітей розглядати передмети, виділяючи особливості їх будови; користуватися всіма найпростішими способами сенсорного аналізу для адекватного їх використання в різних видах діяльності (гра, праця, зображувальна діяльність і пр.). Для виховання дбайливого ставлення до предметного світу потрібно допомогти дитині освоїти відповідний словник, навчитися точно і ясно формулювати в мові свої судження, припущення. У цьому віці яскраво проявляють інтерес до гри, воліють різні види ігор.У 5-6 років дитина як губка вбирає всю пізнавальну інформацію. Науково доведено, що дитина в цьому віці запам'ятовує стільки матеріалу, скільки вона не запам'ятає потім ніколи в житті. У цьому віці дитині цікаво все, що пов'язано з навколишнім світом, розширенням його кругозору. Кращим способом одержати інформацію служить комп'ютер, де дитина зможе побачити реальну картину світу. Отримає уявлення про космос, стародавній світ, людське тіло, тварини та рослини, країнах, винаходи і про багато іншого.

У 6-7 років дитина непогано орієнтується в навколишньому світі. Вона досить впевнено виділяє об'єкти живої і неживої природи, предметного і соціального світу. За роки дошкільного дитинства дитина придбала ряд пізнавальних умінь. Це уміння диференційованого сприйняття і цілеспрямованого спостереження, використання сенсорних еталонів для оцінки властивостей і якостей предметів, їх груповання та класифікації. У дитини зросли пізнавальна активність, інтерес до світу, бажання пізнати нове. У поведінці і ставленні до навколишнього у дитини проявляються риси загальної гуманістичної спрямованості. Вона висловлює співчуття, чуйність, бажання допомогти, дбайливо ставиться до тварин, рослин. Її почуття набувають соціально-морального забарвлення, стають більш стійкими. Виконання моральних вимог і правил викликає у дитини почуття задоволення, гордості, порушення їх змушує пережити почуття прикрості. Дитина вже починає усвідомлювати свої можливості, досягнення, вчиться оцінювати свої і чужі вчинки з позиції загальних цінностей (добро - зло, справедливо – не справедливо, добре - погано).

Висновки

Застосування інформаційно-комп'ютерних технологій відкриває для вихователя нові можливості в проведені будь-яких занять та інших форм роботи з дітьми. Класичні та інтегровані заняття в супроводі мультимедійних презентацій дозволяють дітям поглибити знання, отримані раніше, як говориться в англійській приказці - "Я почув і забув, я побачив і запам'ятав". Використання сучасних технологій в освіті створює сприятливі умови для формування особистості вихованців і відповідає запитам сучасного суспільства.

Результати практичного впровадження програмних продуктів в освітньому процесі ДНЗ показують безсумнівну ефективність даного підходу, який виражається у системності знань дошкільнят, міцності їх закріплення, розвиненості навичок самоконтролю, стійкої мотивації до навчання.

Використання інформаційно-комунікативних технологій дозволяє педагогу застосувати весь накопичений досвід, знання та вміння, творчий підхід до своєї праці, сприяє розвитку педагогічної майстерності. Заняття, проведені в дитячому садку з використанням електронних видань освітнього спрямування, надовго запам'ятаються дітям. При цьому, звичайно ж, як і раніше найважливішою залишається роль педагога, якого не може замінити жоден комп'ютер.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)