АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

A. Стан постраждалої дитини

Читайте также:
  1. B. Наявність кровотечі у дитини.
  2. Додаткові ознаки високого творчого потенціалу особистості дитини.
  3. Інструкція за визначенням узагальненого показника соціального благополуччя дитини.
  4. Методика оцінки загальної обдарованості дитини.

B. Дозвіл оточуючих свідків події.

C. *Наявність зовнішніх чинників, які загрожують життю дитини.

D. Відсутність інших свідків нещасного випадку.

E. Все з нерерахованого.

Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. У якому випадку Ви перевертаєте постраждалого на спину?

A. При отриманні дозволу в оточуючих свідків події.

B. *При відсутності можливості виявити ознаки життя.

C. При наявності родичів постраждалого.

D. При відсутності свідків нещасного випадку.

E. При наявності кровотечі.

Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. Ви перевернули його на спину. Постраждалий дихає, кровотечі немає. Ваші дії далі.

A. Перевірити у постраждалого наявність пульсу.

B. *Викликати швидку допомогу.

C. Перевести постраждалого у стабільне положення

D. Покликати на допомогу оточуючих свідків події.

E. Винести постраждалого з місця події.

Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. Ви перевернули його на спину. Постраждалий не дихає. Ви забезпечили прохідність верхніх дихальних шляхів і зробили 2 безуспішних вдування. Ваші дії далі.

A. Перевірити у постраждалого наявність пульсу і перевести постраждалого у стабільне положення.

B. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу.

C. *Покращити прохідність дихальних шляхів і повторити 2 вдування.

D. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу.

E. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і зробити 4 вдування.

Ви приступили до надання допомоги постраждалій вагітній жінці на місці події. Вона без свідомості й лежить на боці. Постраждала не дихає. Ви перевернули її на спину, забезпечили прохідність верхніх дихальних шляхів і зробили 2 безуспішних вдування. Ви покращили прохідність дихальних шляхів і повторили 2 вдування. Вони виявилися безуспішним. Ваші дії далі.A. Розпочати штучну вентиляцію легень.

B. Покликати на допомогу оточуючих свідків події і викликати швидку допомогу.

C. Здійснити 4-5 енергійних натискувань на живіт вище пупка і перевести постраждалого у стабільне положення.

D. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу протягом 10 с.

E. *Здійснити 4-5 енергійних натискувань на грудну клітку.

При наближенні до місця події Ви виявили дорослого постраждалого при свідомості у положенні на животі. Якими повинні бути Ваші дії далі?

A. Розпочати огляд за методикою АВС.

B. *Представитися, пояснити, що пройшли курс першої допомоги, запропонувати допомогу, пояснити, що готуєтеся зробити.

C. Викликати швидку медичну допомогу.

D. З’ясувати, чи безпечним для Вас є місце події?

E. З’ясувати, чи є аптечка першої допомоги?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)