АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

A. Дату, місце, розмір зони затоплення, метеоумови, наявність під’їзних шляхів

Читайте также:
 1. A. Наявність зовнішніх чинників, які загрожують життю дитині.
 2. B. Наявність кровотечі у дитини.
 3. D. Покращити прохідність верхніх дихальних шляхів і перевірити у постраждалого наявність пульсу протягом 10 с.
 4. E. баланс відображає інформацію на певну дату, а звіт про фінансові результати за певний період
 5. б - повів. 45 000x; просторово-організована структура з характерним розміром 500-1000Е
 6. Взяття мазків із носоглотки на наявність менінгококу
 7. Вибір розмірів блоку
 8. Визначення розміру гідробаку як охолоджувача рідини
 9. Визначення розміру страхового відшкодування по КАСКО
 10. Виробничих упущень, за які робочим, колективам робочих зменшується розмір преміювання.
 11. Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в установчих документах.

B. Кількість і безпечність затоплених об’єктів, можливість їх використання постраждалими для рятування.

C. Дані радіаційної, хімічної і бактеріологічної обстановки.

D. Маршрути можливого руху рятувальників.

E. *Все з вище перерахованого.

У фарбувальному цеху автомобільного заводу стався вибух, виникла пожежа. Із 28 робітників, які працювали в цеху на момент вибуху, евакуйовано 12. Які дані повинен з’ясувати медичний працівник бригади постійної готовності першої черги, яка найшвидше прибула на виклик, для оптимальної організації першого етапу медичної евакуації?

A. Кількість постраждалих, наявність на підприємстві медико-санітарної частини.

B. Види уражень і приблизну кількість постраждалих, наявність на підприємстві медико-санітарної частини.

C. *Види уражень і приблизну кількість постраждалих, санітарно-епідеміологічний стан району надзвичайної ситуації, наявність під’їзних шляхів, джерел водопостачання.

D. Види уражень і приблизну кількість постраждалих, загрозу інших уражень.

E. Місце розташування безпечного майданчика для розгортання пункту екстреної медичної допомоги.

Під час вибуху в ливарному цеху загинуло 2 і зазнали комбінованих уражень 8 робітників. Залишається загроза повторних вибухів і пожежі. На відстані 200 м від цеху бригадами постійної готовності першої черги розгорнуто пункт екстреної медичної допомоги. Скільки ланок рятувальників-носильників слід відправити у вогнище, щоб протягом 30 хв. евакуювати всіх уражених.

A. 2 ланки

B. 3 ланки

C. *4 ланки

D. 5 ланок

E. 6 ланок

762. Під час планування медичного забезпечення населення Тернопільської області на випадок надзвичайних ситуацій мирного часу другим етапом медичної евакуації було визначено:

A. Бригади постійної готовності першої черги

B. *Районні, міські і обласні лікарні

C. Спеціалізовані бригади постійної готовності другої черги

D. Медико-санітарні частини і медичні пункти підприємств

E. Все із перечисленого

На атомній електростанції відбувся аварійний витік радіоактивних речовин. Які спеціалісти будуть займатися лікуванням постраждалих на другому етапі евакуації в першу чергу?A. Працівники бригад постійної готовності першої черги

B. Кваліфіковані хірурги

C. *Кваліфіковані терапевти

D. Лікарі бригад швидкої медичної допомоги

E. Радіологи

764. Після поступлення постраждалих у лікарню швидкої медичної допомоги 10 % з них були госпіталізовані у нейро-хірургічне відділення. Який вид медичної допомоги буде надано цим постраждалим?

A. *Спеціалізована медична допомога

B. Кваліфікована медична допомога

C. Долікарська допомога

D. Перша лікарська

E. Все з перечисленого

У лікарню швидкої допомоги поступає постраждалий з вогнища аварії на залізній дорозі. У постраждалого перелом правої плечової кістки. Який вид кваліфікованої медичної допомоги буде надано постраждалим?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)