АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

E. баланс відображає інформацію на певну дату, а звіт про фінансові результати за певний період

Читайте также:
 1. A. Дату, місце, розмір зони затоплення, метеоумови, наявність під’їзних шляхів.
 2. I. Фінансові результати
 3. II етап-1993 р. - липень 1994 р. (етап початку масової малої та великої (акціонування) приватизації (роздержавлення), або законо-декрето-указовий період)
 4. III етап - серпень 1994 р. - червень 1996 р. (етап інтенсивної масової приватизації (роздержавлення), або указо-декрето-законовий період)
 5. V етап-з січня 2000 р. (індивідуальної приватизації (роздержавлення), або сучасний період)
 6. VIII. Результати уроку.
 7. АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНС
 8. Акт балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между общим имуществом многоквартирного дома и помещением Собственника
 9. АКТ приема-передачи бонусных карт «Клуб покупателей «Посуда Центр» с балансом 100 бонусов и карт «1000 бонусов»
 10. Анализ влияния отдельных факторных признаков на результативный признак.
 11. АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА (ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЛИКВИДНОСТИ)

D. дивіденди;

За користування їх фінансовими ресурсами підприємство сплачує власникам облігацій:

b. відсотки;

Ланцюговий темп приросту (спадання) показує:

e. на скільки відсотків змінюється (зростає/спадає) показник в порівнянні з попереднім роком;

Порівняльний аналітичний баланс характеризує:

b. і динаміку і структуру показників балансу;

Якщо темп приросту показника був вищим ніж темп приросту підсумку балансу, то:

c. частка показника у підсумку балансу зросла;

Якщо темп приросту показника був нижчим ніж темп приросту підсумку балансу, то:

Виберіть одну:

b. частка показника у підсумку балансу знизилася;

Якщо частка показника у підсумку балансу зменшилась, то це означає, що:

c. темпи приросту показника були нижчими ніж темпи приросту підсумку балансу;

Горизонтальний аналіз

a. полягає в порівняні показників звітності попереднього і поточного року;

Базисний темп приросту (відносне відхилення) розраховується як:

e. відношення значення показника в звітному періоді до значення показника в базовому періоді помножене на 100% мінус 100%;

В умовах інфляції:

a. цінність результатів вертикального аналізу не змінюється;

Відмінністю між балансом і звітом про фінансові результати є те, що:

e. баланс відображає інформацію на певну дату, а звіт про фінансові результати за певний період

Вважають що не доцільно проводити вертикальний аналіз:

a. фінансових результатів підприємства;

До інвесторів відносять лише тих кредиторів:

c. за користування ресурсами яких підприємство сплачує певну плату – в першу чергу відсотки;

Ланцюговий темп приросту (відносне відхилення) розраховується як:

b. відношення значення показника в звітному періоді до значення показника в попередньому періоді помножене на 100% мінус 100%;

Мета горизонтального аналізу полягає в тому, щоб:

b. виявити абсолютні та відносні зміни величин різних статей фінансової звітності за певний період часу і дати оцінку цим змінам;

Якщо темпи приросту першого показника вищі за темпи приросту другого показника, то це означає, що:

d. щоб визначити чи зросте чи знизиться частка показника у підсумку балансу необхідно порівнювати темпи приросту показника з темпами приросту підсумку балансу;

Якщо частка першого показника у структурі балансу зросла, а другого знизилась, то це означає, що:

a. темпи приросту першого показника були вищими ніж другого показника;

В умовах інфляції:

c. цінність результатів горизонтального аналізу суттєво знижується;

Валовий прибуток (збиток):

c. чистий дохід (виручка) від реалізації – собівартість реалізованої продукції;

Класичний спосіб розрахунку Cash-flow полягає в тому, що:

e. до чистого прибутку підприємства за визначений період додаються амортизаційні відрахування, нараховані у цьому самому періоді, та приріст забезпечень наступних витрат і платежів;

Операційні витрати дорівнюють сумі таких елементів:

b. матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати;

Рентабельність активів (капіталу):

b. ЧП / А * 100% де, ЧП – чистий прибуток, А – активи.;

Рентабельність власного капіталу:

d. ЧП / ВК * 100%;

Рентабельність поточних активів:

a. ЧП / ОА * 100% де, ОА – оборотні активи;

Фінансовий результат [прибуток (збиток)] від звичайної діяльності до оподаткування:

e. фінансовий результат від операційної діяльності – витрати від участі в капіталі та інші операційні витрати + дохід від участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи;

Фінансовий результат [прибуток (збиток)]від операційної діяльності:

e. валовий прибуток – адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати + інші операційні доходи;

Фінансовий результат від звичайної [прибуток (збиток)] діяльності:

a. прибуток від звичайної діяльності до оподаткування – податок на прибуток;

Чистий дохід (виручка від реалізації) це:

a. дохід (виручка) від реалізації продукції – ПДВ, акциз, інші вирахування з доходу;

Чистий прибуток (збиток):

c. фінансовий результат від звичайної діяльності + дохід (збиток) від надзвичайної діяльності + зменшення (збільшення) податку на прибуток;

Основною метою діяльності будь-якої комерційної структури є:

b. отримання прибутку;

Нетто Cash-flow:

b. від брутто Cash-flow відняти суму нарахованих дивідендів;

Операційні витрати дорівнюють сумі таких елементів:

c. собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати;

Чому амортизація входить до чистого грошового потоку (cash-flow)?

d. тому що амортизація хоча й відноситься до витрат, проте накопичується на підприємстві для відшкодування вартості основних засобів, які були придбані раніше;

Чому при розрахунку рентабельності активів варто брати середньорічні показники активів та значення прибутку за звітний період?

d. тому що прибуток отримувався протягом цілого звітного періоду (року) і на його створення працювали активи, вартість яких на початку, всередині та в кінці року могла бути різною;

Якщо підприємство отримало чистий прибуток, то який з показників матиме найнижче значення:

e. рентабельність активів;

Якщо прибуток не змінився, а рентабельність обсягу продаж зросла, то це свідчить про:

e. зменшення обсягу продаж;

Якщо рентабельність інвестицій значно перевищує рентабельність активів, то це може свідчити про те, що:

c. у підприємства досить значні фінансові витрати;

Якщо рентабельність власного капіталу зменшилась, а рентабельність активів зросла, то це свідчить про:

a. збільшення частки власного капіталу у структурі балансу;

Якщо рентабельність власного капіталу зросла, а рентабельність активів зменшилась, то це свідчить про:

d. зменшення частки власного капіталу у структурі балансу;

Яка різниця між чистим та нерозподіленим прибутком?

e. нерозподілений прибуток – це сума (чи частина) чистого прибутку отриманого за весь період діяльності підприємства, який був спрямований на розвиток підприємства;

Коефіцієнт зносу основних засобів:

a. відображає ступінь зношеності основних засобів;

Коефіцієнт придатності основних засобів:

a. відображає ступінь придатності основних засобів;

Коефіцієнт придатності основних засобів:

e. ЗВ / ПВ де, ЗВ – залишкова вартість основних фондів, ПВ - первісна вартість основних фондів;

Незавершене будівництво входить до:

b. необоротних активів;

Незавершене виробництво відноситься до:

a. оборотних активів;

Фондоємність відображає:

d. відношення вартості основних виробничих фондів до вартості продукції, виготовленої на підприємстві протягом року;

Фондоємність:

a. ЗВ / ЧД де, ЧД – чистий дохід, ЗВ – залишкова вартість основних засобів;

Фондовіддача відображає:

a. обсяг випущеної за рік продукції на кожну грошову одиницю вкладену в основні фонди;

Фондовіддача:

b. ЧД / ЗВ, де, ЧД – чистий дохід, ЗВ – залишкова вартість основних засобів;

Коефіцієнт зносу основних засобів:

c. З / ПВ де: З - знос основних фондів, ПВ - первісна вартість основних засобів;

Збільшення коефіцієнта зносу:

d. вказує на погіршення стану основних засобів підприємства;

Зростання фондовіддачі свідчить:

a. що обов’язково має зменшуватись і чистий дохід і залишкова вартість основних засобів;

Коефіцієнт вибуття:

e. Вв / ПВп де: Вв - вартість основних засобів, що вибули за період, ПВп – первісна вартість основних засобів на початок періоду;

Коефіцієнт оновлення:

a. Вн / ПВк де, Вн – вартість основних засобів, що надійшли за період, ПВк – первісна вартість основних засобів на кінець періоду;

Підвищення фондоємності свідчить про те:

e. що темпи темп приросту чистого доходу нижчий ніж темп приросту залишкової вартості основних засобів;

Формування оптимальної структури джерел фінансування необоротних активів підприємства полягає в тому, що:

a. основним джерелом фінансування повинен бути лише власний капітал і в деякій мірі довгостроковий позиковий капітал;

Якщо на підприємстві протягом звітного періоду не оновлювалися і не вибували основні засоби, то:

b. їх залишкова вартість зменшиться;

Якщо на підприємстві протягом звітного періоду не оновлювалися і не вибували основні засоби, то:

b. їх знос зросте;

Якщо протягом звітного періоду відбулося лише вибуття основних засобів, то:

a. зменшилася їх первісна і залишкова вартість;

Якщо протягом звітного періоду відбулося лише оновлення основних засобів, то:

d. зросте і первісна вартість основних засобів і знос;

Яка різниця між зносом та амортизацією основних засобів?

c. знос це сума накопиченої амортизації за весь період експлуатації основного засобу;

Ділову активність підприємства характеризує показник:

b. фондоємність;

До оборотних виробничих фондів відносять:

c. виробничі запаси, незавершене виробництво;

Кількість обертів за період, які здійснюють оборотні активи відображає:

c. коефіцієнт оборотності оборотних активів;

Період часу від вкладення коштів у вигляді оплати сировини до одержання коштів у вигляді оплати готової продукції:

b. фінансовий цикл;

Період часу, протягом якого підприємство виконує певні роботи в рамках одного кругообігу коштів (від отримання сировини до продажу готової продукції):

e. виробничий цикл;

Резерв сформований під поточну дебіторську заборгованість за продаж товарів/послуг, щодо якої існує невпевненість у її погашенні боржником:

a. резерв сумнівних боргів;

Сума поточної дебіторська заборгованість за вирахуванням резерву сумнівних боргів:

c. чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості;

Характерними особливостями оборотних активів є:

e. зміна своєї форми з грошової на товарну і з товарної на грошову протягом одного обороту, в процесі проходження трьох стадій: закупки, виробництва і реалізації;


1 | 2 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)