АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VIII. Результати уроку

Читайте также:
 1. E. баланс відображає інформацію на певну дату, а звіт про фінансові результати за певний період
 2. I. Фінансові результати
 3. III. Підсумок уроку.
 4. VII. Виховний аспект уроку.
 5. VII. Виховний аспект уроку.
 6. VIII. Make up general and disjunctive questions, and answer them according to the models.
 7. VIII. The Gerund - 6 hours
 8. VIII. Translate the following sentences. Pay attention to the infinitive construction
 9. VIII. Translate the sentences from Russian into English using the active vocabulary (p.105).
 10. VIII. Translate the text and make 8 questions of different types.
 11. VIII. Адреса и реквизиты Сторон
 12. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів

АНАЛІЗ УРОКУ

Школа: ТЗОШ І – ІІІ ступенів № 5

Клас: 8 – В

Вчитель: Коваль Сергій Васильович

Навчальний предмет: Історія України

Тема уроку: Культура України в II пол. XVII – I пол. XVIII ст.

І. Тип і структура уроку.

Тип уроку: комбінований урок

Мета уроку:

- навчальна: розкрити чинники впливу на розвиток культури українського народу в окреслений період, розкрити основні напрямки її розвитку; проаналізувати видатних діячів, які зробили значний вклад у культурний розвиток української державності.

- розвивальна: розвивати в учнів уміння аналізувати та узагальнювати навчальний матеріал, робити висновки, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами та картами.

- виховна: виховувати в учнів толерантне ставлення до думок товаришів, вміння слухати і чути опонента, грамотно доносити свої погляди до аудиторії.

Структура уроку:

· Організаційний момент – 7 хв.;

· Засвоєння нових знань – 13 хв.;

· Осмислення, узагальнення та систематизація знань –15 хв.;

· Постановка домашнього завдання 1-2 хв.

ІІ. Осмислення, узагальнення, систематизація навчального матеріалу.

Виклад навчального матеріалу відповідав вимогам програми, оскільки розкриваючи навчальний матеріал, вчитель в основному не відхилявся від навчальної програми. Викладений матеріал ґрунтувався на принципі доступності та послідовності.

Під час вивчення учнями нового матеріалу вчитель час від часу змінював вид начальної діяльності – пояснення та розповідь вдало поєднано з бесідою та роботою з підручником.

IІІ. Засвоєння нового матеріалу.

Види діяльності були підібрані відповідно до вікових особливостей учнів, що дозволило активізувати клас, їхню навчальну діяльність. Вчитель доповнює і поглиблює відповіді учнів, а також постановкою цілого ряду запитань стимулює їх свідоме засвоєння матеріалу.

ІV. Завдання додому.

Домашнє завдання було оголошене вчителем в кінці уроку. Було проведено короткий інструктаж по виконанню домашнього завдання.

V. Характер діяльності вчителя.

Під час уроку вчитель вдало поєднував різні види навчальної діяльності:

· Розповідь;

· Бесіду;

· Роботу з підручником, картою.

VI. Характер діяльності учнів.

На уроці панувала позитивна психологічно-комфортна атмосфера спілкування, діяльності (поваги, довіри, свободи дій); всі учні брали активну участь в опрацюванні нового навчального матеріалу, проявляли інтерес та високу пізнавальну активність.

VII. Виховний аспект уроку.

В процесі уроку вчитель намагався використовувати педагогічно – доцільний комплекс принципів виховання, а в певних ситуаціях також застосовував деякі методи впливу на особистість, при цьому забезпечуючи взаємодію внутрішніх і зовнішніх факторів виховного впливу на учнів. На уроці створені належні умови, а саме: морально-психологічні, матеріальні, гігієнічні, естетичні.

VIII. Результати уроку.

Урок пройшов на належному рівні, був проведений до обґрунтованого, чіткого плану складеного студентом-практикантом у процесі підготовки до уроку. Мета та дидактичні завдання уроку були досягнуті.

 

 


Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)