АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення розміру страхового відшкодування по КАСКО

Читайте также:
 1. E. Визначення наявності зовнішніх пошкоджень
 2. Аудит визначення валових доходів, балансового прибутку (збитку), розрахунку податку на прибуток
 3. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату?
 4. Виберіть правильне визначення
 5. Виберіть правильне визначення терміну
 6. Визначення активного і пасивного тисків на споруду (підпірну стінку).
 7. Визначення активного тиску ґрунту засипки нижче рівня ґрунтових вод
 8. Визначення вартості машин і обладнання
 9. Визначення взаємодії
 10. Визначення витрати рідини в трубопроводі при заданих необхідному напорі і його діаметрі
 11. Визначення витратних параметрів
 12. Визначення власного капіталу і його складових.

12.1.Розмір страхового відшкодування визначається виходячи з прямого розміру збитків, завданих Страхувальнику в результаті страхового випадку, на підставі даних огляду пошкодженого ТЗ та/або ДО, документів, зазначених у Розділі 11 Частини 2 Договору. Розмір страхового відшкодування в будь-якому випадку не може перевищувати розмір страхової суми за відповідним видом страхування та відповідних лімітів, якщо такі встановлені.

12.2. У разі настання страхових випадків по КАСКО (крім випадків конструктивної загибелі ТЗ та «Викрадення», не включаючи пошкодження ТЗ, які він отримав під час, внаслідок або після викрадення), страхове відшкодування розраховується за наступною формулою:

СВ = (ВВР - ВД х ЗЕ%)х ПЗС + ДДВ – Фрп – ВЗПО - НЧСП, де:

СВ – сума страхового відшкодування, що підлягає виплаті;

ВВР – вартість відновлювального ремонту, яка включає вартість деталей, вузлів, агрегатів, що замінюються, вартість робіт та витратних матеріалів.

Вартість відновлювального ремонту розраховується виходячи з цін, що діяли на дату настання страхового випадку (або пізнішу дату, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту настання страхового випадку) відповідно до калькуляції СТО, рекомендованої або погодженої Страховиком.

В такому випадку фактичним одержувачем коштів має бути відповідна СТО або Страхувальник (Вигодонабувач) (якщо є документальне підтвердження самостійної оплати Страхувальником вартості відновлювального ремонту на рекомендовану або погоджену Страховиком СТО).

В інших випадках (в т.ч. коли одержувачем страхового відшкодування є Вигодонабувач – заставодержатель застрахованого ТЗ) вартість відновлювального ремонту розраховується виходячи з цін, що діяли на дату настання страхового випадку виключно за одним з нижче вказаних варіантів на вибір Страховика:

- на підставі довідкових матеріалів, у тому числі з використанням програмного забезпечення Audatex або Eurotax (розрахунок здійснюється Страховиком);

- на підставі Акту автотоварознавчої експертизи.

При розрахунку ВВР на підставі програмного забезпечення або Акту автотоварознавчої експертизи Страховик виплачує спочатку 80% страхового відшкодування, а решту 20% доплачує по факту документального підтвердження Страхувальником здійснення таких витрат на відновлювальний ремонт.ВД– вартість деталей, вузлів, агрегатів, що замінюються згідно з документом, який підтверджує ВВР;

ЗЕ– експлуатаційний знос деталей, вузлів та агрегатів ТЗ, що підлягають заміні, за період з початку експлуатації ТЗ до дати настання страхового випадку (застосовується, якщо Частиною 1 Договору передбачено страхування з вирахуванням зносу, інакше ЗЕ = 0);

Показники експлуатаційного зносу встановлюються за кожний рік експлуатації ТЗ в наступних розмірах:

- за 1-й рік експлуатації ТЗ – 15%;

- за 2-й рік експлуатації ТЗ – 10%;

- за кожний наступний рік експлуатації ТЗ – 8%.

Розмір експлуатаційного зносу за неповний рік експлуатації ТЗ розраховується пропорційно кількості днів експлуатації в неповному році експлуатації.

Загальний розмір ЗЕ розраховується як сума всіх розмірів експлуатаційного зносу за кожний рік експлуатації, але в будь-якому випадку не більше 70%.

Датою початку експлуатації ТЗ вважається:

- дата реєстрації ТЗ, зазначена в тимчасовому реєстраційному талоні або в свідоцтві про реєстрацію ТЗ – в разі, якщо рік реєстрації та рік випуску ТЗ, зазначені в цьому реєстраційному документі, співпадають;

- 01 липня року випуску ТЗ, зазначеного в свідоцтві про реєстрацію ТЗ (якщо рік реєстрації перевищує рік випуску ТЗ, які зазначені в такому реєстраційному документі).

ПЗСкоефіцієнт пропорційності зобов’язань Страховика, що розраховується за формулою:

ПЗС = СС ÷ ДВ, але в будь-якому не більше 1,0 (одиниці), де:

СС- страхова сума по КАСКО згідно Частини 1 Договору;

ДВ– дійсна вартість застрахованого ТЗ та ДО на момент настання страхового випадку, визначена на підставі акту автотоварознавчої експертизи;

ДДВ –додаткові витрати Страхувальника по КАСКО, спричинені страховим випадком по КАСКО, якщо відшкодування таких витрат, передбачене Частиною 1 Договору, але, в будь-якому випадку, у розмірі не більшому, ніж встановлені відповідні ліміти відшкодування.

Фрп – франшиза по КАСКО по ризиках інших ніж «Викрадення», зазначена в Частині 1 Договору.

ВЗПО – відшкодування збитків винною особою, а саме розмір збитків, відшкодованих Страхувальнику в будь-якій формі, особою, винною в настання страхового випадку.

НЧСП – сума всіх несплачених частин страхової премії по Договору. Якщо розмір страхового відшкодування по КАСКО до вирахування НЧСП менший за розмір НЧСП, то Страховик не вираховує НЧСП із суми страхового відшкодування. Якщо Страховик вираховує НЧСП із суми страхового відшкодування, всі чергові частини страхової премії за Договором вважаються повністю оплаченими.

12.3.У розмір страхового відшкодування по КАСКО не включаються:

- ремонт і технічне обслуговування ТЗ, не викликані страховим випадком (реконструкція, переобладнання, знос, технічний брак, поломка тощо);

- заміна замість ремонту вузлів, агрегатів якщо відповідно до технології ремонту заводу-виробника, заміні чи ремонту підлягають лише окремі їх деталі;

- доплата за терміновість відновлювальних робіт та поставку деталей, вузлів, агрегатів;

- фарбування всього кузову ТЗ, замість фарбування тільки пошкоджених внаслідок страхових випадків частин, у тому числі фарбування іншим кольором через відсутність на ремонтних підприємствах фарбувальних матеріалів відповідного кольору. Висновок про необхідність фарбування всього кузова здійснюється виключно за погодженням зі Страховиком;

- витрати на усунення пошкоджень ТЗ, які мали місце в момент укладання Договору та були зазначені в Акті огляду ТЗ, а також тих пошкоджень, за якими було виплачено страхове відшкодування або відмовлено у виплаті, та на дату настання страхового випадку такі пошкодження не були усунені і факт усунення таких пошкоджень не був зафіксований в Акті огляду ТЗ;

- непрямі збитки та інші витрати, що можуть бути наслідками страхового випадку (штраф, упущена вигода, втрата прибутку (доходу), збитки від простоїв, вартість складання калькуляції СТО, моральна шкода тощо) за винятком тих додаткових витрат Страхувальника, відшкодування яких передбачено Частиною 1 Договору;

- втрата товарної вартості ТЗ;

- вартість щіток склоочисників, тенту, ковпаків коліс, реєстраційних номерних знаків, комплекту інструментів, ключів та брелоку сигналізації, аптечки, вогнегасника, знака аварійної зупинки, декоративної кришки бензобаку, інших елементів комплектації застрахованого ТЗ, які не потребують монтажу;

- вартість шин та/або дисків коліс, футляру запасного колеса (окрім випадків ДТП, внаслідок якої в т.ч. пошкоджені інші деталі застрахованого ТЗ).

12.4. У випадку конструктивної загибелі застрахованого ТЗ (якщо згідно з актом автотоварознавчої експертизи вартість відновлювального ремонту перевищує 60% дійсної вартості застрахованого ТЗ на дату настання страхового випадку), розмір страхового відшкодування розраховується за вибором Страховика по одному з наступних варіантів:

12.4.1. СВ = ДВ х ПЗС+ ДДВ – Фрп - – ВЗПО - НЧСП

За цим варіантом між Страховиком та Страхувальником укладається угода, згідно з якою:

Страхувальник зобов’язаний зняти з обліку ТЗ та передати його Страховику разом з свідоцтвом про реєстрацію ТЗ, сервісною книжкою, інструкцією по експлуатації автомобіля та додаткового обладнання, всіма комплектами ключів, брелоками сигналізації, набором інструментів передбаченого комплектацією ТЗ, запасним колесом, про що по факту передачі між Сторонами складається акт приймання – передачі ТЗ.

В такому випадку угода про передачу ТЗ Страховику та акт приймання передачі ТЗ є документами, які необхідно надати Страховику для виплати страхового відшкодування з відповідними правовими наслідками.

12.4.2. СВ = ДВ х ПЗС – ВЗ + ДДВ - Фрп - ВЗПО- НЧСП, де:

ВЗ– вартість залишків ТЗ після страхового випадку згідно з Актом автотоварознавчої експертизи або ринкова вартість залишків ТЗ (при умові, що Страховик рекомендує особу, готову придбати залишки за такою ціною)..

12.5. У випадку «Викрадення» страхове відшкодування розраховується за наступною формулою:

СВ = ДВв х ПЗС + ДДВ – Фрв – ВЗПО- НЧСП,де:

ДВв– дійсна вартість ТЗ та ДО аналогічного застрахованому ТЗ та ДО на момент настання страхового випадку, визначена на підставі експертного висновку.

Фрв -франшиза по КАСКО по ризику «Викрадення», зазначена в Частині 1 Договору.

12.6.Страховик має право на одержання від Страхувальника пошкоджених деталей, вузлів, агрегатів ТЗ, які підлягають заміні під час здійснення відновлюваного ремонту ТЗ. Якщо Страховик вважає за доцільну таку вимогу, між Страховиком та Страхувальником укладається Угода, згідно з якою:

Страхувальник зобов’язаний передати Страховику деталі, вузли, агрегати, що підлягають заміні, у такому вигляді, який вони мали на момент огляду ТЗ Страховиком після страхового випадку. Факт цієї передачі засвідчується складанням акту приймання-передачі.

В разі відмови Страхувальника передати Страховику деталі, вузли, агрегати, що підлягають заміні, або на дату складання Страхового акту відсутній підписаний акт приймання-передачі (не з вини Страховика) та деталі, вузли, агрегати фактично не передані Страховику з будь-яких причин, Страховик має право зменшити розмір страхового відшкодування на 100% вартості цих деталей, вузлів, згідно з документом, який підтверджує ВВР.

12.7.З 00 годин дня наступного за днем виплати страхового відшкодування страхова сума по КАСКО згідно Частини 1 Договору зменшується на розмір виплаченого страхового відшкодування, якщо в Частині 1 Договору обрано ліміт відшкодування «ЗДС».


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)