АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення вартості машин і обладнання

Читайте также:
 1. E. Визначення наявності зовнішніх пошкоджень
 2. IX. Ланцюжок утворення вартості
 3. The car ЗЭ КА: - известная машина.
 4. VI. ШЕСТЕРЕННЫЕ ГИДРОМАШИНЫ
 5. Акціонерним є товариство, статутний капітал якого поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості.
 6. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства
 7. Аналіз існуючих машин для подрібнення рулонів стеблових кормів і вибір об’єкта розробки
 8. Аудит визначення валових доходів, балансового прибутку (збитку), розрахунку податку на прибуток
 9. Большое сухогрузное судно класса «река-море», имеющее трюма с люковыми закрытиями, с двойными бортами и двойным дном, с машинным отделением и надстройкой в кормовой части.
 10. Великая американская машина пузырей - Голдман Сакс
 11. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату?
 12. Виберіть правильне визначення

Формули до задач

1. Вартість рухомого майна:

,

де Внм – вартість рухомого майна;

ЧОД – чистий операційний або рентний дохід від використання рухомого майна;

kкап – коефіцієнт капіталізації.

2. Вартість об’єкту оцінки з урахуванням поправок до цін аналогів:

В0=Ван × К1 × К2 × Кn × І,

де Ван – вартість аналога;

Кр К2...Кn – поправочні коефіцієнти;

І – індекс цін за період між датою оцінки і датою продажу аналога.

Kj = П(о)j / П(а)j,

де П(o)j – характеристика об'єкта оцінки;

П(а)j – характеристика аналога.

3. Повна собівартість однорідного об’єкта:

,

де ПДВ – ставка податку на додану вартість (коефіцієнт);

ПП – ставка податку на прибуток (коефіцієнт);

Крент – коефіцієнт рентабельності продукції;

Цод – ціна однорідного об’єкта.

4. Повна відновлювальна вартість об'єкта оцінки (без ПДВ):

Воц =

5. Сукупний знос об’єкта оцінки (якщо під впливом усіх факторів старіння перевищує 100 %):

Ко = 1 – (1 - Кф) (1 – К тс) (1 – К фс) (1 – К ес),

де Кф – коефіцієнт фізичного зносу;

К тс – коефіцієнт технологічного старіння;

К фс – коефіцієнт функціонального старіння;

К ес – коефіцієнт економічного старіння.

6. Ефективний вік рухомого майна:

Се = Сх - С3,

де Сх - хронологічний (фактичний) вік рухомого майна;

Сз - залишковий термін служби рухомого майна.

7. Коефіцієнт фізичного зносу машин і обладнання (для порівняно нового обладнання за нормальних умов екс­плуатації):

,

де Сс - строк служби (строк економічного життя) машин та обладнання.

8. Коефіцієнт фізичного зносу машин і обладнання (для старішого складного обладнання):

9. Коефіцієнт фізичного зносу машин і обладнання (для обладнання, що відпрацювало термін, більший за про­гнозований строк його економічного життя, але продовжує ще працювати, хоча за бухгалтерськими документами на нього вже нараховано 100 % зносу):

,

де С3* — залишковий строк служби, визначений експертним шляхом;

Для капітально відремонтованого обладнання коефіцієнт ви­значається за формулою:

10. Ефективний строк служби обладнання:

Се =Сх11х22+... + Схіі,

де Сх1, Сх2, …, Схі — відповідно хронологічний вік частин об'єкта, які було капітально відремонтовано, та таких, що підлягають ремо­нту;

к12, кі — відсоткове співвідношення цих частин об'єкта в загальній їх сукупності.

11. Коефіцієнт природного (звичайного) фізичного зносу за методом зниження споживчих якостей:

Кф=1-(Х11,0)а1*(Х22,0)а2*(Х33,0)а3

де Х1, Х2, Х3 - значення основних параметрів на момент оцінки;

Х1,0; Х2,0, Х3,0 - значення основних параметрів на початок експлуа­тації;

а123 - показники ступеня, що відображають силу впливу основних експлуатаційних параметрів на вартість об'єкта.

12. Коефіцієнт фізичного зносу обладнання за методом зниження дохідності:

,

де П0 — прибуток (дохід), що приносило обладнання на початку експлуатації;

П1 — прибуток (дохід) на момент оцінки.

13. Коефіцієнт технологічного старіння обладнання:

,

де КВ0 і КВ1 — повна вартість заміщення об’єкта оцінки та його відтворення;

ЕВ0 та ЕВ1 — експлуатаційні витрати, характерні для оцінюваного об’єкта та його сучасного аналога.

14. Коефіцієнт знецінення об’єкта оцінки, унаслідок його функціонального знецінення:

,

де N ф — фактична (реальна) потужність чи продуктивність об’єкта оцінки;

N р — розрахункова потужність чи продуктивність сучасного об’єкта-аналога;

n — показник степеня, який ураховує вплив закону економії на масштабах (коефіцієнт «гальмування ціни», коефіцієнт Чілтона).

15. Вартість оцінюваного об’єкта за методом рівновеликого аналога:

де ЦА – ціна об’єкта-аналога;

В та ВА – річні експлуатаційні витрати об’єкта оцінки та його аналога (без амортизації);

VАn та VnА.А – коефіцієнти амортизації об’єкта оцінки та його аналога;

QА – річний обсяг продукції, яка виробляється за допомогою об’єкта оцінки та його аналога.

Задача-приклад

Визначити вартість вантажного автомобіля вантажопідйомністю 10 т, який експлуатується на міжміських перевезеннях. Показники експлуатації об’єкту оцінки наведено в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5

Показники експлуатації вантажного автомобіля

№ з/п Показник Значення
  Середній річний пробіг автомобіля, тис. км  
  Середня вага транспортування вантажу на 1 км, т 6,5
  Тариф на перевезення (без ПДВ), грн/ткм 1,5
  Собівартість транспортування (без амортизації), грн/ткм 1,44
  Вартість будівель (гараж та ремонтне господарство) на один автомобіль, тис. грн.  
  Ставка капіталізації для будівель, %  
  Ставка капіталізації для автомобіля, %  

 

Рішення:

 

З урахуванням наведеної інформації вартість вантажного автомобіля дорівнює капіталізованому доходу від його експлуатації, який може бути розрахований як різниця між доходом, що отримується від функціонування бізнесу з транспортування вантажів узагалі, та доходом, що відноситься на будівлі.

Так, щорічний чистий операційний доход, що отримується від транспортування вантажів, дорівнює:

78 × 6,5 × (1,5 – 1,44) = 30,4 (тис. грн.).

Частина доходу, що відноситься на будівлі, дорівнює:

10 × 0,25 = 2,5 (тис. грн.).

Частка доходу, що отримується від експлуатації автомобіля, за методом залишку становить:

30,4 – 2,5 = 27,9 (тис. грн.).

Вартість вантажного автомобіля за методом капіталізації дорівнює:

27,9/0,35 = 79,7 (тис. грн.).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)