АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Виберіть правильне визначення

Читайте также:
 1. E. Визначення наявності зовнішніх пошкоджень
 2. Аудит визначення валових доходів, балансового прибутку (збитку), розрахунку податку на прибуток
 3. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату?
 4. Виберіть неправильне положення.
 5. Виберіть правильне визначення терміну
 6. Виберіть правильний варіант.
 7. Виберіть тільки одну правильну відповідь.
 8. Визначення активного і пасивного тисків на споруду (підпірну стінку).
 9. Визначення активного тиску ґрунту засипки нижче рівня ґрунтових вод
 10. Визначення вартості машин і обладнання
 11. Визначення взаємодії

12. Бюджети місцевого самоврядування – це:

а) обласні та районні бюджети;

б) бюджет Автономної Республіки Крим, обласні та районні бюджети;

в) бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст і їх об'єднань.

 

13. Мінімальний рівень соціальних потреб – це:

а) гарантований державою мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення у межах певної області;

б) гарантований державою мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення у межах певного міста;

в) гарантований державою мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення у межах усієї території України.

 

Чи правильним є наступне твердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його

14. Складання і виконання районного бюджету здійснює райдержадміністрація.

15. У складі місцевого бюджету виділяють поточний бюджет і бюджет розвитку.

Задачі

1. Міський голова м. Херсона прийняв на баланс міської ради будинок культури, що раніше перебував у державній власності. Через те, що будинок вимагав термінового ремонту, міський голова видав розпорядження про виділення дотаційних коштів з бюджету міської ради на ремонт приміщення.

Дайте правову оцінку ситуації.

 

2. Харківська обласна рада ухвалила рішення про створення ТОВ «Облсир», засновниками якого були Харківська обласна рада й Ізюмська міська рада.

У статутний фонд даного ТОВ Харківською облрадою були внесені, крім майна комунальних заводів як об'єкта права загальної власності територіальної громади області, ще й кошти обласного бюджету, а розпорядження про їх цільове використання було підписано безпосередньо головою облради.

Чи є правомірним розпорядження голови облради?

Чи є правомірним створення ТОВ «Облсир»?

Дайте правову оцінку ситуації.

 

3. Міська рада своїм рішенням скасувала стягнення податку на прибуток з громадян і затвердила податок з реклами.

 

Наскільки дане рішення відповідає чинному законодавству України?

Які повноваження має місцева рада в сфері стягнення податків і зборів?

 

4. Донецька обласна державна адміністрація підготувала проект бюджету м.Донецька на 2008 рік. Потім Донецька обласна державна адміністрація подала даний проект на затвердження в Донецьку міську раду. У міськраді відмовили в затвердженні бюджету й мотивували дане рішення тим, що рада самостійно розробить, складе й затвердить відповідний міський бюджет.

До компетенції яких органів відноситься розробка й затвердження бюджету відповідно до законодавства України?

З яких коштів формуються районний й обласний бюджети?

Як вирішити дану ситуацію?

 

5. Райдержадміністрація наклала адміністративний штраф на мешканців будинку № 18 за вигул собак на території дитячого майданчика, розташованого у дворі даного будинку. Мешканці виплатили штрафи, однак, ці кошти так і не надійшли у відповідний районний бюджет. Як стало відомо пізніше, вони були використані на ремонт кабінетів у будинку райдержадміністрації. Пояснювалось це тим, що кабінети потребують термінового капітального ремонту, а кошти на це не виділяються.

Чи правомірними були дії адміністрації щодо накладення штрафів та використання одержаних коштів?

На що можуть бути витрачені кошти, одержані в результаті сплати штрафів?

Хто має право розпоряджатися коштами районного бюджету?

 

6. Громадянин Акимов, що проживає на території м. Одеси, брав участь у місцевій лотереї, яка проводилась місцевою радою м. Донецька, і виграв пральну машину. Звернувшись до місцевої ради і пред'явивши лотерейний квиток, Акимов зажадав свій законний виграш. Однак, йому було в цьому відмовлено.

Проаналізуйте ситуацію. Чи правомірною є відмова ради?

Які умови проведення місцевих лотерей вам відомі?

 

7. 55 громадян, які проживають у м. Бердянську, звернулися в органи місцевого самоврядування із проханням про виділення коштів на ремонт ділянки дороги на Бердянській косі.

У який строк органи місцевого самоврядування повинні розглянути колективне звернення?

Чи задовольнять органи місцевого самоврядування дане колективне звернення?

За які кошти може бути здійснений ремонт ділянки дороги на Бердянській косі?

 

8. Голова районної ради розподілив отримані дотації з державного бюджету між бюджетом села Дубняки й районним бюджетом у таких розмірах: у районний бюджет - у частині, що перевищує мінімальний розмір місцевих бюджетів, обґрунтувавши це необхідністю здійснення інвестиційної й інноваційної діяльності, а в бюджет села направив залишок від дотацій, що становив лише мінімальний розмір місцевого бюджету, пояснивши це тим, що обсяг витрат села набагато менший, ніж обсяг витрат району.

Дайте правову оцінку ситуації.

 

9. Приватне підприємство «ДО» звернулося в місцеву раду зі скаргою на те, що по вулиці, де розташоване дане підприємство, відсутнє освітлення і вже протягом багатьох років не проводився поточний ремонт дороги. Приватне підприємство своєчасно сплачує податки й збори в місцевий бюджет. Місцева рада відмовила приватному підприємству в задоволенні його скарги на підставі того, що тільки комунальні підприємства входять до їхнього відання і тому приватне підприємство повинне ремонтувати дороги й проводити освітлення на свою вулицю за власний рахунок.

Чи правомірними є дії міської ради?

На які витрати йдуть кошти з місцевого бюджету?

Чи має право приватне підприємство звернутися до суду зі своїми вимогами?

 

10. Голова Донецької міської ради видав розпорядження про зниження тарифів по оплаті транспортних послуг, які надаються населенню м. Донецька приватним підприємством «ТРАНСПЕРЕВОЗ», на 0,5%.

ПП «ТРАНСПЕРЕВОЗ» звернулося до суду з вимогою визнати розпорядження Донецького міського голови незаконним.

До компетенції яких органів відноситься право встановлювати тарифи по оплаті транспортних послуг?

Чи можуть бути змінені тарифи на оплату транспортних послуг, які надаються приватним підприємством?

Яке рішення в даній ситуації прийме суд?

 

Бібліографія

1. Конституция Украины: Закон Украины // Ведомости Верховной Рады Украины. - 1996. - № 30. - ст. 143.

2. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №37-38. - ст.189.

3. Про державний бюджет: Закон України // Урядовий курьер. - 22 січня 1998 р.

4. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України // Урядовий курьер - 12 червня 1997 р.

5. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон Украни від 27.05.97р. // Урядовий кур'єр.- 1997.- №107-108

6. Про місцеві податки i збори: Декрет Кабінету Miнicтpiв України від 25 березня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 30. - Ст. 336.

7. Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 39. - Ст. 510.

8. Про Державне казначейство України: Указ Президента України // Урядовий кур'єр - 1995;

9. C.I. Гречана. Деякі проблеми формування регіональних бюджетів // Економіка та право - 2005. - №3.

10. Б.Т. Юняненко, С.И. Гречана. Фактори формування доходів місцевих бюджетів // Економіка та право - 2006. - №3.

11. Альвианськая Н.В. Местные бюджеты: понятие, механизм функционирования // Финансы.-1995.-№ 9.-С.9-11.

12. Василенко Л.І., Бабич П.С. Micцeвi фінанси та фінансова незалежність // Фінанси України.- 1998. - №8. - С. 112-117.

13. Павлюк К.В. Micцeвi бюджети та міжбюджетні відносини // Фінанси України. - 1996.- № 6 - С. 25-32.

14. Слухай С.В. Прямі бюджеты трансферти в системі міжбюджетних відносин // Фінанси України.-1998.-№ 12.-С.22-32.

15. Василик О.Д. Державні фінанси України - К.: Вища школа - 1997 - 383с.

16. Спіфанова А.О., Сало І.В., Д'яконов І.І. Бюджет і фінансова політика України- К.: Наукова думка, 1997. – 304 с.

17. Моісешко В.В. Формування місцевих бюджетів в умовах ринкових відносин // Фінанси України - 1996 -.№1

18. Базилевич В., Василенко Л. Як поновити бюджети та роздуми про податкову систему на Україні // Бізнес. – 1994. -№ 5.

19. Бурчак Ф.Г. Полномочия органов местного самоуправления на получение доходов в местные бюджеты // Право Украины. - 2001. - №4. - С. 25-27.

20. Гречана С.И. Некоторые проблемы формирования региональных бюджетов // Экономика и право. - 2005. - №3. – С. 115-117.

21. Лунина В.И. Местные бюджеты Украины: поиск новых подходов к проведению реформ // Экономика Украины. - 1999.-№ 3. - С.31-41.

22. Правовое обеспечение формирования местного бюджета как составляющей коммунальной собственности // Экономика и право. - 2005. - №2. – С. 131-134.

23. Блажевич В. Micцеві податки i збори та ix особливості. Світовий та український досвід встановлення та справляння місцевих податків // Підприємництво, господарство, право. - 2003. - № 1. - С. 95-99.

24. Джабраілов Р. Місцеві податки та збори як складова частина об'ектів комунальної власності // Підприємництво, господарство, право. - 2004. - № 5. -С. 77-80.

25. Машко Г. Местные налоги и сборы в системе формирования регионального бюджета // Экономика и право. - 2002. - № 2. - С. 35-41.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)