АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕМА 8. СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Читайте также:
 1. Взяття на облік СГД в держ.органах.
 2. Виды услуг, предоставляемые социальными службами для молодежи.
 3. Возникновение и эволюция связей с общественностью в органах государственной власти.
 4. Вопрос. Понятие управления в таможенных органах. Цели и задачи управления в таможенных органах.
 5. Гарантії місцевого самоврядування в Україні
 6. Глава 1.1. Структура органів студентського самоврядування.
 7. Глава 1.3. Фінансова основа та матеріально-технічне забезпечення студентського самоврядування.
 8. Глобальний вимір сталого місцевого розвитку.
 9. Государственная гражданская служба в Российской Федерации
 10. Государственная гражданская служба Российской Федерации. Государственная гражданская служба Воронежской области.
 11. Государственная правоохранительная служба
 12. Государственная служба

 

Контрольні питання

1. Сформулюйте поняття «служба в органах місцевого самоврядування».

2. Назвіть принципи служби в органах місцевого самоврядування, закріплені в Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Які принципи властиві лише цій формі публічної влади?

3. Дайте визначення поняття «посадова особа місцевого самоврядування». Приведіть класифікацію посад в органах місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Чим відрізняється статус посадових осіб органів місцевого самоврядування від статусу державних службовців? Чому до переходу до організації місцевої влади на засадах самоврядування поняття “служба в органах місцевого самоврядування” в законодавстві України не використовувалося?

4. Назвіть основні завдання та функції служби в органах місцевого самоврядування.

5. Розкрийте особливості організації та проходження служби в органах місцевого самоврядування.

6. Назвіть обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування і проходженням служби, передбачені законодавством?

7. З якою метою передбачається атестація посадових осіб місцевого самоврядування та яким є порядок її проведення?

8. Хто організовує і очолює службу в апараті органів місцевого самоврядування?

9. Хто здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо служби в органах місцевого самоврядування?

10. Охарактеризуйте підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.

Оберіть правильну відповідь

1. Ранги, які відповідають посадам першої і другої категорій присвоюється:

а) розпорядженням сільського, селищного, міського голови;

б) розпорядженням голови обласної ради;

в) рішенням відповідної ради;

г) рішенням виконкому відповідної ради;

д) указом Президента України.

 

2. Черговий ранг посадової особи місцевого самоврядування, присвоюється за умови, якщо ця особа успішно відпрацювала на посаді не менше, ніж:

а) 1 рік;

б) 2 роки;

в) 3 роки;

г) 4 роки;

д) 5 років.

 

3. Атестаційна комісія створюється за рішенням:

а) сільської, селищної, міської ради;

б) тільки обласної ради;

в) сільського, селищного, міського голови, голови районної, обласної ради;

г) голови відповідної держадміністрації;

д) голови обласної ради.

 

4. Атестація посадових осіб органів місцевого самоврядування, проводиться не рідше:

а) 1 разу на рік;

б) 1 разу на 3 роки;

в) 2 разів на рік;

г) 1 разу на 4 роки;

д) 1 разу на 2 роки.

 

5. Матеріальна шкода, заподіяна територіальній громаді незаконним рішенням голови районної в місті ради при здійсненні їм своїх повноважень, відшкодовується:

а) за рахунок коштів місцевого бюджету;

б) за рахунок зменшення ставки місцевого податку;

в) за рахунок державного бюджету;

г) за рахунок дотацій, спрямованих із бюджету вищого рівня;

д) законом не визначено.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)