АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначте, чи правильним є ствердження

Читайте также:
  1. Визначте, чи можна вважати поведінку Антонечка ухиленням від слідства? Чи зупинявся в цьому випадку перебіг давності? Як обчислюються строки давності?
  2. Визначте, чим може приваблювати постать та поезія Франсуа Війона
  3. Вправа 3. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове.
  4. Вправа 6. Визначте, чи правильно використані дієслова в минулому часі в реченнях. Якщо ні, виправте. Зробіть переклад.
  5. Міра поведінки люд.,засіб її самореалізації, самоствердження як особистості.
  6. Тестові завдання групи Б. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей правильним можуть бути від одного до п’яти.
  7. Яке з наведених тверджень щодо змісту макроекономічних моделей є неправильним?
  8. Які з наведених нижче тверджень не є правильними?

11. Комунально-правові норми мають локально-територіальний характер:

а) так;

б) ні.

 

12. Під системою комунального права розуміють об’єднання комунально-правових норм в певні інститути:

а) так;

б) ні.

 

13. Диспозитивний метод у комунальному праві є характерним для публічно-правових відносин:

а) так;

б) ні.

 

14. Нормативні акти місцевого самоврядування відносять до спеціальних джерел комунального права:

а) так;

б) ні.

 

Доповніть речення

15. Місцеве самоврядування визначається як право територіальної громади … вирішувати питання … в межах Конституції України та законів.

16. Норми, які надають чи визнають права суб’єктів правовідносин у сфері комунального права називають…

Виберіть правильне визначення

17. Наука комунального права – це:

а) сукупність комунально-правових норм, що регулюють коло суспільних відносин, які складаються в рамках предмету комунального права;

б) сукупність наукових ідей і знань про суспільні відносини, пов'язані з організацією місцевого самоврядування;

в) сукупність основоположних принципів, що визначають статус місцевого самоврядування.

 

18. Комунальне право як галузь права – це:

а) сукупність комунально-правових норм, що регулюють коло суспільних відносин, які складаються в рамках предмету комунального права;

б) сукупність наукових ідей і знань про суспільні відносини, пов'язані з організацією місцевого самоврядування;

в) сукупність основоположних принципів, що визначають статус місцевого самоврядування.

 

19. Система комунального права – це:

а) сукупність комунально-правових норм, що регулюють коло суспільних відносин, які складаються в рамках предмету комунального права;

б) сукупність комунально-правових норм, об'єднаних в правові інститути, розташовані в певній послідовності залежно від їх призначення і ролі в регулюванні комунальних відносин;

в) сукупність основоположних принципів, що визначають статус місцевого самоврядування.

 

20. Інститути комунального права – це:

а) сукупність комунально-правових норм, що регулюють певне коло взаємопов'язаних суспільних відносин, які утворюють в рамках предмету комунального права самостійну, відособлену групу;

б) сукупність комунально-правових норм, що регулюють коло суспільних відносин, які складаються в рамках предмету комунального права;

в) сукупність основоположних принципів, що визначають статус місцевого самоврядування.

 

Бібліографія

1. Европейская хартия о местном самоуправлении. // Віче. – 1997. - N30.-с. 50-60.

2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. // Офіційний вісник України. - 1997. - №25. – С.20.

3. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. // Відомості Верховної РадиУкраїни. - 1996. - № 30.

4. Комунальне право України: навчальний посібник. В.Д. Волков, Р.Ф. Гринюк, І.С. Щебетун та ін.- Донецьк: ДонНУ, 2006. – 232 с.

5. В.І Батрименко. Закон про місцеве самоврядування в Україні.- Науково-практичний коментар. Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ: 1999. –240 с.

6. Україна, Президент. Послання Президента України до Верховної Ради України. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2001 – 2011 рр. – Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України. – 2002. – с.8

7. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право України. Навчальний посібник. -К.: Атіка, 2003. - 672с.

8. Юридична енциклопедія / Редкол.: Шемшученко, Ф.Г.Бурчак та ін. — Т. З. — К., 2001. — 732 с

9. Кампо В.М. Місцеве самоврядування в Україні. - Київ, 1997.- 345с.

10. Шугрина Е.С. Муниципальное право: Учебник. - М.: Изд-во «Дело», 2000. - 494 с.

11. Шумянкова Н.В. Муниципальное управление: Учеб. пособие. - М.: Экзамен, 2002. - 638 с.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)