АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Оберіть правильну відповідь. 1. Реєстрація асоціацій й інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування здійснюється:

Читайте также:
 1. Виберіть тільки одну правильну відповідь.
 2. ВКАЖІТЬ НЕПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: Які є види статусів?
 3. Вправа 2. Визначте єдину правильну відповідь.
 4. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 5. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 6. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 7. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 8. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 9. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 10. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 11. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 12. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

1. Реєстрація асоціацій й інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування здійснюється:

а) Органами Мін'юсту за місцезнаходженням найбільшого за чисельним складом члена створеного об'єднання;

б) Тільки у Верховній Раді України;

в) Органами Мін'юсту незалежно від місцезнаходження об'єднання;

г) Головним управлінням юстиції по місцезнаходженню керівного органа створеного об'єднання;

д) Тільки Кабінетом Міністрів України.

 

2. Відповідно до українського законодавства органи місцевого самоврядування мають право об'єднаються у формі:

а) Асоціацій;

б) Консорціумів;

в) Асоціацій і союзів;

г) Законодавством не встановлено обмежень щодо форм такого об'єднання;

д) Асоціацій, консорціумів і союзів.

 

3. Серед міжнародних організацій місцевого самоврядування можна виділити об'єднання за:

а) Територіальною цілісністю;

б) Спеціалізацією;

в) Територіальним співтовариством;

г) Територіальними і функціональними ознаками;

д) Всі відповіді вірні.

 

4. Ініціаторами співробітництва на місцевому і регіональному рівні виступають:

а. Тільки держава;

б. Органи місцевого самоврядування;

в. Винятково місцеві ради;

г. Асоціації;

д. Держава й органи місцевого самоврядування.

 

5. Коли був створений Конгрес місцевої і регіональної влади Європи:

а) 1991 р.;

б) 1996 р.;

в) 1994 р.;

г) 1990 р.;

д) 1995 р.

 

6. Основними напрямками співробітництва створених єврорегіонів є об'єднання зусиль в:

а. Обміні досвідом;

б. Інформаційній і виробничій інфраструктурі;

в. Економічній сфері;

г. Боротьбі зі злочинністю;

д. Всі відповіді вірні.

 

7. Хто може виступати ініціатором співробітництва Органів місцевого самоврядування різних держав:

а. Органи місцевого самоврядування;

б. Держава;

в. Органи виконавчої влади;

г. Держава й органи місцевого самоврядування.

 

8. Консультативним органом Ради Європи із проблем місцевої і регіональної політики, автономії й розвитку є:

а. Конгрес місцевої й регіональної влади Європи;

б. Рада соціально-економічної політики міст Європи;

в. Національна асоціація міст;

г. Союз місцевої влади Європи.

 

9. У чому полягає сутність трансграничного співробітництва:

а) У діях, спрямованих на посилення й поглиблення добросусідських відносин між територіальними громадами або органами влади, які перебувають під юрисдикцією двох або більше сторін, які домовляються;

б) У діях, спрямованих на посилення безпеки кордонів держав, які домовляються;

в) У діях, спрямованих на спрощення візового режиму між державами, які домовляються;

г) У діях, спрямованих на регулювання відносин перетинання території однієї територіальної громади з іншої.

 

10. Який з цих Європейських міжнародних документів НЕ стосується міжнародного співробітництва в області місцевого самоврядування:

а) Європейська хартія регіонального просторового планування;

б) Європейська хартія прикордонних і трансграничних регіонів;

в) Європейська конвенція про основні принципи трансграничного співробітництва між територіальними громадами або владою;

г) Європейська конвенція про захист прав людини і її основних прав.

 

11. Вставте пропущене слово: Європейська хартія встановлює, що «у кожній державі ...………......визнано право місцевих органів самоврядування вступати в об'єднання для захисту й просування спільних інтересів у міжнародні об'єднання органів місцевого самоврядування»

а. Може бути;

б. Не може;

в. Повинне бути;

г. Має право вибору.

 

12. Асоціації й інші об'єднання органів місцевого самоврядування реєструються:

а) На загальних зборах Асоціації міст України;

б) Обласною державною адміністрацією;

в) Міністерством юстиції України;

г) Виконавчими комітетами місцевих рад;

д) Не підлягають реєстрації.

 

13. Засновниками об'єднань (асоціацій) є:

а. Ініціативні групи територіальних громад;

б. органи місцевого самоврядування;

в. обласна рада;

г. Кабінет Міністрів України;

д. Верховна Рада України.

 

14. Організаційна форма керівництва об'єднанням (асоціацією) визначається:

а. Президентом об'єднання (асоціації);

б. Головою союзів й асоціацій Правління;

в. Зборами засновників;

г. Радою об'єднання (асоціації).

 

15. Вищим органом керівництва об'єднання (асоціації) є:

а) Правління;

б) Рада;

в) Збори засновників;

г) Загальні збори;

д) Президія.

 

Задачі

16. Органи місцевого самоврядування м. Донецьк і м. Маріуполь прийняли рішення об'єднатися й створити асоціацію. В органи Міністерства Юстиції України були подані всі документи, передбачені законодавством України. Але Міністерство Юстиції відмовило в реєстрації даного об'єднання на тій підставі, що органи місцевого самоврядування не подали довідку про наявність майна, що перебуває в комунальній власності даних органів.

Питання:

·Які документи необхідно надати для реєстрації добровільного об'єднання?

·Дайте правову оцінку даній ситуації.

 

Бібліографія

1. О местном самоуправлении в Украине. Закон Украины от 21 мая 1997 г. //
Ведомости Верховной Рады Украины. - 1997. - № 24. - Ст. 170

2. Про затвердження Положения про реестрацію асоціаціі та інших добровільних
об'еднань органів місцевого самоврядування: Постанова 175 16 лют. 1998 р. № 175 //Урядовий кур'єр. - 1998. - 5 берез.

3. Проект Закону про асоціації шип добровільні об'еднання органв місцевого
самоврядування // Офіційний сайт Верховної Ради України //
http://www.youtube.com/watch?v=ynJsRBRRW3A

4. Об ассоциации // Сайт Ассоциации Шахтерских городов Донбасса
// http://www.ashgd.org.ua/ru/association/

5. В.М. Гетманчук. Ассоциация органов местного самоуправления как інструмент взаимодействия Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов вразрешении социально-экономических проблем в Крыму // http://www.cci.crimea.ua/rus/conferences/bsec/rus/reports/getmanchuk.html

6. Володимир Барабаш. Інституалізація молодіжного руху України –Нормативно-правова база діяльності громадських молодіжних організацій \ Редкол.: в.п. Банах, А.Г. 3інченко та iн. Олег Медуниця Державна молодіжна політика в Україні –підтримка молодіжних організацій місцевим самоврядуванням.

 

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)