АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь. 1. Якщо порівнювати між собою наслідки застосування мита або квоти, то тільки мито:

Читайте также:
 1. Виберіть тільки одну правильну відповідь.
 2. Виховання волі в процесі занять фізичними вправами.
 3. ВКАЖІТЬ НЕПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: Які є види статусів?
 4. Вправа 10. Утворіть множину наступних іменників: Зробіть переклад.
 5. Вправа 2. Визначте єдину правильну відповідь.
 6. Вправа 2. Відредагуйте подані словосполучення та речення
 7. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 8. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 9. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 10. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 11. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 12. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

1. Якщо порівнювати між собою наслідки застосування мита або квоти, то тільки мито:

 

а) призводить до скорочення імпорту;

б) сприяє підвищенню цін;

в) приносить доходи до державного бюджету;

г) правильна відповідь відсутня.

 

2. Яка з наведених форм торговельних бар’єрів не є суттєвою перешкодою для вільної торгівлі?

 

а) імпортна квота;

б) ліцензії на експорт та імпорт;

в) добровільні експортні обмеження;

г) правильна відповідь відсутня.

 

3. Який фактор не входить в рахунок поточних операцій як складової платіжного балансу?

 

а) транспортні послуги іноземним державам;

б) товарний експорт;

в) чисті доходи від інвестицій;

г) зміни в активах країни за кордоном.

 

4. Коли кажуть, що країна девальвувала свою валюту, яку з подій мають на увазі?

 

а) країна відмовилась від золотого стандарту;

б) у країні дефіцит торговельного балансу;

в) внутрішня купівельна спроможність одиниці валюти знизилась;

г) уряд підвищив ціну, за якою він буде купувати золото.

 

5. Як може вплинути на фізичний обсяг експорту та імпорту України помітне зниження ціни гривні в іноземних валютах:

 

а) експорт та імпорт зростуть;

б) експорт знизиться, а імпорт зросте;

в) експорт та імпорт знизяться;

г) експорт зросте, а імпорт знизиться.

 

6. Яким з чинників узмовлюється курс валюти в системі плаваючих валютних курсів:

 

а) розміром золотого запасу країни;

б) рівнем національного доходу;

в) попитом і пропозицією іноземних валют;

г) усі відповіді правильні.

 

7. За якої обставини активне сальдо платіжного балансу збільшиться?

 

а) знизяться реальні ставки відсотка;

б) зростуть темпи економічного зростання;

в) зростуть темпи інфляції;

г) нічого з переліченого не відбудеться.

 

8. Україна вирішує встановити контроль над зовнішньою торгівлею з тим, щоб знизити дефіцит платіжного балансу. Який наслідок цього рішення?

а) зниження українського імпорту;

б) зниження рівня інфляції в країні;

в) зниження українського експорту;

г) зниження сальдо торговельного балансу.

9. Якщо при режимі фіксованих валютних курсів рівень інфляції в Україні виявиться вищим, ніж в інших країнах, то яким буде наслідок?

 

а) український експорт та імпорт зростуть;

б) український експорт знизиться, а імпорт зросте;

в) український експорт та імпорт знизяться;

г) український експорт зросте, а імпорт знизиться.

10. Який з нижчеперелічених заходів збільшує пропозицію іноземної валюти в обмін на вітчизняну?

 

а) імпорт капіталу;

б) імпорт товарів;

в) імпорт послуг;

г) експорт капіталу.

 

11. Якщо країна з високим рівнем інфляції для того, щоб її стримати інфляцію, проводить рестриктивну грошову політику, то який наслідок це має?

 

а) підвищення конкурентноспроможності продукції цієї країни;

б) підвищення валютного курсу цієї країни;

в) збільшення експорту;

г) зниження обмінного курсу країни.

 

12. Якщо величина офіційних валютних резервів Центрального банку не зміниться, то якого наслідку можна очікувати за інших рівних умов?

 

а) сальдо торгового балансу буде дорівнювати нулю;

б) сальдо рахунків поточних рахунків буде дорівнювати нулю;

в) сальдо капітальних рахунків буде дорівнювати нулю;

г) сальдо платіжного балансу буде дорівнювати нулю.

 

13. Яким чином може бути покритий дефіцит платіжного балансу ?

а) за допомогою девальвації валюти;

б) шляхом збільшення зовнішньої заборгованості;

в) шляхом використання резервів іноземної валюти;

г) правильна відповідь – б і в.

 

14. Яким має бути сальдо платіжного балансу країни?

 

а) позитивним, якщо експорт товарів перевищує імпорт;

б) зведеним до нуля;

в) позитивним, якщо на рахунку руху капіталів зафіксовано перевищення припливу капіталів над відпливом;

г) дефіцитним, якщо на рахунку поточних операцій сальдо негативне.

 

15. Якщо торговельний баланс позитивний, то яким може бути баланс поточних операцій?

 

а) з плюсом;

б) з мінусом;

в) збалансованим;

г) усі відповіді правильні.

16. Який наслідок буде мати збільшення пропозиції гривні за гнучкого валютного курсу гривні до долара США?

 

а) збільшення імпорту українських товарів;

б) зростання активного сальдо торговельного балансу України;

в) ціна гривні, виражена в доларах, зменшиться;

г) ціна долара, виражена в гривні, збільшиться.

 

17. За інших рівних умов, яка обставина буде причиною зменшення дефіциту торговельного балансу в країні?

 

а) ціни в цій країні збільшаться відносно цін в інших країнах;

б) ціни в цій країні зменшаться відносно цін в інших країнах;

в) ціни іноземних валют зменшаться;

г) будуть зменшені тарифи на імпорт.

 

18. Який фактор враховують в обчисленні поточних операцій платіжного балансу країни?

 

а) експорт товарів;

б) вартість гуманітарної допомоги потерпілим від повеней, яку отримала країна із-за кордону;

в) доходи резидентів від фінансових активів за кордо­ном;

г) неправильні всі відповіді.

 

19. Якщо населення країни за певний період заплатило іноземцям більше, ніж отримало від них, то яким буде платіжний баланс?

 


а) урівноваженим;

б) дефіцитним;

в) профіцитним;

г) нестабільним.


20. За високої мобільності капіталу який наслідок буде мати зростання ставки відсотка?

 

а) значний приплив іноземних інвестицій;

б) значний відплив іноземних інвестицій;

в) позитивне сальдо платіжного балансу;

г) правильними є всі відповіді.

 

21. Який фактор не включається у баланс переказів?


 

а) оплата праці трудових мігрантів;

б) доходи від іноземних інвестицій;

 

в) поточні трансферти;

г) імпорт капіталу.


 

22. Яке з поданих тверджень неправильне:

 

а) якщо підсумковий платіжний баланс дорівнює ну­лю, то платіжний баланс країни врівноважений;

б) за активного підсумкового платіжного балансу Центральний банк збільшує валютні резерви;

в) підсумковий платіжний баланс дорівнює балансові офіційних розрахунків із протилежним знаком;

г) збільшення офіційних валютних резервів відобра­жається у кредиті, а зменшення – у дебеті.

 

23. Який наслідок буде мати девальвація національної валюти?

 

а) відплив капіталу з країни і створення дефіциту платіжного балансу;

б) збільшення сукупного попиту в країні;

в) скорочення валютних резервів Центрального банку і зниження грошової маси;

г) усі відповіді неправильні.

24. Яким чином може бути покритий дефіцит платіжного балансу країни?

 

а) позика за кордоном;

б) використання золотовалютних резервів країни;

в) девальвація національної валюти;

г) правильними є відповіді в пунктах а, б.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)