АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь. 1. Якщо кількість грошей в обігу зростає, то це результат:

Читайте также:
 1. Виберіть тільки одну правильну відповідь.
 2. Виховання волі в процесі занять фізичними вправами.
 3. ВКАЖІТЬ НЕПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: Які є види статусів?
 4. Вправа 10. Утворіть множину наступних іменників: Зробіть переклад.
 5. Вправа 2. Визначте єдину правильну відповідь.
 6. Вправа 2. Відредагуйте подані словосполучення та речення
 7. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 8. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 9. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 10. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 11. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

1. Якщо кількість грошей в обігу зростає, то це результат:

 

а) скорочення частки готівки в загальній сумі платіжних засобів населення;

б) зниження норми обов’язкових резервів;

в) зменшення надлишкових резервів комерційних банків;

г) усі відповіді є правильними.

2. Ситуація в економіці, коли зростаюча пропозиція грошей не в змозі викликати подальше зниження відсоткових ставок:

 

а) ефект храповика;

б) ефект реальних касових залишків;

в) пастка ліквідності;

г) ефект відсоткових ставок.

3. Трансакційний попит на гроші є:

 

а) зростаючою функцією сукупного доходу;

б) спадною функцією сукупного доходу;

в) спадною функцією відсоткової ставки;

г) зростаючою функцією відсоткової ставки.

4. Функція попиту на гроші, що графічно ілюструється вертикальною лінією, характерна для:

 

а) трансакційного попиту;

б) сукупного попиту на гроші;

в) спекулятивного попиту;

г) усі відповіді неправильні.

 

5. Сума, яка залишається у розпорядженні комерційних банків і реально може бути використана для проведення активних операцій, це:

 

а) грошова база;

б) обов’язкові резерви;

в) надлишкові резерви;

г) сукупні резерви.

 

6. Що повинен зробити Центральний банк, щоб знизити ставку відсотка?

 

а) ввести додаткові податки;

б) стимулювати зростання сукупного попиту;

в) збільшити пропозицію грошей;

г) зменшити пропозицію грошей.

 

7. У складі грошової маси прийнято виділяти такі агрегати: М0, М1, М2. Компоненти якого з агрегатів є найбільш ліквідними:

 


а) М0;

б) М1;

в) М2;

г) правильними є варіанти в п. б, в


 

 

8. До функцій Центрального банку не належить:

 

а) проведення грошової емісії;

б) розпорядження бюджетними коштами держави;

в) регулювання грошового обігу;

г) визначення нормативів діяльності комерційних банків.

9. Депозитна політика банку – це:

 

а) діяльність щодо залучення вільних коштів фізичних та юридичних осіб;

б) діяльність банку, пов’язана з визначенням відсотка для надання позик;

в) робота банку з цінними паперами;

г) діяльність банку на міжбанківській валютній біржі.

10. До методів кредитно-грошового регулювання, що здійснюються центральним банком, не належить:

 

а) зміна обов’язкової резервної норми;

б) зміна облікової ставки;

в) проведення операцій на відкритому ринку;

г) перерозподіл бюджетних коштів держави.

11. Зміна обов’язкової резервної норми:

 

а) скорочує кредитні ресурси комерційних банків;

б) не впливає на обсяг реальних кредитних ресурсів комерційних банків;

в) зменшує або збільшує кредитні ресурси комерційних банків;

г) збільшує кредитні ресурси комерційних банків.

12. Операції Центрального банку на відкритому ринку – це:

 

а) придбання або продаж державних боргових зобов’язань (у формі цінних паперів);

б) придбання або продаж іноземної валюти;

в) недопущення ненадійних приватних цінних паперів до обігу на фондовій біржі;

г) засіб регулювання ринку вільних капіталів.

13. Що розуміється під ліквідністю грошей:

 

а) перетворення грошей на капітал;

б) вираження вартості товарів у грошах;

в) здатність активів перетворюватись на гроші;

г) здатність грошей створювати накопичене багатство.

 

14. Що має на меті Центральний банк, змінюючи облікову ставку?

 

а) збільшення інвестиційної активності;

б) зниження інвестиційної активності;

в) стимулювання збільшення кількості комерційних банків;

г) усі відповіді неправильні.

15. Пропозиція грошей збільшиться, якщо:

 

а) збільшиться норма резервування;

б) зросте співвідношення „готівка – депозити”;

в) збільшиться грошова база;

г) зменшиться грошовий мультиплікатор.

16. Механізмом встановлення рівноваги на грошовому ринку є коливання:

 

а) загального рівня цін;

б) інфляції;

в) реальної ставки відсотка;

г) реального доходу.

17.

18. Якщо Центральний банк приймає рішення скоротити пропозицію грошей, то він може:

 

а) купувати державні облігації на відкритому ринку;

б) зменшити облікову ставку;

в) збільшити норму обов’язкових резервів;

г) усі відповіді є правильними.

 

19. Від якого фактора не залежить пропозиція грошей?

 

а) політики Центрального банку;

б) ступеня активності кредитно-фінансових установ;

в) емісії коштів;

г) усі відповіді неправильні.

 

20. Комерційний банк може створювати безготівкові гроші в межах:

 

а) своїх надлишкових резервів;

б) своїх депозитів;

в) своєї готівки у касі;

г) своїх фактичних резервів.

 

21. Якщо грошова база подвоїлась і розмір грошового мультиплікатора також збільшився у два рази, то пропозиція грошей:

 

а) не змінилася;

б) подвоїлася;

в) зросла у чотири рази;

г) зросла, але менше ніж у два рази.

 

22. Грошова база є сумою:

 

а) усіх грошових агрегатів;

б) готівкових грошей і загальних резервів банку;

в) готівкових грошей і обов’язкових резервів банку;

г) готівкових і безготівкових грошей.

 

23. Які річні темпи приросту грошової маси вважаються необхідними при застосуванні монетарної

політики?

 

а) 5 – 6 %;

б) 3 – 5 %;

в) 2 – 2,5 %;

г) до 10 %.

 

24. Загальні банківські резерви – це:

 

а) сума, яка залишається у розпорядженні комерційних банків і використовується для проведення активних операцій;

б) сума, яка створюється Центральним банком у вигляді зобов’язань безготівкових вкладів комерційних банків;

в) сума, що вноситься як депозит на банківські рахунки і не видається у вигляді кредитів;

г) сума, якою володіє Центральний банк.

 

25. Якщо Центральний банк продає велику кількість державних цінних паперів домогосподарствам і ко­мерційним банкам, то:

 

а) збільшиться загальна сума депозитів комерційних банків;

б) зменшиться пропозиція грошей;

в) зменшиться сума позик, наданих комерційними банками;

г) знизиться рівень відсоткової ставки.

 

26. Коефіцієнт, який показує максимальну кількістьнових депозитних грошей, які створюються однією грошовою одиницею резервів це:

 

а) норма обов’язкового резервування;

б) банківській мультиплікатор;

в) грошова база;

г) облікова ставка.

 

27. Для досягнення високої інвестиційної активності в країні Центральний банк має:

 

а) зменшити норму обов’язкового резервування;

б) збільшити облікову ставку відсотка;

в) продавати цінні папери;

г) вірна відповідь відсутня.

28. До наслідків рестриктивної політики не належить (згідно з кейнсіанською концепцією):

 

а) прискорення інфляції;

б) скорочення безробіття;

в) збільшення інвестиційних витрат;

г) усі відповіді є правильними.

29. Припустимо, що пропозиція грошей і рівень цін постійні. Тоді, що відбудеться в разі збільшення рівня доходу на грошовому ринку?

 

а) збільшиться попит на гроші і підвищиться ставка відсотка;

б) збільшиться попит на гроші і знизиться ставка відсотка;

в) попит на гроші зменшиться, а ставка відсотка підвищиться;

г) попит на гроші зменшиться і ставка відсотка знизиться.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)