АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь. 1. Сукупність заходів, спрямованих на встановлення відповідності між темпами зростання грошової маси і темпами зростання реального ВВП:

Читайте также:
 1. Виберіть тільки одну правильну відповідь.
 2. Виховання волі в процесі занять фізичними вправами.
 3. ВКАЖІТЬ НЕПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: Які є види статусів?
 4. Вправа 10. Утворіть множину наступних іменників: Зробіть переклад.
 5. Вправа 2. Визначте єдину правильну відповідь.
 6. Вправа 2. Відредагуйте подані словосполучення та речення
 7. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 8. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 9. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 10. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 11. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

1. Сукупність заходів, спрямованих на встановлення відповідності між темпами зростання грошової маси і темпами зростання реального ВВП:

а) політика експансії;

б) політика стримування;

в) антиінфляційна політика;

г) інтеграційна політика.

 

2. Закон Оукена виражає залежність між:

а) ступенем зменшення ВВП залежно від перевищення природного рівня безробіття над фактичним;

б) рівнем безробіття і темпами інфляції;

в) зміною обсягу національного виробництва та відсотковою ставкою;

г) правильна відповідь відсутня.

 

3. Якщо людина втратила роботу у зв’язку із скороченням сукупного попиту, то виникає безробіття:


 

а) природне;

б) циклічне;

 

в) структурне;

г) фрикційне.


 

4. За якої умови забезпечується повна зайнятість населення?

а) раціонального розподілу робочої сили;

б) використання робочої сили відповідно до професійної підготовки;

в) відсутності безробіття;

г) відсутності циклічного безробіття.

 

5. Природне безробіття включає такі види:


 

а) циклічне + структурне;

б) фрикційне + структурне;

 

в) фрикційне + циклічне;

г) циклічне + фактичне.


6. Якщо людина втратила роботу внаслідок падіння попиту на її професію, то виникає безробіття?


 

а) структурне;

б) фрикційне;

 

в) природне;

г) циклічне.


7. Якщо виникає загальне зниження сукупного попиту в економіці, то:

 

а) фактичне безробіття більше від природного;

б) циклічне безробіття більше від фактичного;

в) фактичне безробіття менше від природного;

г) фактичне безробіття дорівнює природному.

 

8. Повна зайнятість відображає ситуацію, коли:

 

а) безробіття в суспільстві повністю відсутнє;

б) чисельність економічно активного населення збігається з чисельністю зайнятих громадян;

в) циклічне безробіття дорівнює нулю;

г) структурне безробіття відсутнє.

 

9. До негативних наслідків безробіття не належить:

 

а) недовиробництво ВВП;

б) зниження рівня кваліфікації робітників, які втратили роботу;

в) зменшення рівня споживання окремих людей;

г) підвищення загального рівня цін.

10. Який з напрямів економічної політики держави може безпосе­редньо впливати на збільшення кількості робочих місць? 

а) посилення державного контролю над державними підприємства­ми;

б) стимулювання дрібного бізнесу;

в) розвиток місцевого самоврядування;

г) усі відповіді неправильні.

 

11. Наявність в економіці високих темпів інфляції приводить до :

 

а) підвищення інвестиційної активності;

б) збільшення попиту на матеріальні активи;

в) підвищення реальних доходів;

г) усі відповіді неправильні.

12. Інфляція витрат виникає в умовах, коли:

 

а) масово зростає номінальна заробітна плата без зміни продуктивності праці;

б) збільшуються ціни на енергоресурси;

в) зменшуються середні витратина виробництво продукції;

г) правильну відповідь подано у п. а, б.

 

13.

 

14. Причиною інфляції попиту можна вважати:

 

а) монополізацію окремих галузей національної еко­номіки;

б) надмірні державні видатки;

в) очікування на зростання цін у майбутньому;

г) усі твердження правильні

 

15. Непередбачена інфляція супровод­жується:

 

а) перерозподілом доходів між боржниками і креди­торами;

б) зниженням реальної вартості заощаджень;

в) падінням ефективності національної економіки;

г) усі твердження правильні.

16. Крива Філіпса – це лінія, яка показує:

 

а) зворотній зв’язок між інфляцією та безробіттям;

б) вплив шоків сукупного попиту на обсяг ВВП;

в) зв’язок між податковою ставкою та обсягами податкових надходжень до бюджету;

г) рівень відставання фактичного ВВП від потенційного.

 

17. Адаптивна антиінфляційна політика проводиться завдяки використанню:


 

а) індексації доходів;

б) регулювання цін;

 

в) стабілізації цінових очікувань;

г) всього перерахованого вище.


18. Природний рівень безробіття у розвинених країнах світу становить:


 

а) до 2 %;

б) 2 – 3 %;

 

в) до 4 %;

г) 5 – 6 %.


 

19. Причиною інфляції, викликаної зменшенням сукупної пропозиції, є:

 

а) масове підвищення заробітної плати;

б) зменшення державних витрат;

в) збільшення державних витрат;

г) зменшення податків.

 

20. До соціально-економічних наслідків інфляції не належить:


 

а) масове зниження рівня життя людей;

б) знецінення заощаджень;

 

в) підвищення реального ВВП;

г) збільшення бартерного обігу.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)