АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь. 1. Сукупна вартість товарів, виготовлених у країні протягом року – це:

Читайте также:
 1. Виберіть тільки одну правильну відповідь.
 2. Виховання волі в процесі занять фізичними вправами.
 3. ВКАЖІТЬ НЕПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: Які є види статусів?
 4. Вправа 10. Утворіть множину наступних іменників: Зробіть переклад.
 5. Вправа 2. Визначте єдину правильну відповідь.
 6. Вправа 2. Відредагуйте подані словосполучення та речення
 7. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 8. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 9. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 10. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 11. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

1. Сукупна вартість товарів, виготовлених у країні протягом року – це:


а) валовий випуск;

б) валовий внутрішній продукт;

в) національний дохід;

г) чистий економічний добробут.


 

2. До кінцевої продукції не можна віднести продукцію:

а) що використовується для особистого споживання,

б) що йде на заміну основних виробничих фондів, що вибули;

в) що застосовується для виробництва споживчих товарів,

г) що призначається для чистого експорту.

 

3. Товари, які були використані у виробництві кінцевої продукції – це:

 


а) натуральний продукт;

б) проміжний продукт;

в) сукупний продукт;

г) кінцевий продукт.


 

4.Прибуток спільного підприємства за участю англійського капіталу, що розташоване у Дніпропетровську, є частиною:

 

а) ВВП України;

б) ВВП Великобританії;

в) ВНП України повністю;

г) ВНП Великобританії повністю.

 

5. Доходи громадянина України, який працює за вахтовим методом у компанії „Нижньовартовськ нафта”, є частиною:


а) ВНП України та ВНП Росії;

б) ВНП України та ВВП Росії;

в) ВВП України та ВНП Росії;

г) ВВП України та ВВП Росії.


 

6. Державні трансферні платежі – це:

а) виплати державою особам з низькими доходами, пенсії, допомогу по безробіттю, тощо;

б) частина національного доходу;

в) видатки уряду на оплату праці працівників у держав­ному секторі;

г) усі відповіді неправильні.

 

7. Яке з наведених тверджень не можна вважати правильним?

 

а) ВВП можна обчислити шляхом підсумовування витрат всіх економічних суб’єктів;

б) ВВП і ВНП – це один і той же показник;

в) чистий внутрішній продукт обчислюється шляхом відрахування із величини ВВП амортизації;

г) усі відповіді неправильні.8. При розрахунку ВВП не враховуються:

 

а) операції з цінними паперами;

б) купівля-продаж товарів, що вже були у використанні;

в) державні трансфертні платежі;

г) усі твердження правильні.

9. У якому компоненті ВВП, розрахованого за доходами, враховується величина дивідендів?

 

а) непрямі податки на бізнес;

б) процент;

в) прибуток;

г) заробітна плата.

 

10. До чистих інвестицій можна віднести:

 

а) купівлю домогосподарством легкового автомобіля для задоволення особистих потреб;

б) заміна зношеного верстата новим;

в) будівництво складу готової продукції;

г) усі відповіді неправильні.

 

11. Валові інвестиції перевищують чисті на величину:

а) особистих заощаджень;

б) трансфертів;

в) амортизації;

г) державних інвестицій.

 

12. До валових інвестицій не можна віднести:

 

а) придбання обладнання на підприємство;

б) будівництво нового будинку;

в) придбання квартири, збудованої у попередній період;

г) правильну відповідь подано у п. б, в.

 

13. Які з перелічених агрегованих величин не використовуються при визначенні національного доходу?


а) відсотки за кредит;

б) прибуток корпорацій;

в) заробітна плата;

г) державні трансфертні платежі.


 

14. Національний дохід – це показник ВВП, із якого вирахувано величину:

 

а) амортизації;

б) непрямих податків;

в) виплат на соцстрах;

г) правильну відповідь подано у п. а, б.

 

15. Особистий дохід обчислюється шляхом відрахування із національного доходу:

а) непрямих податків на бізнес;

б) нерозподілених прибутків корпорацій;

в) індивідуальних податків;

г) дивідендів, що сплачуються корпораціями.

 

16. Позаринкова діяльність домогосподарств включається у:


 

а) ВВП;

б) ВНП;

в) ЧЕД;

г) ЧНП.


 

17. Зростання фонду вільного часу відображається у показнику:

 


а) ВВП;

б) ВНД;

в) ЧЕД;

г) НД.


18. Номінальний ВВП визначається за цінами:


а) попередньог року;

б) поточного року;

в) наступного року;

г) базисного року.

19. Величина номінального ВВП відома. Який ще показник потрібно знати, щоб розрахувати реальний обсяг ВВП?

а) загальний розмір прямих і непрямих податків;

б) розмір національного доходу;

в) індекс цін;

г) розмір трансфертних платежів.

 

20. Яке твердження неправильне:

 

а) індекс цін Ласпейраса розраховується на основі фіксованого обсягу товарів;

б) індекс цін Пааше враховує зміни у структурі виробництва;

в) Індекс Фішера є середнім геометричним індексів Ласпейраса і Пааше;

г) усі твердження правильні.

21. Зміни цін стандартного споживчого кошика вимірює індекс:


а) Ласпейраса;

б) Пааше;

в) Фішера;

г) цін виробника.


 

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)