АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь

Читайте также:
 1. Виберіть тільки одну правильну відповідь.
 2. Виховання волі в процесі занять фізичними вправами.
 3. ВКАЖІТЬ НЕПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: Які є види статусів?
 4. Вправа 10. Утворіть множину наступних іменників: Зробіть переклад.
 5. Вправа 2. Визначте єдину правильну відповідь.
 6. Вправа 2. Відредагуйте подані словосполучення та речення
 7. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 8. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 9. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 10. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 11. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 12. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

1. У класичній моделі заощадження виступають функцією від:

 

а) прибутку;

б) банківського відсотка;

в) цін;

г) заробітної плати;

д) правильна відповідь відсутня.

 

2. Яке визначення найбільш точно відображає суть закону Сея?

 

а) пропозиція товару створює власний попит;

б) попит на товари породжує їхню пропозицію;

в) у ринковій економіці попит і пропозиція товару завжди збігаються;

г) пропозиція товару визначається виробничими можливостями, а попит – потребами покупців.

 

3. На думку представників класичної школи, попит на робочу силу являє собою:

 

а) зростаючу функцію від номінальної заробітної плати;

б) спадну функцію від номінальної заробітної плати;

в) зростаючу функцію від реальної заробітної плати;

г) спадну функцію від реальної заробітної плати.

 

4. Яка формула правильно відображає співвідношення граничної схильності до заощадження S і граничної схильності до споживання C:

 

а) MPS + MPC = 1;

б) 1/MPS = MPC;

в) MPS – MPC = 0;

г) усі відповіді неправильні.

5. Мультиплікатор – це числовий коефіцієнт, який виражає співвід­ношення між:

 

а) приростом інвестицій і приростом доходу;

б) приростом заощаджень і приростом доходу;

в) приростом споживання і приростом заощаджень;

г) приростом доходу і приростом інвестицій.

 

6. Яке твердження правильно відображає погляди Кейнса на регу­люючі сили ринку праці?

 

а) попит на робочу силу – це функція від номінальної заробіт­ної плати, а пропозиція – функція від реальної заробітної плати;

б) до моменту досягнення повної зайнятості пропозиція робочої сили залежить від номінальної заробітної плати, а при її досяг­ненні – від реальної;

в) пропозиція і попит на робочу силу залежать від номінальної заробітної плати;

г) пропозиція і попит залежать від реальної заробітної плати.

7. На думку кейнсіанців економічний спад може бути викликаний:

 

а) надмірним зростанням цін і заробітної плати на фазі піднесення економіки;

б) надмірною схильністю людей до заощаджень;

в) надмірним використанням ресурсів на фазі піднесення економіки;

г) надмірним намаганням підприємців диференціювати товари, що призводить до монополізації.

 

8. Основний психологічний закон Кейнса можна сформулювати так:

 

а) люди прагнуть зберігати капітал у грошовій формі;

б) схильність підприємців до інвестування має зворотну залежність від розміру податків;

в) зі збільшенням зайнятості та сукупного доходу зростає і особисте споживання, але повільніше, ніж зростає дохід;

г) збільшення заощаджень в економіці викликає зростання реальної відсоткової ставки.

9. Яке з наведених положень не відповідає поглядам економістів кейнсіанського напряму?

 

а) повна зайнятість швидше випадкова, ніж закономірна;

б) причини інфляції та безробіття пов’язані з особливостями функціонування самої ринкової системи;

в) рівновага сукупного обсягу виробництва може досягатись тільки при повній зайнятості;

г) величина сукупного попиту є фактором зміни інвестиційної активності.

 

10. Що, на думку кейнсіанців, повинно становити основу стабілізаційної політики:

 

а) бюджетно-податкова політика;

б) політика зайнятості;

в) кредитно-грошова політика;

г) політика вирівнювання доходів.

 

11. Класична теорія макроекономічної рівноваги розглядає безробіття як:

 

а) вимушене;

б) добровільне;

в) завжди відповідне природному рівню;

г) приховане.

 

12. Згідно кейнсіанської моделі досягнення рівноваги на товарному ринку відбувається за умови:

 

а) повної зайнятості;

б) неповної зайнятості;

в) збалансованності попиту і пропозиції на всіх ринках;

г) усі відповіді неправильні.

13. Приріст заощаджень, який виникає із кожної додаткової грошової одиниці доходу, називається:

 

а) середньою схильністю до заощадження;

б) граничною схильністю до заощадження;

в) граничною схильністю до споживання;

г) мультиплікатором автономних витрат.

 

14. За допомогою якого фактора визначається зайнятість у кейнсіанській моделі?

 

а) сукупної пропозиції;

б) ресурсного потенціалу економіки;

в) ефективного попиту;

г) бажання окремих працівників пропонувати на ринку праці свої трудові здібності.

 

15. Рівновага у моделі кейнсіанського хреста досягається, коли вирівнюються:

 

а) сукупні доходи та сукупні видатки;

б) рівноважний рівень випуску та потенційний ВВП;

в) інвестиції та заощадження;

г) заплановані й фактичні витрати.

 

16. Коефіцієнт, що показує величину зміни доходу у відповідь на зміну податків на одну одиницю, являє собою мультиплікатор:

 

а) автономних витрат з урахуванням прибуткового податку;

б) збалансованого бюджету;

в) податковий;

г) державних видатків.

 

17. Величина, на яку повинні зрости сукупні витрати для того, щоб підвищити рівноважний рівень випуску подукції до його потенціалу:

 

а) інфляційний розрив;

б) рецесійний розрив;

в) ефект Пігу;

г) ефект храповика.

18. Для обчислення рівня зміни доходу, що відбулася внаслідок зміни величини інвестицій необхідно знати показник:

 


а) амортизації;

б) мультиплікатора;

в) акселератора;

г) рівня цін.


 

 

19. Якщо споживачі із кожної додаткової одиниці доходу зберігають 25%, то мультиплікатор становить:

 


а) 4,0;

б) 2,5;

в) 10,0;

г) 0,4.


 

20. Якщо домашні господарства не витрачають увесь свій дохід на споживання і розміщують невитрачену суму в банку, то можна сказати, що вони:

 

а) і заощаджують, і інвестують;

б) заощаджують, але не інвестують;

в) інвестують, але не заощаджують;

г) заощаджують, але не інвестують частку заощаджень, яка використовується на купівлю цінних паперів.

21. Інвестиційна функція задається рівнянням І = 1000 – 30r, де r – реальна ставка відсотка. Номінальна ставка відсотка дорівнює 10%, рівень інфляції становить 2 %. У цьому випадку обсяг інвестицій буде:

 

а) 240 гр. од.; в) 760 гр. од.;

б) 700 гр. од.; г) 970 гр. од.

 

22. Причиною економічного спаду Дж. М. Кейнс вважав недостатню величину:

 

а) ефективного пропонування;

б) ефективного попиту;

в) зайнятості;

г) усі відповіді неправильні.

 

23. Приріст споживання, який виникає із кожної додаткової грошової одиниці доходу називається:

 

а) середньою схильністю до заощаджень;

б) граничою схильністю до заощаджень;

в) граничною до споживання;

г) мультиплікатором автономних витрат.

 

24. Фіскальна політика буде дискреційною, якщо змі­няться такі параметри:

 

а) знизяться ставки оподаткування;

б) підвищиться розмір допомоги у разі безробіття;

в) збільшаться податкові надходження за незмінною прогресивною шкалою оподатку-вання;

г) усі відповіді є правильними.

 

25. Фіскальна політика буде недискреційною, якщо будуть спостерігатись такі явища:

 

а) зміниться ставка прибуткового податку;

б) за незмінної ставки прибуткового податку збіль­шаться податкові надходження;

в)зміниться співвідношення між прямими і непрями­ми податками у доходах державного бюджету;

г) зменшаться видатки на утримання державного сектора економіки.

 

26. Інструментом дискреційної політики не можна вважати:

 

а) надання допомоги по безробіттю;

б) зміну системи і ставок оподаткування;

в) визначення розміру дефіциту державного бюджету;

г) вірна відповідь відсутня.

 

27. Який з названих заходів демонструє стимулюючу фіскальну політику держави:

 

а) купівля Центральним банком державних облігацій на відкритому ринку;

б) продаж Центральним банком державних облігацій на відкритому ринку;

в) новий випуск державних облігацій для фінансуван­ня додаткових державних видатків;

г) погашення раніше випущених державних цінних паперів.

 

28. Зміна розміру автономного споживання може бути графічно зображен як:

 

а) переміщення уздовж кривої запланованих витрат;

б) зміна кута нахилу кривої запланованих витрат;

в) переміщення кривої запланованих витрат;

г) переміщення уздовж кривої споживацької функції у міру зміни рівня доходу.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)