АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь. 1. Який вид стабілізаційної політики держави застосовується на стадії спаду економіки?

Читайте также:
 1. Виберіть тільки одну правильну відповідь.
 2. Виховання волі в процесі занять фізичними вправами.
 3. ВКАЖІТЬ НЕПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: Які є види статусів?
 4. Вправа 10. Утворіть множину наступних іменників: Зробіть переклад.
 5. Вправа 2. Визначте єдину правильну відповідь.
 6. Вправа 2. Відредагуйте подані словосполучення та речення
 7. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 8. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 9. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 10. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 11. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 12. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

 

1. Який вид стабілізаційної політики держави застосовується на стадії спаду економіки?

 


а) експансія;

б) рестрикція;

в) антимонопольні заходи;

г) структурна політика.


 

2. Динаміка національного виробництва – це:

а) зміна обсягу національного виробництва за певний проміжок ча­су;

б) порівняння обсягів реального і номінального національного продукту за певний проміжок часу;

в) грошове вираження обсягу національного виробництва, взяте за певний проміжок часу;

г) фізичне вираження обсягу національного виробництва, взяте за певний проміжок часу.

 

3. Економічні коливання – це:

а) різні значення приростів обсягів національного виробництва за певний проміжок часу;

б) зниження ступеня економічної активності, пов’язане зі змінами у макроекономічній ситуації;

в) нерівномірність, періодична різноспрямованість змін макроекономічних показників;

г) зміни в макроекономічній політиці держави, які впливають на результати національної економіки.

 

4. Економічний цикл – це:

а) період, протягом якого спостерігаються різноспрямовані зміни в основних макроекономічних показниках;

б) послідовне проходження національною економікою усіх стадій позитивної економічної динаміки;

в) сукупність певних станів економічної активності, які періодично повторюються в національній економіці;

г) правильна відповідь відсутня.

 

5. Яке з поданих заходів характерно для державної політики експансії?


а) зростання державних витрат;

б) підвищення податків;

в) скорочення пропозиції грошей;

г) усі відповіді правильні.


 

6. Яка послідовність зміни стадій економічного циклу є найбільш характерною?

а) піднесення – депресія – пожвавлення – спад;

б) піднесення – спад – депресія – пожвавлення;

в) пожвавлення – депресія – спад – піднесення;

г) спад – депресія – піднесення – пожвавлення.

7. Які серед виділення в економічній науці циклів мають найбільше визнання?


а) короткострокові;

б) середньострокові;

в) довгострокові;

г) усі відповіді правильні.


 

8. Кому зазвичай відводиться першість у розробці економічної теорії „довгих хвиль”?


а) Й. Шумпетеру;

б) М. Туган-Барановському;в) М. Кондратьєву;

г) І. Фішеру.


 

9. Якою є звичайна тривалість середньострокового циклу (років)?


а) 1,5 – 3;

б) 3 – 5;

в) 7 – 11;

г) 10 – 20.


 

10. Якою є звичайна тривалість довгострокового циклу (років)?


а) 65 – 80;

б) 10 – 15;

в) 15 – 30;

г) 50 – 60.


 

11. У якій фазі економічного циклу спостерігається найвищий рівень зайнятості?


а) спад;

б) депресія;

в) пожвавлення;

г) піднесення.


 

12. Теорія середньострокових циклів була створена:


а) Й. Шумпетером;

б) А. Смітом;

в) К. Марксом;

г) М. Кондратьєвим.


 

13. Що є матеріальною основою середньострокового економічного циклу?

а) структурне оновлення технологічного способу виробництва;

б) зміна товарних запасів;

в) масове оновлення основних засобів виробництва;

г) правильна відповідь відсутня.

 

14. У якій фазі довгострокового циклу відбувається масове поширення нових технологій, зародження і розвиток нових провідних галузей?


а) фаза піднесення;

б) фаза спаду;

в) депресія;

г) правильна відповідь відсутня.


15. Для якої стадії середньострокового економічного циклу характерне відновлення передкризового рівня виробництва?


а) спад;

б) депресія;

в) пожвавлення;

г) піднесення.


16. Які процеси простежуються у фазі спаду?

а) домогосподарства купують менше споживчих товарів;

б) скорочуються інвестиційні видатки фірм на маши­ни та устаткування;

в) спадає попит на робочу силу;

г) зменшуються запаси товарів на складах.

 

17. Циклічність національної економіки:

а) є її закономірністю;

б) характерна для країн з невисоким рівнем економічного розвитку;

в) є наслідком неефективної макроекономічної політики;

г) є фактором економічного прогресу суспільства.

 

18.Система заходів держави, спрямована на обмеження сукупного попиту, зниження інвестиційної активності й темпів зростання ВВП, - це політика:

а) експансії;

б) рестрикції;

в) зайнятості;

г) правильна відповідь відсутня.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)