АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь. Вправа 1. Для кожного положення, що наводиться далі, знайдіть відповідний термін або поняття

Читайте также:
 1. Виберіть тільки одну правильну відповідь.
 2. Виховання волі в процесі занять фізичними вправами.
 3. ВКАЖІТЬ НЕПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: Які є види статусів?
 4. Вправа 10. Утворіть множину наступних іменників: Зробіть переклад.
 5. Вправа 2. Визначте єдину правильну відповідь.
 6. Вправа 2. Відредагуйте подані словосполучення та речення
 7. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 8. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 9. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 10. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 11. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

ВПРАВИ ДО ТЕМИ 1

Вправа 1. Для кожного положення, що наводиться далі, знайдіть відповідний термін або поняття.

1. Сукупність економічних суб’єктів і зв’язків між ними, що характеризуються господарською цілісністю, спільністю у певних часових і просторових межах.

2. Як можна визначити домашні господарства підприємства та державу на рівні макроекономіки?

3. Сукупність домогосподарств і приватних підприємств.

4. Частина економічної науки, що досліджує економіку як єдине ціле.

5. Поєднання всіх економічних суб’єктів, які знаходяться за межами даної країни, а також іноземних державних інститутів.

6. Сукупність урядових установ та інституційних структур, діяльність яких спрямована на реалізацію загальнонаціональних інтересів.

7. Здійснення формалізованого опису економічних явищ і процесів з метою виявлення функціональних зв’язків між ними і прогнозування.

8. Виплати особам з низькими доходами, пенсії, допомога в разі безробіття.

9. Змінні, які заздалегідь задані для певної моделі.

10. Змінні, позначення яких модель намагається пояснити.

11. Схема, яка відображає взаємопов’язаний і безперервний рух ресурсів, виготовлених продуктів і доходів між економічними суб’єктами.

12. Поєднання окремих економічних одиниць в одну чи декілька.

13. Показники, що вимірюють кількість чого-небудь за одиницю часу.

14. Показники, що вимірюють кількість чого-небудь на певний момент часу.

15. Відповідність сукупного попиту і сукупної пропозиції на рівні національної економіки.

Терміни і поняття

 


а) Екзогенні змінні;

б) приватний сектор;

в) модель кругових потоків;

г) зовнішній світ;

д) суб’єкти макроекономіки;

е) ендогенні змінні;

ж) державний сектор;

и) змінні запасу;

к) макроекономіка;

л) агрегування;

м) макроекономічна рівновага;

н) трансферти;

п) макроекономічна модель;

р) потокові змінні;

с) національна економіка.


 

 

Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

1. Поняття “макроекономіка” характеризує:

а) умови локальних зв’язків і порядок взаємодії економічних суб’єктів один з одним;

б) умови і процеси, що властиві національній економіці в цілому;

в) загальне регулювання національної економіки, яке здійснюється державою;

г) спосіб взаємодії економічних суб’єктів, в основі якого лежить цінова система, конкуренція та економічне регулювання держави.

 

2. У межах якого економічного вчення сформувалась макроекономіка як наука?

а) меркантилізм;

б) класична економічна теорія;

в) кейнсіанство;

г) теорія соціального ринкового господарства.

 

3. До макроекономічних пропорцій не належать співвідношення між:

а) сукупним попитом і сукупною пропозицією;

б) сукупним споживанням і сукупними заощадженнями;

в) заощадженнями та інвестиціями;

г) собівартістю та прибутком.

4. У моделі кругообігу ресурсів, товарів і грошей домогосподарства виступають:

а) суб’єктами ринку ресурсів;

б) суб’єктами ринку продуктів;

в) покупцями ресурсів;

г) правильну відповідь подано у п. а, б.

 

5. Яке з понять не можна вважати предметом макроекономіки?

а) державну податкову політику;

б) темпи економічного зростання країни;

в) дефляцію;

г) ціну автомобіля.

 

6. Макромоделі показують:

а) об’єктивне зростання показників;

б) взаємозв’язок між показниками;

в) зв’язок між державними суб’єктами;

г) зв’язок між екзогенними величинами.

 

7. Нормативна функція макроекономіки спрямована на обґрунтування:

а) сучасного стану економічного розвитку країни;

б) причин занепаду виробництва;

в) шляхів забезпечення економічного зростання;

г) усі відповіді неправильні.

 

8. Змінні, величина яких визначається поза моделлю:

а) ендогенні;

б) екзогенні;

в) агреговані;

г) змінні запасу.

 

9. Який із суб’єктів формує попит на ресурси на рівні макроекономіки?

а) домогосподарство;

б) підприємство;

в) держава;

г) правильну відповідь подано у п. б, в.

10. Яке з явищ не можна вважати макроекономічним?

а) дефіцит державного бюджету;

б) зростаючий рівень цін в економіці;

в) прибуток компанії „Кока-кола”;

г) дефіцит зовнішньої торгівлі.

 

11. Який сектор не належить до макроекономічних суб’єктів?

а) підприємницький;

б) державний;

в) сільськогосподарський;

г) зовнішній світ.

 

12. Математичні рівняння, в яких реальні економічні процеси виражені в абстрактно-му та спрощеному вигляді являють собою:

а) ендогенні змінні;

б) екзогенні змінні;

в) макроекономічні моделі;

г) поведінкові функції.

 

13. Усе нижче перераховане відноситься до категорії запасу, окрім:

а) накопиченого багатства споживачів;

б) дефіциту державного бюджету;

в) кількості безробітних;

г) обсягу капіталу в економіці.

 

14. Об’єктом макроекономічного аналізу виступають:

а) економічний закон;

б) економічний процес;

в) економічна система;

г) економічні відносини.

 

15. Предметом макроекономіки є:

а) економічні закони й категорії;

б) механізм функціонування економіки;

в) економічна політика держави;

г) механізм функціонування підприємства.

 

16. Економічні системи розрізняються:

а) структурою виробництва;

б) рівнем життя населення;

в) формою власності;

г) виробництвом ресурсів.

17. Позитивна функція макроекономіки спрямована на вивчення:

а) фактичного стану економіки;

б) шляхів подолання падіння виробництва;

в) шляхів забезпечення економічного зростання;

г) методів державного регулювання економіки.

18. Загальною умовою макроекономічної рівноваги є рівність:

 

а) ринкових попиту і пропонування;

б) інвестицій та заощаджень;

в) експорту і імпорту;

г) усі відповіді неправильні.

 

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)