АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь. 1. Ефект витіснення означає:

Читайте также:
 1. Виберіть тільки одну правильну відповідь.
 2. Виховання волі в процесі занять фізичними вправами.
 3. ВКАЖІТЬ НЕПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: Які є види статусів?
 4. Вправа 10. Утворіть множину наступних іменників: Зробіть переклад.
 5. Вправа 2. Визначте єдину правильну відповідь.
 6. Вправа 2. Відредагуйте подані словосполучення та речення
 7. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 8. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 9. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 10. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 11. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

1. Ефект витіснення означає:

 

а) споживання товарів і послуг збільшується, а кількість інвес­тицій – зменшується;

б) вітчизняні вироби витісняють імпорт;

в) збільшення державних видатків зменшує обсяг планових інвестицій;

г) збільшення приватних інвестицій зменшує дер­жавні видатки.

2. Яке явище не впливає на положення лінії IS на графіку економічної моделі:

 

а) зниження заощаджень на величину приросту чистого експорту;

б) зміни граничної схильності до заощаджень при незмінному їх обсязі;

в) зростання державних витрат за рахунок підвищення податків;

г) зменшення пропозиції грошей.

 

3. Як змінюється ставка відсотка при збільшенні реального доходу з урахуванням динаміки пропозиції грошей, порівняно зі своїм значенням в умовах фіксованої пропозиції грошей?


 

а) знижується на більшу величину;

б) зростає на більшу величину;

 

в) зростає на меншу величину;

г) знижується на меншу величину.


 

4. Яку грошово-кредитну політику має проводити Центральний банк згідно з моделлю IS – LM, щоб забезпечити незмін­ний рівень доходу:

 

а) пропозиція грошей має зрости, ставка відсоткова не зміниться;

б) пропозиція грошей має зрости, ставка відсоткова знизиться;

в) пропозиція грошей має скоротитися, ставка відсоткова не зміниться;

г) пропозиція грошей має скоротитися, ставка відсоткова зросте.

5. Унаслідок взаємодії яких факторів визначається ставка відсотка відповідно до моделі IS – LM?

 

а) ринку товарів і послуг з ринком грошей;

б) попиту й пропозиції на ринку товарів та послуг;

в) грошового ринку з ринком цінних паперів;

г) попиту і пропозиції на грошовому ринку.

 

6. Яке явище спостерігається в умовах ефекту витіснення?

 

а) I = S;

б) зростання автономних інвестицій не збільшує ефективного попиту;

в) інвестиції мінімальні через дуже високі ставки відсотка;

г) ефективний попит нееластичний відносно пропозиції грошей.

7.На основі якої моделі виводиться крива IS на графіку товарного і грошового ринків?

 

а) кейнсіанського хреста й інвестиційної функції;

б) кейнсіанського хреста і функції заощаджень;

в) кейнсіанського хреста і кривої переваг ліквідності;

г) кейнсіанського хреста і функції номінальної відсоткової ставки.

 

8. Як зміщується крива IS на графіку товарного і грошового ринків?

 

а) униз і вліво, падає ставка відсотка і рівень доходу;

б) вгору і вправо, зростає ставка відсотка і рівень доходу;

в) вгору і вправо, падає ставка відсотка і підвищується рівень доходу;

г) униз і вліво, підвищується ставка відсотка і падає рівень доходу.

 

9. Який вигляд має крива IS на графіку товарного й грошового ринків, якщо інвестиції не залежать від ставки відсотка?


 

а) горизонтальна;

б) вертикальна;

 

в) має додатний нахил;

г) має від’ємний нахил.


 

10. Який наслідок буде від зростання державних витрат?

 

а) зростання планових витрат;

б) зміщення кривої IS на графіку економічної моделі на величину мультиплікатора державних витрат;

в) крива LM залишиться на місці;

г) всі відповіді правильні.

 

11. Як зміняться криві на графіку економічної моделі за умови продажу облігацій державної позики?


 

а) зміщення кривих IS i LM;

б) зміщення тільки кривої IS;

 

в) зміщення тільки кривої LM;

г) точно відповісти неможливо.


 

12. Визначити форму кривої LM на графіку економічної моделі, якщо попит на гроші не реагує на ставку відсотка:

 

а) полога, зміни монетарної політики ефективно впливають на реальний дохід;

б) вертикальна, зміни монетарної політики ефективно впливають на реальний дохід;

в) полога, зміни фіскальної політики ефективно впливають на реальний дохід;

г) крута, зміни фіскальної політики ефективно впливають на реальний дохід;

 

13. У якому випадку крива IS зміщується вправо?

 

а) зменшується кількість грошей в обігу;

б) зростають ставки оподаткування;

в) уряд збільшує трансферти;

г) усі згадані явища мають місце.

14. Яку закономірність відображає точка рівноваги економічної моделі IS – LM на графіку:

 

а) планові витрати дорівнюють фактичним;

б) реальна пропозиція грошей дорівнює реальному попиту на гроші;

в) значення доходу і відсотка відповідає стану рівноваги як товарного, так і грошового ринків;

г) усі названі закономірності відповідають точці рівноваги.

 

15. Який наслідок має стимулююча кредитно-грошова політика в моделі IS – LM?

 

а) зниження ставки відсотка і підвищення рівня доходу;

б) зниження ставки відсотка і зниження рівня доходу;

в) підвищення ставки відсотка і зниження рівня доходу;

г) підвищення ставки відсотка і підвищення рівня доходу.

 

16. Визначте реальний підсумок проведення стимулюючої фіскальної і підтримуючої кредитно-грошової експансії:

 

а) зростання рівноважного рівня доходу, при незмінній ставці відсотка;

б) зростання ставки відсотка, при незмінному рівні доходу;

в) зниження ставки відсотка і зростання рівноважного рівня доходу;

г) зростання ставки відсотка і рівноважного рівня доходу.

 

17. Як зміниться нахил кривих IS та LM, на графіку економічної моделі, якщо інвестиції стануть менш чутливі до відсоткової ставки?


 

а) крива LM стане крутішою;

б) крива LM стане більш пологою;

 

в) крива IS стане крутішою;

г) крива IS стане більш пологою.


 

18. Визначте наслідок зростання державних видатків в економічній моделі IS – LM?

 

а) збільшення доходу і падіння ставки відсотка;

б) зменшення і доходу, і ставки відсотка;

в) збільшення і доходу, і ставки відсотка;

г) зменшення доходу і зростання ставки відсотка.

19. Як відображено ефективність стимулюючої кредитно-грошової політики на графіку економічної моделі?


 

а) криві LM та IS круті;

б) крива LM відносно полога;

 

в) крива IS полога, крива LM крута;

г) крива IS крута, крива LM полога.


 

21. За якої обставини стимулююча бюджетно-податкова політика буде ефективною?

 

а) попит на гроші дуже чутливий до ставки відсотка;

б) інвестиції дуже чутливі до ставки відсотка;

в) попит на гроші не реагує на ставку відсотка;

г) правильна відповідь відсутня.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)